OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej

Data publikacji: 14.03.2017
Termin składania ofert: 22.03.2017, godzina: 10:00

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.smigiel.pl
________________________________________
Ogłoszenie nr 42999 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.

Śmigiel: Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychnie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail mszulc@smigiel.pl, faks 655 189 823.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
www.bip.smigiel.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie
www.bip.smigiel.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznienie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej” Nie otwierać przed dniem 22.03.2017 r. godz.10:15. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej
Numer referencyjny: ZP.271.3.2017.KA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2016 r., poz 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). Wymagania ogólne: 1)Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt koncepcyjny drogi/chodników (plan sytuacyjny). Zaakceptowanie projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego jest podstawą wykonywania dalszych prac projektowych. 2)Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 3)Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski powinny uzyskać jego akceptację. 4)Wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny być uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji. 5)Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg w skali 1:500 oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające (nowy pomiar wysokościowy oraz aktualność wszystkich bram i ogrodzeń, zjazdów z posesji oraz uzbrojenia terenu). 6)Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 7)Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie pełnił nadzór autorski – do czasu zakończenia przebudowy dróg/chodników objętych zakresem. 8)Wykonawca, dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wymagania szczegółowe: Dokumentacja projektowa powinna zawierać : 1)Projekt budowlano-wykonawczy zawierający : - opis techniczny, - projekt zagospodarowania terenu, - plan sytuacyjny, - przekroje konstrukcyjne, - projekt odwodnienia drogi, o ile zakres opracowania tego wymaga, - projekt stałej organizacji ruchu, o ile zakres opracowania tego wymaga. 2)Wymagane uzgodnienia i opinie. 3)Dokumentację geotechniczną zawierającą badania geotechniczne dające wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw – nie dotyczy wykonywania chodników. 4)Ewentualny plan wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zezwoleń na wycinkę. 5)Materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 6)Przedmiar robót. 7)Kosztorys inwestorski. 8)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowane do przedmiotowego zadania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe na następujących nośnikach: a)wersja papierowa (wydruki) dokumentacji projektowej - w 4 egzemplarzach, b)wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej - w 2 kompletach. Komplet stanowi: a)płyta w formacie PDF - dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorys ofertowy, STWIORB. b)płyta w formacie edytowalnym - dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorys ofertowy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) - format edytowalny .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych - format edytowalny CAD .dwg lub .dxf dla plików graficznych - kosztorys drogowy, kosztorysy branżowe, przedmiar w formacie edytowalnym .xls , kosztorysy inwestorskie w formacie edytowalnym .xls. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne pytania, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w przetargu na wykonania zaprojektowanych robót.

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/06/2017
data zakończenia: 31/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie na temat uprawnień osób uczestniczących przy realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi wraz z chodnikiem lub ścieżką rowerową o długości minimum 500 m każda. Spełnienie powyższego warunku jest niezależne od ilości składanych przez Wykonawcę ofert. Oznacza to, że Wykonawca składając ofertę na jeden lub więcej PAKIETÓW, musi udowodnić, że wykonał minimum dwie usługi. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ wraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia wymaga podania w ww. wykazie usługi wskazanej w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przez Wykonawcę i złożenia dowodów. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, składa własne oświadczenie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 5 u.p.z.p. należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) – wzór Załącznik nr 2, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu do art. 24 ust. 5 pkt. 1 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 2. Stosownie do treści § 7 Rozporządzenia, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.10.2.2), składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3. Stosownie do treści § 7 ust. 2 Rozporządzenia, dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 10.3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Stosownie do treści § 7 ust. 3 Rozporządzenia, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.3, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 10.4. SIWZ znajdują odpowiednie zastosowanie. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2) oraz 10.2 ppkt 2, a także odpowiadające im dokumenty Wykonawcy zagranicznego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p. należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. według wzoru określonego w Załączniku nr 3. 2) Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3) Oświadczenie na temat uprawnień osób uczestniczących przy realizacji przedmiotu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia zakresu usług z innych przyczyn nieznanych w momencie zawarcia umowy z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia, 2) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 3) gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób. 1. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonującej bezpośrednio usługi przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz określa następujące wymagania: 1)Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę: a)Wykonawca/Podwykonawca prowadzi dokumentację zatrudnienia osób na umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; b)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu zamówienia bezpośredni udział będzie brała co najmniej 1 osoba (ze wskazaniem ich imion i nazwisk), zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy. 2)Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: a)Zamawiającemu przysługuje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania Wykonawcy do udowodnienia, że w realizacji przedmiotu zamówienia udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – wskazane w oświadczeniu, b)Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego udzielenia odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w szczególności przedstawiając dowody, że w realizacji przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XXII ust. 1 pkt 1 lit.b. 3)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: c)Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę bezpośrednio wykonywała czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2.Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę zostały określone we wzorze umowy – część II SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Polnej w Śmiglu – od ul. Leszczyńskiej do ul. Morownickiej oraz budowa chodnika na ul. Południowej – od skrzyżowania z ul. Polną do ul. 27 Stycznia w Śmiglu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa ulic Mierosławskiego, Konopnickiej (od skrzyżowania z Mierosławskiego w stronę stadionu na dł. ok. 170 m).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa ulicy Krótkiej w Starym Bojanowie – dł. ok 110 m.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa ulicy Rudnickiego w Śmiglu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Przebudowa ulic Witaszka i Słowackiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Przebudowa ulicy Krótkiej w Nietążkowie – dł. ok. 150 m.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w Machcinie (Machcin 29 – 35) – dł. ok. 150 m.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Przebudowa ulicy Łepkowicza w Śmiglu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Budowa chodnika wzdłuż ul. Głównej w Bielawach – dł. ok. 700 m.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Projekt korekty skrzyżowania ul. Fechnera z ul. Północną wraz z zaprojektowaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w branży drogowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz 290 ze zm.) lub - zgłoszenia uzyskane na podstawie ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60.00
Termin płatności 40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-03-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas