OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2017-2018”.

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2017-2018”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

WI.271.1.2017.KA Śmigiel, 27.02.2017 r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej
do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2017-2018”.

W dniu 24.02.2017 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonane zmiany w dokumentacji przetargowej oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Dostawy w dniu 27.02.2017 r.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Pytanie 1
Uwzględniając opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności w pkt. 4.1 siwz, prosimy
o wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy kompleksowej na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, czy umowy sprzedaży energii elektrycznej ?

Odpowiedź 1
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy kompleksowej na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Pytanie 2
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe, czy też rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy dla wszystkich PPE? W przypadku, gdy Zamawiający posiada umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, prosimy o wyjaśnienie na jaki okres zawarta jest umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ?

Odpowiedź 2
Zamawiający posiada jedną umowę kompleksową dla poz. 41 załącznika nr 1 do SIWZ (dotyczy obiektów Gminy Śmigiel) – Wonieść (boisko).
Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny.
Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej ?

Odpowiedź 3
Na sprzedaż energii elektrycznej Zamawiający ma podpisaną jedną umowę z terminem do dnia 28.02.2017 r.

Pytanie 4
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wypowie obowiązujące umowy kompleksowe/ umowy sprzedaży energii elektrycznej samodzielnie, czy też upoważni Wykonawcę
do złożenia wypowiedzenia/rozwiązania tych umów? Ponadto, czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz czynności związanych przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z wzorem zaproponowanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź 4
Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia/rozwiązania obowiązujących umów. Pełnomocnictwo do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz czynności związanych z przeprowadzeniem zmiany sprzedawcy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytanie 5
W pkt 2.8 SIWZ, w pkt 11 formularza oferty oraz w par 2 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia procedury zmiany dystrybutora energii elektrycznej. Wykonawca nadmienia, że odbiorca (zamawiający ) nie może zmienić dystrybutora energii elektrycznej. Operator Systemu Dystrybucyjnego działa na określonym obszarze dystrybucji, w którym znajdują się punkty poboru energii wskazane w SIWZ. Czy Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ i załączników do SIWZ i usunie postanowienia dot. zmiany dystrybutora energii elektrycznej?

Odpowiedź 5
Wykonawca wykreśli z ust. 2 pkt 8 SIWZ oraz pkt 11 Formularza Ofertowego słowo „dystrybutor”.

Pytanie 6
W pkt 2 formularza oferty Zamawiający przewiduje, że cena oferty powinna zawierać koszty odpowiedzialności materialnej. Prosimy o wyjaśnienie, jakie koszty zamawiający ma na myśli? W jakim zakresie, na jakich zasadach i na jakiej podstawie wykonawca miałby ponosić odpowiedzialność materialną ?

Odpowiedź 6
Należności związane z odpowiedzialnością materialną dotyczą przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

Pytanie 7
Wykonawca zwraca uwagę, że warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest zgłoszenie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. Czy mając to na uwadze, Zamawiający dokona zmiany par 3 ust. 1 w taki sposób, że: „Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …… do dnia ……, przy czym rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”?

Odpowiedź 7
Po zmianie ust. 8 pkt. 1 SIWZ otrzymał brzmienie: „Zamawiający przewiduje termin rozpoczęcia realizacji umowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., lecz nie wcześniej niż
po zawarciu wymaganych umów i pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”. Zmieniona dokumentacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego (www.bip.smigiel.pl) w dniu 23.02.2017 r.

Pytanie 8
Prosimy o wykreślenie postanowienia w par 5 ust. 2, które jest niezrozumiałe i nie jasne. Zamawiający określił w SIWZ wymogów dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności na etapie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedź 8
W miejsce Projektu Umowy (załącznik nr 8), Zamawiający wprowadza zapis do SIWZ dotyczący istotnych postanowień umowy: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę pod warunkiem, że zawiera ona postanowienia określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy”. Istotne postanowienia umowy zawarte są w SIWZ w Rozdziale 24. Zmieniona dokumentacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego (www.bip.smigiel.pl) w dniu 23.02.2017 r.


ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmian
w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP, SIWZ, Załączniku nr 2 do SIWZ. Dokumenty
te będą miały dopisek „zm”.
Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas