OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn.: „Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2017-2018”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn.: „Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2017-2018”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Ogłoszenie nr 31083 - 2017 z dnia 2017-02-23 r.

Śmigiel:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 29055-2017
Data: 21/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Śmigiel, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail mszulc@smigiel.pl, faks 655 189 823.
Adres strony internetowej (url): www.bip.smigiel.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust.1 oraz ust. 1b pkt 1-3 u.p.z.p. należy przedłożyć: 1)Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji (GUD)
z lokalnym operatorem.
W ogłoszeniu powinno być: 2.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 oraz ust. 1b pkt 1-3 u.p.z.p. należy przedłożyć: 1)Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) z lokalnym operatorem.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 28/02/018
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 01/04/2017 data zakończenia: 31/03/201

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.)
W ogłoszeniu jest: 28/022017
W ogłoszeniu powinno być: 03/03/2017
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Istotne postanowienia umowy. 1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę pod warunkiem, że zawiera ona postanowienia określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy. 2.Zamawiający ustala istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów w sprawie zamówienia publicznego: 1)Rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. 2)Rozliczenie za świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie według aktualnej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucji zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3)Płatności wynikające
z wystawianych faktur VAT będą płatne w terminie ………. dni (od 14 do 30) od daty ich wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze. 4)Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 5)Ceny jednostkowe za energie elektryczną określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 6)Strony postanawiają, że nie wymagają aktualizacji umowy w formie pisemnego aneksu: a. zamiany stawki i opłat, wynikające z taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej, b. zmiana nr licznika, c. zmiana adresu do korespondencji.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas