OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2017-2018”.

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2017-2018”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

WI.271.1.2017.KA Śmigiel, 23.02.2017 r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej
do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2017-2018”.

W dniu 22.02.2017 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonane zmiany w dokumentacji przetargowej oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Dostawy w dniu 23.02.2017 r.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Pytanie 1
Pragniemy zwrócić uwagę, iż generalna umowa dystrybucyjna stanowi tajemnicę handlową
i nie może być udostępniana osobom trzecim. Mając powyższe na uwadze zwracamy się
z prośbą o wykreślenie powyższych zapisów z treści ust. 10 pkt. 2. ppkt. 2) Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce generalnej umowy dystrybucyjnej mogą Państwo wymagać od Wykonawcy złożenia nowego oświadczenia
o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zawartej na cały dalszy okres obowiązywania niniejszej umowy.

Odpowiedź 1
Zamawiający wykreśli treść zapisu w ust. 10 pkt 2 ppkt 2) SIWZ dotyczącą Generalnej Umowy Dystrybucyjnej. W miejsce umowy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej. Zmiana ta zostanie uwzględniona w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, a zmieniony dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2
W istotnych dla stron postanowieniach umowy oraz w SIWZ ust. 21. pkt. 4 wymagają Państwo, aby należności wynikające z faktur VAT były płatne „w terminie do … dni od daty jej otrzymania”. Informujemy, iż powyższy zapis będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności
i określenia, czy zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. W związku z powyższym proponujemy zmianę powyższego zapisu na sformułowanie: „Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie … dni od daty wystawienia tych faktur”.
Odpowiedź 2
Zamawiający zmienia zapis w ust. 21 pkt 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Wymagany minimalny termin płatności to 14 dni, a maksymalny termin płatności to 30 dni od daty wystawienia faktury”.

Pytanie 3
Wykonawca informuje, iż projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które są podyktowane specyfiką zamówienia, czyli kompleksową dostawą energii elektrycznej. Wszystkie istotne elementy dotyczące usługi kompleksowej winny znaleźć się we wzorze umowy, do tego winny być opisane w sposób jasny i precyzyjny, z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego i wykonawcy oraz z poszanowaniem zasady równego traktowania interesów obu stron. W związku z tym, proponujemy przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy bądź wprowadzenie zapisu do SIWZ zapisu o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę pod warunkiem, że zawiera ona postanowienia określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy”.

Odpowiedź 3
W miejsce Projektu Umowy (załącznik nr 8), Zamawiający wprowadza zapis do SIWZ dotyczący istotnych postanowień umowy: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę pod warunkiem, że zawiera ona postanowienia określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy”. Istotne postanowienia umowy zawarte są w SIWZ w Rozdziale 24.

Pytanie 4
Wykonawca pragnie poinformować, że termin realizacji umowy od 01.03.2017 r. jest niemożliwy do spełnienia. Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji umowy i modyfikację zapisów SIWZ wg wzoru: „Zamawiający przewiduje termin rozpoczęcia realizacji umowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. lecz nie wcześniej niż po zawarciu wymaganych umów i pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy…”
Uzasadnienie:
Przy określaniu terminów dostaw Zamawiający musi wziąć pod uwagę czas potrzebny
na podjęcie następujących czynności:
1) Wybór oferty w postępowaniu – zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego. Jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie.
2) Przygotowanie i uzgodnienie zapisów umowy kompleksowej – etap zależny
od Zamawiającego i Wykonawcy oraz współpracy pomiędzy nimi.
3) Procedura zmiany sprzedawcy – etap zależny od OSD. Zgodnie z IRiESD trwa,
co najmniej 21 dni.
4) Wypowiedzenie aktualnie obowiązujących Zamawiającego umów.
Wyznaczając termin należy, więc wziąć pod uwagę powyższe wskazania. W związku
z powyższym postepowanie i procedura zmiany sprzedawcy może przekroczyć założone terminy a najbardziej realnym terminem rozpoczęcia dostaw będzie dzień 01.04.2017 r.
W związku z tym, w zapisach SIWZ i umowy należy uwzględnić taką możliwość. W innym przypadku warunki pozostaną niemożliwe do spełnienia.Odpowiedź 4
Zamawiający zmienia zapis w ust. 8 pkt 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający przewiduje termin rozpoczęcia realizacji umowy od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., lecz nie wcześniej niż po zawarciu wymaganych umów i pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Pytanie 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) tak, aby można było przedstawić odrębnie cenę jednostkową dla energii elektrycznej i odrębnie ceny jednostkowe obejmujące dystrybucję energii. Informujemy, iż na dystrybucję składa się wiele składników cenowych, których ceny określa „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o.”, a więc:
-składnik stały stawki sieciowej
-składnik zmienny stawki sieciowej
-stawka jakościowa
-stawka opłaty przejściowej
-stawka opłaty abonamentowej
Poszczególne stawki są uzależnione od grupy taryfowej, zużycia energii elektrycznej oraz mocy umownej. W związku z powyższym nie jest możliwe podanie jednej ceny jednostkowej obejmującej dystrybucję chyba, że byłaby to wartość całej usługi dystrybucji energii elektrycznej. Wtedy Wykonawca podałby ogólną wartość zamówienia obejmującą dystrybucję energii, bez przedstawiania cen dla wszystkich w/w składników cenowych.


Odpowiedź 5
Zamawiający zmienia formę i treść Formularza Ofertowego (załącznika nr 2 do SIWZ). Zmieniony dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.


ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmian
w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP, SIWZ, Załącznikach nr 2 do SIWZ. Dokumenty
te będą miały dopisek „zm”.


Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas