OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie gminy Śmigiel w 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie gminy Śmigiel w 2017 roku

Data publikacji: 14.12.2016
Termin składania ofert: _

Śmigiel: Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie gminy Śmigiel w 2017 roku
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
ZAMAWIAJĄCY Gmina Śmigiel Pl. Wojska Polskiego 6 64-030 Śmigiel, REGON: 411050557, NIP: 698-172-24-62, tel. 65 5180 003, faks 65 5189 823

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64030 Śmigiel, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 655 180 003, faks 655 189 823, e-mail mszulc@smigiel.pl Adres strony internetowej (URL): www.bip.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie gminy Śmigiel w 2017 roku
Numer referencyjny ZP.271.6.2016.KA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej dotyczącej sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej i usług konserwacji sieci oświetleniowych oraz urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel w 2017 roku.

II.5) Główny kod CPV): 50232100-1,
Dodatkowe kody CPV: 09300000-2, 65310000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w celu realizacji zadania wybrał tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). W analizowanej sytuacji występuje następujący stan prawny i faktyczny: Gmina Śmigiel wykonując zadania własne określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) – polegające na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planuje w bieżącym roku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2017 r.”. Właścicielem zdecydowanej większości sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego (ponad 93%) na terenie Gminy Śmigiel jest ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Spółka w odpowiedzi na pismo Gminy Śmigiel z dnia 05.12.2016 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi konserwacji sieci oświetleniowych i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel w 2017 roku nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. W piśmie z dnia 06.12.2016 r. nr ENEA Oświetlenie/OP/R3/343/2016 ENEA OŚWIETLENIA Sp. z o.o. oświadczyła, iż nie wyraża zgody na wejście na majątek oświetleniowy Spółki innych podmiotów niż wskazane przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ponadto ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dysponuje możliwościami pozwalającymi na wykonanie przedmiotowej usługi. Podkreślenia wymaga fakt, iż na terenie Gminy Śmigiel jedynym podmiotem, który może świadczyć usługę kompleksową jest firma ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Poza tym wysokość stawek za przesył energii regulowany jest przez Urząd regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Ponadto Zamawiający informuje, iż punkty poboru energii elektrycznej objęte niniejszym postępowaniem zlokalizowane sią na majątku energetycznym firmy ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem własności. Mając powyższe na uwadze na leży stwierdzić, iż na terenie Gminy Śmigiel jedynym podmiotem, który może świadczyć usługę kompleksową sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej i usług konserwacji jest ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. W związku z powyższymi uwarunkowaniami i ograniczeniami, mając na względzie konieczność realizowania nałożonego na gminę obowiązku zapewnienia i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, została podjęta decyzja, że Gmina Śmigiel przeprowadzi negocjacje z ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia. Ukazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) tj. przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i b) tj. przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikające z odrębnych przepisów, a nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Nazwa Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2017 roku

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., , ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, kraj/woj. wielkopolskie
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2016-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas