OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 20.06.2016 r.

ZP.271.3.2016.MSz

 

Dotyczy przetargu pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.

 

W dniu 16 czerwca 2016 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą  o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wyjaśniam:

 

PYTANIA

 1. W dokumentacji przetargowej (przekroje normalne, opis techniczny) i w przedmiarze robót (poz. 14) jest ułożenie warstwy wiążącej gr. 6 cm, natomiast w kosztorysie ofertowym (poz. 14) jest ułożenie warstwy wiążącej gr. 8 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę pozycji 14 kosztorysu ofertowego.
 2. Czy w ramach zadania należy wykonać zagospodarowanie zieleni ulicy Świętego Wita w Śmiglu i ulicy Bruszczewskiej w Koszanowie według dokumentacji: „Opis – zagospodarowania zieleni”? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie przedmiaru dla w/w robót oraz planu sytuacyjnego z lokalizacją nasadzeń drzew, krzewów.
 3. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni.
 4. Prosimy o podanie obwodu pnia na wys. 1 m dla następujących roślin: Berberys Thunberga ‘Maria’ i Dereń biały Ivory Halo ‘Bailhalo’.
 5. Według planu sytuacyjnego i profilu podłużnego należy wykonać nowe wpusty deszczowe, natomiast w kosztorysie robót brak jest odpowiednich pozycji branży kanalizacyjnej. Czy w zakresie zadania jest wykonanie kanalizacji deszczowej?
 6. Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję – pozwolenie na wycinkę drzew?
 7. Czy należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe? Jeśli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.
 8. Czy istnieje możliwość zamknięcia przebudowywanej drogi i wyznaczenie objazdów na czas wykonywania robót bitumicznych?
 9. Czy inwestycja wymaga nadzoru archeologicznego? Jeśli tak, prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest zapewnienie nadzoru archeologicznego i kto pokrywa koszty (Wykonawca czy Zamawiający).
 10. W oparciu o treść art. 29 ust.4 pkt. 4 ustawy PZP prosimy o wskazanie w SIWZ rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie o umowy o pracę przez wykonawcę. Obecne brzmienie zapisów SIWZ nie wskazuje na rodzaj takich czynności.
 11. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 5 pkt. 4 umowy na zapis: „najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pracownikami (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy)”. Obecny wymóg przedstawienia przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych ze wszystkimi osobami, przy pomocy których będzie realizował umowę jest wygórowany. Według Wykonawcy mechanizm sprawdzający Zamawiającego aby zweryfikować zobowiązanie Wykonawcy j.w. w postaci żądania od Wykonawcy listy osób, które będą wykonywały zamówienie ze wskazaniem podstawy ich zatrudnienia jest wystarczający.
 12. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym pkt. 4.4) za łączną liczbę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia należy przyjąć łączną liczbę osób Wykonawcy.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

W kosztorysie ofertowym omyłkowo wpisano gr. Warstwy wiążącej 8,0 cm, powinno być 6,0 cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

W ramach zadania należy wykonać zagospodarowanie zieleni ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie zgodnie z „Opisem – zagospodarowanie zieleni”. Zmawiający nie posiada przedmiaru dla w/w robót. Wykonawca wykona kosztorys ofertowy na podstawie tabel „Wykaz roślin” oraz „Wykaz zapotrzebowania na materiały wyścielające rabatę” zamieszczonych w/w „Opisie – zagospodarowanie zieleni”. Miejsca wykonywania nasadzeń drzew i krzewów zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Okres pielęgnacji zieleni kończy się wraz z dniem odbioru końcowego robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

Następujące rośliny są krzewami i w związku z tym nie podaje się obwodu pnia na 1 m.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5

W zakresie zadnia nie ma wykonania kanalizacji deszczowej. Wykonanie wpustów ulicznych ujęte zostanie w dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej. W dokumentacji drogowej zaznaczono jedynie konieczną lokalizację nowych wpustów. Kanalizację deszczową Inwestor wykona we własnym zakresie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7

Umowa na wykonanie dokumentacji drogowej nie obejmowała wykonania projektu organizacji ruch.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8

Tak, istnieje możliwość zamknięcia przebudowywanej drogi i wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót bitumicznych.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9

Inwestycja nie wymaga nadzoru archeologicznego, jednakże w przypadku pojawienia się okoliczności ujawnienia w trakcie prowadzenia prac należy niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10

Czynności niezbędne do realizacji zamówienia są szczegółowo opisane w SIWZ, a zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 4 Pzp zamówienie na roboty budowlane lub usługi może wymagać zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Biorąc pod uwagę charakter robót (są to roboty budowlane) oraz bezpieczeństwo i przepisy wymagane prawem polskim w stosunku do osób zatrudnionych na umowę o pracę, wymóg taki wprowadziliśmy. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę to osoby z aktualnymi badaniami, aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia BHP i P.Poż. co gwarantuje większe bezpieczeństwo na placu budowy oraz stabilność osób wykonujących zadanie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11

Zamawiający nie zmieni zapisu § 5 pkt. 4 umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12

Nie potwierdzam, w formularzu ofertowym pkt. 4. 4) należy uzupełnić informację na temat łącznej ilości osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia polegającego na przebudowie ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.  

 

 

 

 

 

                                                                                              Z poważaniem

       Z up. Burmistrza Śmigla

   ZASTĘPCA BURMISTRZA

          /-/ Marcin Jurga

    

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2016-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas