OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.

Data publikacji: 08.06.2016
Termin składania ofert: 24.06.2016 godzina 10:00

Śmigiel: Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.
Numer ogłoszenia: 74485 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 65 5180003, faks 65 5189823.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ. 2. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 lit d) u.p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę, co najmniej 50% osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegającego na przebudowie ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie. Zamawiający informuje jednocześnie, iż będzie oceniał ofertę wykonawcy - zgodnie z kryterium oceny oferty opisanym w pkt. 22 IDW za zaoferowanie wyższego niż minimalny, tj. 50% wskaźnika zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (pełen etat)..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20.000,00 PLN.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i która uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówienia, w specjalności: ­drogowej - kierownik robót, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacje zawodowe cudzoziemców. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik do IDW oraz dołączyć do oferty oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik do IDW. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 80

·         2 - wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę - 15

·         3 - okres rękojmi - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana, jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych tj. powódź, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe (ciągłe opady deszczu, opady śniegu, niskie temperatury - mrozy), trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz, b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, c) z powodu konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikającej z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, d) z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inne organy administracji, nie wynikającego z winy Wykonawcy, e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: ­- wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego, ­- konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, ­- konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia przedmiotu umowy w następujących okolicznościach: a) zmiany zasad dokonywania odbioru świadczonych robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbioru, które obciążałyby Zamawiającego, b) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu płatności w następstwie wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 4) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 5) Dopuszcza się możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, na wniosek Wykonawcy. 6) Dopuszcza się zmianę zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego zwiększenia, a będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania wynika za podstawie zmian w dokumentacji projektowej, nie dających się przewidzieć na etapie jej wykonywania i w chwili zawarcia umowy, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 7) Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony. 8) Pozostałe zmiany, możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez Strony umowy protokołów uzgodnień. 9) Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Podwykonawstwo: 1) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3) Wykonawca podaje w Formularzu Oferty nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 4) Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 7) Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania) zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: a) niespełniające wymagań określonych w SIWZ, b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ppkt. 6. 8) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 10) Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania), zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ppkt. 6. 11) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13) Jeżeli w umowie, o której mowa w ppkt. 9 i 12, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ppkt. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 14) Wymagania określone w ppkt. 5 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 15) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego, przedstawiając stosowne dowody do zapłaty. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego, przedstawiając wystawione przez siebie na Wykonawcę niezapłacone faktury lub inne stosowne dokumenty. 16) Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 17) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 18) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuję Wykonawcę o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego. 19) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ppkt. 18, Zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 20) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ppkt. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy. 21) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 22) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty budowlane, usługi i dostawę wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przed comiesięcznym oraz końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. 23) Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia powinno wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakres i okres udziału innego podmiotu w przy wykonywaniu zamówienia. 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 5. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę. 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 1) Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.). 2) Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację. 3) Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu. 7. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia: a) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o roboty budowlane oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji, b) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i każdego z osobna, c) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, d) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy. 8. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze: 1) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 2) Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym przez Strony protokołem końcowym odbioru robót. 3) Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 4) Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 1) Koszt specyfikacji (płyta CD) - 42,87 zł. 2) Sposób płatności - przelew na konto Urzędu Miejskiego Śmigla w Banku Spółdzielczym w Śmiglu Nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 lub wpłata w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla - godziny otwarcia kasy: poniedziałek 7:00 - 16:00, wtorek - czwartek 7:00 - 14:00, piątek 7:00 - 13:00. 11. Dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, a oświadczenia sporządzane między innymi na podstawie wzorów stanowiących załączniki do IDW powinny być złożone w formie oryginałów. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez Wykonawcę. 11. Zasada oceny kryterium Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełen etat co najmniej 50% pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegającego na przebudowie ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie. Zamawiający dodatkowo przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) większej ilości pracowników niż wymagane 50%, w poniżej podany sposób: a) od 51% do 60% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) - 5 pkt b) od 61% do 70% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) - 10 pkt c) powyżej 71% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) - 15 pkt.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2016-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas