OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - Dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - Dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 08 kwietnia 2016 r.
JRP.271.1.2016.MSz
Dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 06 kwietnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wyjaśniam:

PYTANIA
1.W odpowiedzi na pismo Wszak znak JRP.271.1.2016.MSz z dnia 05-04-2016 r. w którym Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót i na podstawie tego zapisu Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót wnosimy o taką zmianę zapisów SIWZ poprzez takie sformułowanie jej zapisów aby nie było odniesienia do kosztorysu inwestorskiego w domyśle przedmiaru inwestorskiego, którego Zamawiający nie udostępnia. Niemożliwym jest bowiem wykonanie kosztorysu ofertowego przez analogię do kosztorysu czy przedmiaru inwestorskiego, którego nie ma lub Zamawiający nie udostępnia. Właściwym rozwiązaniem byłoby np. takie sformułowanie zapisów SIWZ, że każdy Wykonawca przygotuje kosztorys ofertowy we własnym zakresie na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej na zakres robót będący przedmiotem Zamówienia.
2.Zgodnie z SIWZ. Rozdział 21. Opis sposobu obliczania ceny. Punkt 6. Załączony kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe, które uwzględniają wszelkie składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez Zamawiającego zakresu rzeczowego tej pozycji. Zamawiający poprzez niezałączenie do dokumentacji przedmiotu robót uniemożliwia oferentom złożenie oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający powinien podać zakres rzeczowy pozycji, które mają być wycenione w kosztorysie ofertowym co jest jednoznaczne z załączeniem do dokumentacji przedmiotu robót. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar robót.
3. Zgodnie z SIWZ. Rozdział 21. Opis sposobu obliczenia ceny. Punkt 6. Występuje błąd logiczny. Proszę o zmianę zapisów. Jest: „wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez Zamawiającego zakresu rzeczowego tej pozycji.” Powinno być: „wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i obmiaru ilości prac do wykonania z tej pozycji.”
4.Zgodnie z zapisami SIWZ dział 3. Zawartość oferty, punkt 1 Kompletna oferta musi zawierać, podpunkt b) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną poprzez analogię dla kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski jest kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru i zawiera ceny jednostkowe i wartości poszczególnych pozycji. Proszę o zmianę powyższego zapisu na: poprzez wycenę przedmiotu robót.
5.W związku z odpowiedziami zamawiającego z dnia 05 kwietnia 2016 r. oraz licznymi rozbieżnościami dotyczącymi kosztorysu ofertowego proszę o rezygnację zamawiającego z załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Kontrakt będzie rozliczony ryczałtowo więc kosztorys nie powinien być brany pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty. Zamawiający może wymagać złożenia kosztorysu ofertowego przez wybranego wykonawcę przed podpisaniem umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1
Zamawiający nie zamierza zmienić zapisów dotyczących sposobu przygotowania kosztorysu ofertowego. Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) wskazuje jak powinnien zostać przygotowany kosztorys inwestorski oraz z jakich elementów ma się składać. Odnosząc się do danych zawartych w ww. rozporządzeniu Wykonawca ma wykonać kosztorys ofertowy.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2
Zamawiający nie zamierza uzupełnić dokumentacji o przedmiar robót. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej www.bip.smigiel.pl dokumentację projektowo – budowlaną na podstawie której Wykonawca ma wykonać kosztorys ofertowy. W związku z powyższym Zamawiający uznaje że, zakres rzeczowy inwestycji jest znany Wykonawcom.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3
Zamawiający uznał, iż przedstawiony w pkt. 21.6. CZĘŚCI I IDW zapis jest prawidłowy i nie dokona zmiany.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4
Zamawiający nie zmieni zapisów pkt. 16.3.1)b). CZĘŚCI I IDW
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5
Zamawiający nie zamierza zrezygnować z konieczności załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Z poważaniem
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata AdamczakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2016-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas