OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko - ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 04.04.2016
Termin składania ofert: 26.04.2016 godzina 12:00

Śmigiel: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko - ROBOTY BUDOWLANE
Numer ogłoszenia: 75692 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 65 5180003, faks 65 5189823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko - ROBOTY BUDOWLANE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Glińsko; wpięcie do istniejącej studni zlokalizowanej w miejscowości Śmigiel, dz. nr 1849, o rzędnych 94,44/92,30. 2. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: 1) grawitacyjnej sieci sanitarnej z rur PVC (ścianka lita - twarda) SN 8kN/m2 o średnicach: - Ø 200 mm o długości - 1102,00 m 2) tłocznej sieci sanitarnej z rur PE, PN 10 - Ø 90 x 5,4 mm SDR 17 o długości - 1470,0 m - Ø 63 x 5,4 mm SDR 17 o długości - 4,0 m 3) 46 podłączeń (sięgaczy) z rur PVC klasy S (ścianka lita - twarda) SN 8kN/m2 o średnicy 160 mm zakończonych przed granicą posesji, w miejscu ustalonym z właścicielem studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym typu D400 przejezdnym; 4) 1 przyłącze z rury PVC klasy S (ścianka lita - twarda) SN 8kN/m2 o średnicy 160 mm zakończonych przed granicą posesji, w miejscu ustalonym z właścicielem studzienką kanalizacyjną tworzywową o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym typu D400 przejezdnym; 5) 1 szt. przepompowni strefowej o średnicy 1.500 mm - z polimerobetonu z pompami zatapialnymi wraz z układem sterującym zapewniającymi bezobsługową, w pełni automatyczną pracę przepompowni; armatura przepompowni wykonana ze stali kwasoodpornej; profil denny zapobiegający sedymentacji ścieków;.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.11.00-6, 45.31.00.00-3, 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20.000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę, której przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej i tłocznej - o długości min. 2,0 km. W celu spełniania warunku Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku różnych robót. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej IDW wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia wymaga podania w ww. wykazie roboty wskazanej w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przez Wykonawcę i złożenia dowodów. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonał opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik budowy, b) drogowej - kierownik robót, c) instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacje zawodowe cudzoziemców. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik do IDW oraz dołączyć do oferty oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do IDW. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł. lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł., a ponadto wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b u.p.z.p., potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres rękojmi - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, c) wynikającego z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci, a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia, d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: ­- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., ­- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, ­- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego ­- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, ­- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1).a,c,d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a) Zmiany technologicznie, w szczególności: ­- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, ­- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ­- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ­- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych-technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, ­- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, ­- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. b) Zmiany organizacji spełniania świadczenia ­- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy, ­- w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną część przedmiotu zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu, ­- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, ­- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy, ­- zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa 3) Płatności a) Zmiana terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umów, b) Możliwość wystawienia dwóch faktur w miesiącu występującym po miesiącu, w którym nie wyfakturowano robót. 4) Pozostałe zmiany a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót - niewykonane roboty rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny, b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres, d) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia, e) zmiana adresu-siedziby Zamawiającego-Wykonawcy, f) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego-Wykonawcy, g) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 2. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym kosztorysie ofertowym na okres wykonywania przedmiotu zamówienia są stałe i nie podlegają zmianom. 3. Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie ofertowym, to należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. Wyliczenia nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) należy dokonać w oparciu o średnie stawki robocizny kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych dla województwa wielkopolskiego oraz średnie wskaźniki narzutów dla robót instalacji sanitarnych publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. W przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu składników cenotwórczych określonych powyżej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Gmina Śmigiel w porozumieniu z Zakładem Wodociągowo - Kanalizacyjnym w Śmiglu Sp. z o.o. planują złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie między innymi przedmiotowej inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. 2. Podwykonawstwo: 1) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3) Wykonawca podaje w Formularzu Oferty nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 4) Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 7) Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania) zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: a) niespełniające wymagań określonych w SIWZ, b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ppkt. 6. 8) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 10) Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania), zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ppkt. 6. 11) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13) Jeżeli w umowie, o której mowa w ppkt. 9 i 12, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ppkt. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 14) Wymagania określone w ppkt. 5 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 15) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego, przedstawiając stosowne dowody do zapłaty. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego, przedstawiając wystawione przez siebie na Wykonawcę niezapłacone faktury lub inne stosowne dokumenty. 16) Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 17) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 18) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuję Wykonawcę o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego. 19) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ppkt. 18, Zamawiający może: a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 20) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ppkt. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy. 21) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 22) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty budowlane, usługi i dostawę wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przed comiesięcznym oraz końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. 23) Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 6. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę. 7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 1) Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.). 2) Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację. 3) Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu. 8. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia: a) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o roboty budowlane oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji, b) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i każdego z osobna, c) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, d) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy. 9. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze: 1) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie comiesięcznych faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych odbiorów robót. Przy czym ostatnia faktura (płatność) nie może być mniejsza niż 30% wartości zamówienia. 2) Płatności częściowe będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót. 3) Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z zatwierdzonym przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokółem końcowym robót. 4) Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 5) Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 1) Koszt specyfikacji (płyta CD) - 45,82 zł. 2) Sposób płatności - przelew na konto Urzędu Miejskiego Śmigla Bank Spółdzielczy w Śmiglu Nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030 lub wpłata w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla - godziny otwarcia kasy: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek - czwartek 7:00 - 14:00, piątek 7:00 - 13:00. 11. Dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, a oświadczenia sporządzone między innymi na podstawie wzorów stanowiących załączniki do IDW powinny być złożone w formie oryginałów. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski podpisane przez Wykonawcę.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dokumentacja projektowa do pobrania - ZIP 83,3 MB

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2016-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas