OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2016 - 2017”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2016 - 2017”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Gmina Śmigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sprzedaż energii do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2016 - 2017”

zamieszczone do dnia 09.12.2015 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 02.12.2015 r.
WI.271.5.2015.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Sprzedaż energii do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2016 - 2017”


W dniu 01.12.2015 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły wnioski z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:


I. PYTANIA – ODPOWIEDZI:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów droga korespondencyjną?

Odpowiedź 1
Tak.

Pytanie 2
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? ( dekadowy, miesięczny, dwumiesięczny)

Odpowiedź 2
Kwestia okresu rozliczeniowego jest przedstawiona w § 4 ust. 6 i 7 projektu Umowy – Załącznika nr 8 do SIWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź 3
Tak, w dniu podpisania umowy.

Pytanie 4
Czy będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy dla poszczególnych PPE?

Odpowiedź 4
Będzie to kolejna zmiana sprzedawcy, poza poz. 41 Załącznika nr 1 do SIWZ (str. 2 dot. obiektów Gminy Śmigiel); jest to jak zaznaczono w wykazie umowa kompleksowa.

Pytanie 5
Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?

Odpowiedź 5
Energa-Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

Pytanie 6
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, G1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź 6
Tak.

Pytanie 7
Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?

Odpowiedź 7
Nie.

Pytanie 8
Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

Odpowiedź 8
Na sprzedaż energii elektrycznej Zamawiający ma podpisaną jedną umowę z terminem obowiązywania do dnia 29.02.2016 r.

Pytanie 9 – Załącznik nr 1 do SIWZ
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź 9
Tak, w dniu podpisania umowy.

Pytanie 10
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odpowiedź 10 a)
Zamawiający posiada jedną umowę kompleksową - poz. 41 Załącznika nr 1 do SIWZ (str. 2 dot. obiektów Gminy Śmigiel). Na pozostałe punkty odbioru energii elektrycznej Zamawiający posiada jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy na świadczenie usług dystrybucji na wszystkie punkty odbioru poza w/w umową kompleksową. Na umowę kompleksową procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy.

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Odpowiedź 10 b)
Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony.

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź 10 c)
Energa-Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Okres wypowiedzenia jednej umowy kompleksowej – 3 miesiące.
Zgodnie z zapisami SIWZ rozwiązania umowy kompleksowej dokona wykonawca, z którym będzie podpisana umowa na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji
w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe?

Odpowiedź 10 d)
Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ dokona tego wykonawca.

e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź 10 e)
Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Pytanie 11 - Załącznik nr 1 do SIWZ
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź 11
Tak dysponuje tytułem prawnym.

Pytanie 12 – § 3 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„)
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.03.2016 r., lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD oraz po skutecznym wypowiedzeniu obecnej umowy kompleksowej/sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą”.

Odpowiedź 12
Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu, poza obecnie obowiązującą umową kompleksową dla boiska w Wonieściu (załącznik nr 1 do SIWZ, poz. 41). Stosowną zmianę zapisu Zamawiający zawarł w projekcie umowy w § 3 ust. 1. Wykonawca po podpisaniu umowy, której termin przewidywany jest w drugiej lub trzeciej dekadzie grudnia 2015 r. ma ponad dwa miesiące na przeprowadzenie niezbędnych procedur. Stąd wykonawca powinien niezwłocznie przystąpić do realizacji umowy.

Pytanie 13 – § 4 ust. 4 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„), pkt. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ („Formularz Ofertowy”), pkt. XIII, ppkt. 3 SIWZ, pkt. XIX, ppkt. 3b) SIWZ
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT, opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź 13
Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany zapisów w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 14 – Pkt. II, ppkt. 2.8 SIWZ, pkt. 11 Załącznika nr 2 do SIWZ („Formularz Ofertowy”),
§ 2 ust. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„)
Wykonawca informuje, iż Zamawiający nie może zmienić Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – „dystrybutora energii elektrycznej”, do którego sieci elektroenergetycznej Zamawiający ma przyłączone obiekty (punkty poboru energii elektrycznej) i który to OSD jest właścicielem urządzeń elektroenergetycznych oraz świadczy usługę dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się
z prośbą o dokonanie korekty przedmiotowego zapisu wykreślając: „…i dystrybutora energii elektrycznej”.

Odpowiedź 14
Zamawiający w w/w dokumentach wykreśli wyraz „dystrybutora”. Jednocześnie zmienione dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP.

Pytanie 15 – § 2 ust. 5 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„)
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane
w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Odpowiedź 15
Zamawiający wykreśli z projektu umowy zapis § 2 ust. 5. Jednocześnie wykreślenie to będzie uwzględnione w załączniku nr 8 do SIWZ – zm. i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 16 – §3 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„)
Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź 16
Po zmianie dokonanej przez Zamawiającego § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Strony postanawiają, że na wniosek Odbiorcy w szczególnych przypadkach może nastąpić zakończenie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku nr 2 do Umowy, wskazanych Sprzedawcy przez Odbiorcę, co nie będzie stanowić rozwiązania całej Umowy”. Zmiana będzie uwzględniona w załączniku nr 8 do SIWZ – zm. i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.


Pytanie 17 – § 4 ust. 11 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„); § 10 ust. 2a) Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„); pkt. XIX, ppkt. 3a) SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE), jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź 17
Zamawiający zmienia zapisy w przedmiotowych dokumentach. Po zmianie zapisy otrzymują brzmienie „wyłączenia lub włączenia dodatkowych obiektów poboru energii elektrycznej w ramach struktur Zamawiającego / Odbiorcy w obrębie grup taryfowych objętych przedmiotem zamówienia”. Zmiana powyższa zostanie uwzględniona we wskazanych w pytaniu 17 dokumentach przetargowych i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP.


Pytanie 18 – Załącznik nr 9 do SIWZ
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (wzór Pełnomocnictwa w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 18
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia własnego, a zarazem skutecznego wzoru pełnomocnictwa wykonawcy, po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu (przed podpisaniem umowy). Załącznik nr 9 do SIWZ – jest wzorem Zamawiającego. Zamawiający w związku z powyższym nie będzie ponosił odpowiedzialności, o której mowa w pytaniu.

Pytanie 19 – pkt. XX, ppkt. 4 SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 19
Tak. Istotnym będzie przesłanie w stosownym czasie przez wykonawcę wzoru pełnomocnictwa, o którym mowa w pytaniu 18 i udzielonej na tę okoliczność odpowiedzi.

Pytanie 20 - § 4 ust. 11 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„), § 7 ust. 3 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„),
Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź 20
Zamawiający wykreśla z projektu umowy § 7 ust. 3. Wykonawcy o powyższym fakcie zostaną poinformowani na zasadach określonych w w/w odpowiedziach.

Pytanie 21 - § 5 ust. 1 i ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„)
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą
o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą
o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.
Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź 21
Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów.

Pytanie 22 - § 5 ust. 3 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„)
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku
z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy
o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć
w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź 22
Zamawiający zmienia zapis w § 5 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie „Kary umowne będą potrącane na podstawie not obciążeniowych”.

Pytanie 23 - § 5 ust. 3 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„)
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku
z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy
o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć
w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Odpowiedź 23
Odpowiedź jak pytaniu 22.

Pytanie 24 - Pkt. VIII, ppkt 1d) SIWZ, ppkt. 2.8 SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ („Pełnomocnictwo”)
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na podstawie Pełnomocnictwa Rodzajowego według swojego wzoru, jakim Wykonawca upoważnił swojego pracownika do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich postępowaniach (bez względu na wartość zamówienia) przeprowadzanych przez Zamawiających o udzielenie zamówienia publicznego?

Odpowiedź 24
Tak., przy czym cena oferty nie może być wyższa od kwoty wymienionej w Pełnomocnictwie.

Pytanie 25 - § 4 ust. 5 Załącznika nr 8 do SIWZ („Umowa – projekt-„)
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie
z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź 25
Tak

Pytanie 26 - Załącznik nr 1 do SIWZ
W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat nazw i przeznaczenia punktów poboru energii elektrycznej należących do Urzędu Miejskiego w miejsc. Śmigiel wyszczególnionych od L.p 1 do L.p 41 oraz podanie informacji które z tych punktów należą do oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź 26
Żadne z tych punktów nie należą do oświetlenia ulicznego; są to obiekty użyteczności publicznej (budynek Urzędu, świetlice, remizy itp.)

Pytanie 27 - Załącznik nr 1 do SIWZ
Kto będzie Płatnikiem faktur dla obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz na ile i jakie podmiotowy mają zostać zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej dla tych obiektów?

Odpowiedź 27
Płatnikami faktur będzie 12 jednostek (wykaz płatników wraz z niezbędnymi danymi będzie załącznikiem do Umowy). Umowa będzie podpisana z Zamawiającym tj. Gminą Śmigiel.

Pytanie 28
Prosimy o potwierdzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych, z wyspecyfikowaniem wszystkich PPE. Ile dokładnie będzie takich faktur w okresie rozliczeniowym?

Odpowiedź 28
Tak zgadamy się na wystawianie faktur zbiorczych. Zamówienie dotyczy 12 jednostek organizacyjnych, na które będą wystawiane faktury. Kwestia okresu rozliczeniowego jest przedstawiona w § 4 ust. 6 i 7 projektu Umowy – Załącznika nr 8 do SIWZ.
PPE są zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 29
Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa substytucyjnego do dokonania zgłoszenia nowego sprzedawcy?

Odpowiedź 29
Tak

Pytanie 30
Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE itd.)?

Odpowiedź 30
Tak


II. ZMIANA TREŚCI SIWZ:

W związku z powyższymi Pytaniami i odpowiedziami Zamawiający dokonuje zamian w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP, SIWZ, Załącznikach nr 2 i 8 do SIWZ. Dokumenty te będą miały dopisek „zm”.

Jednocześnie powołując się na art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 09.12.2015 r. do godz. 10:00.

Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas