OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2016 - 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2016 - 2017

Data publikacji: 26.11.2015
Termin składania ofert: 07.12.2015 godzina 10:00

Śmigiel: Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2016 - 2017

Numer ogłoszenia: 319912 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2016 - 2017.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej dla Gminy Śmigiel na potrzeby eksploatacji budynków oraz lokali i obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na obszarze działania ENEA Operator Sp. z o.o., a wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, dla grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C 21, G11, G12 oraz R w łącznej prognozowanej ilości 659 085 kWh/rok.
2. Wymagania ogólne:
2.1 Dostawa energii elektrycznej powinna uwzględniać wszystkie obowiązki wynikające zarówno
z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), zwanej dalej ustawą - Prawo energetyczne, jak i aktów wykonawczych do tej ustawy.
2.2 Dostawa energii elektrycznej powinna uwzględniać także pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, wynikające z ustawy Prawo energetyczne, jak również aktów wykonawczych oraz dokumentów związanych, w tym w szczególności IRiESP - PSE SA,
jak również IRiESD ENEA Operator Sp. z o.o.. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia pełnienia
tej funkcji podmiotom zewnętrznym - trzecim, jednak wszystkie koszty związane z działaniami
oraz odpowiedzialność poniesie wykonawca.
2.3 Rzeczywista ilość sprzedanej energii będzie wynikać ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, przy czym Zamawiający nie ma możliwości podawania grafików dobowo-godzinowych.
2.4 Sprzedana energia elektryczna powinna spełniać parametry handlowe i techniczne zgodnie
z zapisami ustawy - Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
2.5 Przewidywana roczna ilość dostarczanej energii 659 085 kWh, w tym energia rozliczana
w grupach taryfowych:
- C11 - 375 000 kWh/rok,
- C12a - 14 000 kWh/rok,
- C12b - 7 000 kWh/rok,
- C 21 - 120 000 kWh/rok,
- G11 - 143 000 kWh/rok,
- G12 - 80 kWh/rok,
- R - 5 kWh/rok.

Wielkość zamówienia określona powyżej jest wielkością określającą prognozowane zużycie energii elektrycznej oraz określa wielkości, na podstawie których wykonawcy zobowiązani są obliczyć cenę swojej oferty. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależne od potrzeb Zamawiającego.
2.6 Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej przedstawione są w zestawieniu zbiorczym i stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
2.7 Moc umowna dla wszystkich punktów poboru nie ulega zmianie i jest zgodna z aktualnie obowiązującymi umowami operatorskimi.
2.8 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury związanej ze zmianą dotychczasowego sprzedawcy i dystrybutora energii elektrycznej oraz czynności określonych w załączniku nr 9 do SIWZ (wzór Pełnomocnictwa)..


II.1.5)  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychII.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2017.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z lokalnym operatorem.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które wykonawca zobowiązany jest wykazać
   w sposób szczególny. Spełnienie tego warunku - na podstawie złożonego oświadczenia w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które wykonawca zobowiązany jest wykazać
   w sposób szczególny. Spełnienie tego warunku - na podstawie złożonego oświadczenia w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które wykonawca zobowiązany jest wykazać
   w sposób szczególny. Spełnienie tego warunku - na podstawie złożonego oświadczenia w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które wykonawca zobowiązany jest wykazać
   w sposób szczególny. Spełnienie tego warunku - na podstawie złożonego oświadczenia w tym zakresie.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Formularz Ofertowy (wg załącznika nr 2 do SIWZ);
2. oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. - zawarte w druku Formularz Ofertowy;
3. oświadczenie o zapewnieniu bilansowania handlowego Zamawiającego - zawarte w druku Formularz Ofertowy;
4. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub, gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy - w załączeniu wzory do wykorzystania takich pełnomocnictw (załączniki nr 6 i 7 do SIWZ);
5. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy - do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


 • 1 - Cena - 98

 • 2 - Termin płatności faktury VAT - 2


IV.2.2)  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacjach:
a) zmiany grupy taryfowej oraz wyłączenia lub włączenia dodatkowych obiektów poboru energii elektrycznej lub zmiany odbiorcy energii elektrycznej w ramach struktur Zamawiającego,
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiany ustawowej wysokości podatku akcyzowego; w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
c) zmiany (zmniejszenia) ilości zamawianych dostaw energii; ilość zamawianych dostaw zależna będzie od potrzeb Zamawiającego. Powyższa sytuacja nie będzie podstawą roszczeń ze strony wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl , zakładka Przetargi/Dostawy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas