OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 2 - Dotyczy zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 2 - Dotyczy zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 01 października 2015 r.
JRP.271.1.2015.MSz

Dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniach 29 i 30 września 2015 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE
1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, gdy przedłożymy referencje na wykonanie następujących robót?
a. - sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV ø200 o dł. 9863,0 mb
- kanalizacja tłoczna z rur PE o dł. 4315,5 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø 160 o dł. 3756,0 mb
- tłocznie ścieków – 8 kpl.
- przepompownia ścieków – 1 kpl.
2) - kanalizacja grawitacyjna PCV ø315, ø250, ø200; ø160 dł. 5754,27 mb
- kanalizacja tłoczna PVC ø250, ø200, ø160, ø110, ø50 dł. 4057,71 mb
- przepompownie ścieków wraz z automatyką, monitoringiem i zagospodarowaniem terenu – 4 kpl.
- przydomowa przepompownia ścieków – 1 kpl.

2. Prosimy o informację jaką rurą należy wykonać przewiert sterowany na rurociągu tłocznym długości 1128 m. Według profilu oraz Projektu zagospodarowania terenu ma być to rura PE 100 SDR 17 PN 10 Dz90, natomiast w części opisowej Projektu budowlano – wykonawczego pkt 2.5.1 rura PE 100 SDR 26 PN6 Dz225. Prosimy również o informację czy na tym odcinku należy zastosować rurę osłonową.
3. W opisie technicznym opisano warstwy nawierzchni dot. przepompowni nr PS-1 i PS-3 w pkt. 1.6.1.3 i pkt. 2.4.4 wymagana budowa nawierzchni różni się w obu punktach. Proszę o informację, który opis warstw nawierzchni jest właściwy i który należy wycenić?
4. Wg dokumentacji projektowej obsypkę wykopów wykonać z gruntu rodzimego, a wg opisu przedmiotu zamówienia należy dokonać pełnej wymiany gruntu pod drogami, chodnikami itp. Proszę o określenie czym należy zasypać wykop?
5. Czy Zamawiający posiada zgodę na wysadzenie i ponowne wsadzenie 5 drzew znajdujących się na odcinku 47-49?
6. Czy Zamawiający ma wykupiony grunt pod przepompownię PS-1 dz. nr 68?
7. Wg opisu odcinek PS-1 do SR-1 należy wykonać w całości przewiertem. Natomiast nie ma informacji jaką metodą wykonać odcinki kanalizacji tłocznej PS-2 do SR-2 i PS-3 do SR-3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w odcinków w całości przewiertem?
8. Odcinek od trójnika T3 do studzienki rewizyjnej fi425 wg rzutu i opisu należy wykonać przeciskiem rurą PE100 SDR26 PN6 fi225, a wg profilu wykopem otwartym rurą PVC fi200 – proszę o określenie, który zapis jest prawidłowy?
9. Wg części III-opis przedmiotu zamówienia przyłącza należy wykonać do granicy działki i mają być one zakończone studzienką tworzywową fi425, wg opisu technicznego część studzienek tj. 12 szt.(studzienki w bliskim sąsiedztwie budynków, na sieci studnia rewizyjna) należy zakończyć korkiem, a nie studzienką. Proszę o potwierdzenie.
W związku z odpowiedziami z dn. 29.09.2015 proszę o uszczegółowienie/ uzupełnienie poniższych informacji:
10. Odpowiedź na pyt. nr 4 Zamawiający miał udostępnić schematy elektryczne, listy sygnałów, rysunki odwzorowujące rozkład elementów na elewacji drzwi itd. – brak załączników. Proszę o uzupełnienie.
11. Odnośnie odpowiedzi nr 2, decyzja dot. ewentualnej wycinki drzew ma być wystawiona na Zamawiającego jednak nie została udzielona odpowiedź na zadane pytanie, a mianowicie kto będzie ponosił koszty administracyjne związane z wycinką drzew. Proszę o informację czy Zamawiający będzie ponosił koszty administracyjne związane z wycinką drzew czy Wykonawca?
12. Nie udzielono odpowiedzi na pytania nr 6, 7 i 12. Proszę o uzupełnienie.
13. Biorąc pod uwagę zapis pkt. 3 SIWZ, który zobowiązuje Wykonawców do przedstawienia kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem ilościowo – wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny oraz fakt, iż Zamawiający dysponuje kosztorysem inwestorskim a co za tym idzie przedmiarem robót, wnosimy o udostępnienie tego dokumentu co zdecydowanie ułatwi oferentom prace. Pragniemy zwrócić uwagę, iż Zamawiający w §6 ust. 1 wzoru umowy jednoznacznie określił, iż za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów. Żądanie przez Zamawiającego od Wykonawców przedłożenia kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym jest zatem niezasadne i stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zmawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane rozliczane ryczałtowo, a brak tego dokumentu w ofercie nie będzie mogło stanowić powodu do jej odrzucenia. Nie mniej jednak w nawiązaniu do art. 7.1 Pzp, w celu zachowania uczciwej konkurencji oferent wnosi o przychylenie się do wniosku i zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiar robót w edytowalnym pliku ATH tak, aby wszystkie oferty były porównywalne. Jednocześnie dodam, iż zgodnie z pkt 3 ppkt. 1b) kosztorys ofertowy ma zostać opracowany metodą uproszczoną poprzez analogię dla kosztorysu inwestorskiego, skąd zatem oferent ma mieć wiedzę w jakiej formie i postaci został przygotowany kosztorys inwestorski skoro nie został udostępniony wykonawcom.

ODPOWIEDŹ


1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę, której przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej – grawitacyjnej i tłocznej – o długości min. 3,0 km. W celu spełniania warunku Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku różnych robót. Przedstawione przez Wykonawcę poświadczenie będzie spełniało warunek wskazany przez Zamawiającego w przypadku, gdy wykazane zostanie, iż ww. roboty były wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
2. Przewiert sterowany na rurociągu tłocznym należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 Dz90. Na przedmiotowym odcinku nie należy zastosować rury osłonowej. Zgodnie z Opisem technicznym pkt. 2.5.1 odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej od trójnika T3 do studzienki rewizyjnej nr 3 zaprojektowano z rur PE 100 SDR26 PN6 Dz. 225 metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym. Konieczność ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Dz. 225 metodą przewiertu sterowanego wynikła z niemożliwości ułożenia tego odcinka w części jezdnej pasa drogowego (stanowisko ZDP Kościan) oraz bliskiego sąsiedztwa z budynkiem mieszkalnym nr.1.
3. Nawierzchnie wewnętrzne przy przepompowniach ścieków należy wykonać zgodnie z Opisem technicznym pkt. 1.6.1.3.
4. Zgodnie z pkt. 10 CZĘŚĆ III IDW – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymagana jest wymiana całkowita gruntu w wykopach które biegną w pasach jezdnych, chodnikowych oraz zatokach przystankowych i tam gdzie zaistnieje taka konieczność; Wykop należy zasypać piaskiem lub gruntem mineralnym sypkim, średnioziarnistym bez grud i kamieni.
5. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) informuję, iż nie jest wymagana decyzja na wysadzenie i ponowne wsadzenie przedmiotowych drzew.
6. Grunt pod przepompownie ścieków PS-1 nie jest aktualnie wykupiony przez Zamawiającego. Zamawiający posiada umowę spisaną z Właścicielem gruntu, w której wymienione są warunki wykupu fragmentu działki pod przepompownię. Zakup zostanie sfinalizowany po wykonaniu przepompowni ścieków.
7. Odcinek kanalizacji tłocznej PS-2 do SR-2 Wykonawca może wykonać wspólnym wykopie wykonanym pod sieć kanalizacji sanitarnej. Odcinek od PS-3 do SR-3 Wykonawca może wykonać zarówno wykopem otwartym jak i przewiertem sterowanym. Wybór technologii pozostawiamy Wykonawcy.
8. Odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej od trójnika T3 do studzienki rewizyjnej nr 3 należy wykonać zgodnie z Opisem technicznym pkt. 2.5.1 tj. z rur PE 100 SDR26 PN6 Dz. 225 metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym. Konieczność ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Dz. 225 metodą przewiertu sterowanego wynikła z niemożliwości ułożenia tego odcinka w części jezdnej pasa drogowego (stanowisko ZDP Kościan) oraz bliskiego sąsiedztwa z budynkiem mieszkalnym nr.1.
9. Potwierdzam.
10. Zamawiający udostępnia dokumenty w których jest posiadaniu – plik: „dokumenty_odp_10”.
11. W przypadku konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew koszty administracyjne poniesie Zamawiający. Koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie Wykonawcy.
12. Jeśli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, za wykonanie robót budowlanych, to zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Zgodnie z zapisami SIWZ w części I IDW pkt. 16.3.1)b) złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem ilościowo-wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny. W związku z powyższym Zamwiający nie udostępni przedmiaru robót. Wykonawca ma obowiązek zgodnie z zapisami SIWZ przygotować kosztorys ofertowy i załączyć go do oferty.
13. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót, powołując się na ww. zapis Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót. Zgodnie z pkt. 16.3.b) CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) SIWZ kosztorys ofertowy załączony do oferty przez Wykonawcę ma zostać opracowany metodą uproszczoną poprzez analagię dla kosztorysu inwestorskiego. Metoda i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zostały szczegółowo określone w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
Zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów, sprzętu i robocizny ma zawierać wszystkie niezbędne rodzaje materiałów, sprzętu i robocizny, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Załączony kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe, które uwzględniają wszelkie składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez Zamawiającego zakresu rzeczowego tej pozycji.
Ceny jednostkowe poszczególnych zakresów rzeczowych robót mają służyć m.in. ewentualnemu rozliczeniu robót w przypadkach wymienionych w pkt. 25 CZĘŚĆ I IDW SIWZ. W tym celu zakresy rzeczowe robót powinny być tak podzielone, aby istniała możliwość wyodrębnienia poszczególnych kosztów.
Kosztorys ofertowy nie będzie podlegał porównaniu na etapie badania ofert.

Z poważaniem
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas