OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - Dotyczy zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - Dotyczy zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 29 września 2015 r.
JRP.271.1.2015.MSz

Dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniach 25 i 28 września 2015 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE
1. Zgodnie z SIWZ cz. III OPZ Zamawiający wymaga wymiany koniecznych studzienek wraz z osadnikami przy wpustach ulicznych; regulacja i wymiana uszkodzonych urządzeń (skrzynek, wpustów itp.) do wysokości położonej nowej warstwy ścieralnej. Proszę o ścisłe określenie ilości koniecznych studzienek wraz z osadnikami przy wpustach ulicznych do wymiany. Ścisłe i zrozumiałe dla wszystkich określenie przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Zamawiającego.
2. Czy Zamawiający ponosi koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew?
3. Zgodnie z SIWZ cz. III OPZ Zamawiający wymaga na odcinkach zlokalizowanych w jezdni zastosować właz studni typu ciężkiego jw. z płytą betonową najazdową zarówno na nowych jak i istniejących studniach. Proszę o konkretne określenie ilości włazów, które Wykonawca musi wymienić na istniejących studniach na włazy z płytą betonową, które są objęte przedmiotem zamówienia. Zrozumiały dla wszystkich i nie budzący wątpliwości opis przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Zamawiającego. Nie wskazanie przez Zamawiającego ilości włazów do wymiany może skutkować przyjęciem różnej ilości do wyceny przez danych oferentów i złożeniem nieporównywalnych ofert.
4. Zgodnie z SIWZ cz. III OPZ 11. „Przepompownie ścieków mają zostać wyposażone w system sterowania pracą przepompowni oraz monitorowania ich pracy w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS zgodny z zainstalowanym na monitorowanych już przepompowniach ścieków Zamawiającego oprogramowaniem modułów telemetrycznych; jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Zamawiającego system sterowania i monitorowania w oparciu o technologię GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej różnych systemów sterowania i monitoringu przepompowni ścieków.” Proszę o wskazanie rodzaju, nazwy, producenta istniejącego i funkcjonującego na monitorowanych już przepompowniach ścieków u Zamawiającego systemu sterowania i monitorowania a także oprogramowania modułów telemetrycznych.
5. Zgodnie z SIWZ 21. Opis sposobu obliczania ceny. „12. W sytuacji gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i wydanym przez Starostę Kościańskiego pozwoleniem na budowę nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, a potwierdzą to wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru oraz projektant, roboty zamienne będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny.” Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia za realizację całego zadania na podstawie niezmiennych cen jednostkowych i zmienionych ilości wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych.
W paragrafie 6 umowy występuje zapis sprzeczny z zapisem w SIWZ, mianowicie: „3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych.”
Proszę o wyjaśnienie powyższej sprzeczności oraz wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga aby Wykonawca na etapie sporządzania oferty i podpisywania umowy przewidział, wycenił i ujął w ofercie koszty niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych?
6. Zgodnie z SIWZ Wykonawca musi załączyć do oferty „Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną przez analogię dla kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem ilościowo – wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny (nie załączenie ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty).” Proszę o udostępnienie przedmiaru na podstawie którego Wykonawcy muszą przygotować uproszczony kosztorys inwestorski. W celu zaoszczędzenia czasu Wykonawców i poszanowania wzajemnej pracy zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów w edytowalnym pliku ATH.
7. Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego uproszczonego wraz z zestawieniem wartościowo – ilościowym materiału, sprzętu i robocizny, jednak nie jest załączony przedmiar. Czy Wykonawca sam ma stworzyć przedmiar?
8. W opisie technicznym w pkt. 2.4 parametry przepompowni PS-1, PS-2 i PS-3 nie są spójne z informacjami podanymi w pkt. 2.2. Proszę o zdefiniowanie parametrów w/w przepompowni.
9. Na rysunkach kolorem czerwonym zostały wykreślone przeciski w miejscach T1-T1.1, T2-T2.1, 3-3.1, Y3-Y3.1, 4-4.2, 5-5.1, 6-6.1, T4-T4.1, 8-8.1. W SIWZ natomiast nie ma informacji o rezygnacji z wykonania przecisków. Proszę o informację jaką metodą będą wykonywane te odcinki sieci kanalizacji sanitarnej.
10. Proszę o informację, jakiej firmy zainstalowany jest monitoring kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Śmigiel?
11. Jeżeli to możliwe, to prosimy o przesłanie formularza ofertowego w pliku programu Microsoft Word.
12. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiar robót.
13. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom edytowalnej wersji załączników do SIWZ.

ODPOWIEDŹ
1. Podczas wykonywania warstwy ścieralnej, regulacji będzie wymagało: 21 szt. krat drogowych ściekowych (istniejąca kanalizacja deszczowa); 3 szt. skrzynek drogowych pod zasuwy wodociągowe; 11 szt. włazów inspekcyjnych kanalizacyjnych (istniejąca kanalizacja deszczowa). Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie zaobserwował uszkodzeń ww. elementach. W przypadku nie odtworzenia do stanu pierwotnego, obowiązkiem Wykonawcy będzie wymiana uszkodzonych elementów. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia a także celem uzyskania innych koniecznych informacji.
2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w CZEŚCI III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzonych robót budowlanych, po uzyskaniu koniecznych decyzji administracyjnych. O konieczności usunięcia drzew decyduje Wykonawca, który występuje z wnioskiem do właściciela nieruchomości/zarządcy o wydanie decyzji na usunięcie drzew. Decyzja administracyjna w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew wystawiona jest na Zamawiającego.
3. Wymianie będzie wymagało 10 szt. włazów inspekcyjnych kanalizacyjnych (istniejąca kanalizacja deszczowa). Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia a także celem uzyskania innych koniecznych informacji.
4. Szafy sterujące pracą przepompowni ścieków należy wykonać zgodnie ze standardem przyjętym w ZWK w Śmiglu sp. z o. o. Zamawiający udostępnia szczegółowe schematy elektryczne, listy sygnałów, rysunki odwzorowujące rozkład elementów na elewacji drzwi wewnętrznych, itd.
Do sterowania pracą przepompowni należy zastosować moduł telemetryczny MT-101. Do lokalnej wizualizacji należy zastosować panel graficzny o przekątnej 3.4” wyposażony w ekran dotykowy.
Zaprogramowania modułu telemetrycznego aplikacją sterującą pracą przepompowni oraz włączenia nowego obiektu do istniejącego systemu wizualizacji dokonuje operator systemu, tj. firma CONTROL SYSTEM z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Latwisa 29.
Email: biuro@control-system.pl, tel. +48616675757
5. Wykreśla się pkt. 21.12 CZĘŚĆ I – IDW oraz § 13 ust. 5 CZĘŚĆ II – Projekt umowy. W załączeniu: CZĘŚĆ I – IDW po zmianie; CZĘŚĆ II – Projekt umowy po zmianie.
6. oraz pkt. 7. oraz pkt. 12. Jeśli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, za wykonanie robót budowlanych, to zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Zgodnie z zapisami SIWZ w części I IDW pkt. 16.3.1)b) złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem ilościowo-wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny.
8. Wykonawca ma wykonać przepompownie ścieków zgodnie z parametrami wskazanymi w Opisie technicznym pkt. 2.4.
9. Na odcinku od studni S2 do S8 zostało wykreślonych 9 szt. przyłączy. Wykonanie tych elementów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Na przedmiotowym odcinku sieci należy jedynie wykonać zaprojektowane uzbrojenie (m.in.studnie, trójniki).
10. Operatorem inteligentnego systemu wizualizacji pracy przepompowni ścieków z wykorzystaniem technologii GPRS/3G do transmisji danych jest firma CONTROL SYSTEM z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Latwisa 29.
Email: biuro@control-system.pl, tel. +48616675757
11. oraz pkt. 13. Zamawiający zgodnie z art. 42.1 ustawy2 zamieścił na stronie internetowej SIWZ w formie dostępnej dla wszystkich Wykonawców i osób zainteresowanych. W celu ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający zamieścił na stronie internetowej formularz ofertowy wraz z pozostałymi załącznikami w wersji edytowalnej.

Z poważaniem
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas