OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Zmiana SIWZ - Dotyczy zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Zmiana SIWZ - Dotyczy zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 29 września 2015 r.
JRP.271.1.2015.MSz

Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, dokonuję zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

W pkt. 21 Opis sposobu obliczania ceny usunięto ppkt. nr 12.

JEST
21. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Oferty – na druku stanowiacym Załącznik nr 1, na podstawie przygotowanego i załączonego kosztorysu ofertowego.

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego)

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.:

a. podatek VAT określony zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.),
b. koszty zajęcia pasa drogowego na warunkach określonych przez właścicieli (zarządców) gruntów, w tym przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie; koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy (projekt organizacji ruchu należy przedłożyć do zaopiniowania Zamawiającemu),
c. koszt urządzenia i dozoru placu budowy, uporządkowania placu budowy i zaplecza po likwidacji,
d. ubezpieczenie robót i budowy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,
e. koszt demontażu, napraw, odbudowy i montażu m.in. ogrodzeń posesji, innych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
f. koszty ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz koszty napraw uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych robót,
g. koszty napraw ewentualnych uszkodzeń sieci wodociągowej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz szkody spowodowane przerwą w dostawach usług,
h. przeprowadzenie badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek (w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru),
i. koszty dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,
j. koszty obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmujące wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem zmian,
k. koszt nadzoru archeologicznego,
l. koszt odtworzenia nawierzchni w pasie prowadzonych robót budowlanych, do stanu sprzed rozpoczęcia prac zgodnie z wydanymi decyzjami oraz wymiana uszkodzonych nawierzchni (kostka, płytki, krawężniki, obrzeża itp.) podczas prowadzenia robót,
m. wymianą całkowitą gruntu w wykopach które biegną w pasach jezdnych, chodnikowych oraz zatokach przystankowych i tam gdzie zaistnieje taka konieczność,
n. koszt odwodnienia wykopów.

6. Załączony kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe, które uwzględniają wszelkie składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez Zamawiającego zakresu rzeczowego tej pozycji.

7. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu a także celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

8. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych.

10. Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki uzgodnień z poszczególnymi użytkownikami, gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz właścicielami nieruchomości, ponieważ Wykonawca będzie zobowiązany ponosić koszty ewentualnych roszczeń (np. czasowe zajęcia nieruchomości na czas prowadzenia robót) i odszkodowań za wyrządzone szkody.

11. Wykonawca od chwili przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót odpowiada za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy w tym ulic i dróg użyteczności publicznej.

12. W sytuacji gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i wydanym przez Starostę Kościańskiego pozwoleniem na budowę nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, a potwierdzą to wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru oraz projektant, roboty zamienne będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny.

POWINNO BYĆ

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Oferty – na druku stanowiacym Załącznik nr 1, na podstawie przygotowanego i załączonego kosztorysu ofertowego.

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego)

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.:

o. podatek VAT określony zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.),
p. koszty zajęcia pasa drogowego na warunkach określonych przez właścicieli (zarządców) gruntów, w tym przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie; koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy (projekt organizacji ruchu należy przedłożyć do zaopiniowania Zamawiającemu),
q. koszt urządzenia i dozoru placu budowy, uporządkowania placu budowy i zaplecza po likwidacji,
r. ubezpieczenie robót i budowy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,
s. koszt demontażu, napraw, odbudowy i montażu m.in. ogrodzeń posesji, innych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
t. koszty ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz koszty napraw uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych robót,
u. koszty napraw ewentualnych uszkodzeń sieci wodociągowej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz szkody spowodowane przerwą w dostawach usług,
v. przeprowadzenie badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek (w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru),
w. koszty dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii itp. Niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,
x. koszty obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmujące wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem zmian,
y. koszt nadzoru archeologicznego,
z. koszt odtworzenia nawierzchni w pasie prowadzonych robót budowlanych, do stanu sprzed rozpoczęcia prac zgodnie z wydanymi decyzjami oraz wymiana uszkodzonych nawierzchni (kostka, płytki, krawężniki, obrzeża itp.) podczas prowadzenia robót,
aa. wymianą całkowitą gruntu w wykopach które biegną w pasach jezdnych, chodnikowych oraz zatokach przystankowych i tam gdzie zaistnieje taka konieczność,
bb. koszt odwodnienia wykopów.

6. Załączony kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe, które uwzględniają wszelkie składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez Zamawiającego zakresu rzeczowego tej pozycji.

7. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu a także celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

8. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych.

10. Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki uzgodnień z poszczególnymi użytkownikami, gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz właścicielami nieruchomości, ponieważ Wykonawca będzie zobowiązany ponosić koszty ewentualnych roszczeń (np. czasowe zajęcia nieruchomości na czas prowadzenia robót) i odszkodowań za wyrządzone szkody.

11. Wykonawca od chwili przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót odpowiada za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy w tym ulic i dróg użyteczności publicznej.


CZĘŚĆ II – Projekt umowy w sprawie zamówienia

W § 13 Zmiana umowy usunięty został ust. 5.JEST
§ 13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w trybie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,
b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
c) zmiana terminu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
­ przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
­ odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowe,
­ wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego
­ konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
­ konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2.1).a,c,d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
a) Zmiany technologicznie, w szczególności:
­ niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
­ pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
­ pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalajacej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
­ konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wsakazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
­ odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie grutnu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
­ konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
b) Zmiany organizacji spełniania świadczenia
­ zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy,
­ w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedłożył Zamawiajacemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną część przedmiotu zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu,
­ zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiajacego,
­ zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodowac braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
­ zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa.
3) Płatności
a) Zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umów,
b) Mozliwość wystawienia dwóch faktur w miesiącu występującym po miesiącu, w którym nie wyfakturowano robót.
4) Pozostałe zmiany
a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót – niewykonane roboty rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny,
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres,
d) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
e) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
f) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
g) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
3. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym kosztorysie ofertowym na okres wykonywania przedmiotu zamówienia są stałe i nie podlegają zmianom.
4. Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie ofertowym, to należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. Wyliczenia nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) należy dokonać w oparciu o średnie stawki robocizny kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych dla województwa wielkopolskiego oraz średnie wskaźniki narzutów dla robót instalacji sanitarnych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. W przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu składników cenotwórczych określonych powyżej.
5. Możliwa jest zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego zwiększenia, a będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania wynikła na podstawie zmian w dokumentacji projektowej nie dających się przewidzieć na etapie jej wykonywania i w chwili zawarcia umowy jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. – roboty zamienne rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny.


POWINNO BYĆ
§ 13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w trybie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,
b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
c) zmiana terminu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
­ przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
­ odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowe,
­ wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego
­ konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
­ konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2.1).a,c,d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
a) Zmiany technologicznie, w szczególności:
­ niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
­ pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
­ pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalajacej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
­ konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wsakazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
­ odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie grutnu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
­ konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
b) Zmiany organizacji spełniania świadczenia
­ zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy,
­ w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedłożył Zamawiajacemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną część przedmiotu zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu,
­ zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiajacego,
­ zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodowac braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
­ zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa.
3) Płatności
a) Zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umów,
b) Mozliwość wystawienia dwóch faktur w miesiącu występującym po miesiącu, w którym nie wyfakturowano robót.
4) Pozostałe zmiany
h) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót – niewykonane roboty rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny,
i) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
j) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres,
k) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
l) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
m) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
n) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
3. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym kosztorysie ofertowym na okres wykonywania przedmiotu zamówienia są stałe i nie podlegają zmianom.
4. Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie ofertowym, to należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. Wyliczenia nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) należy dokonać w oparciu o średnie stawki robocizny kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych dla województwa wielkopolskiego oraz średnie wskaźniki narzutów dla robót instalacji sanitarnych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. W przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu składników cenotwórczych określonych powyżej.Z poważaniem
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas