OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowożenie uczniów do szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu oraz Gimnazjum im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Dowożenie uczniów do szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu oraz Gimnazjum im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2015/2016

Data publikacji: 02.07.2015
Termin składania ofert: 14.07.2015 godzina 11:45

Śmigiel: Dowożenie uczniów do k ły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu oraz Gimnazjum im Konstyt i 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2015/2016Numer ogłoszenia: 162952 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015< >
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Szkół i Placówek Oświat ch Ul. Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 65 518 93 3 faks 65 518 93 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowo e ie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmigl o az Gimnazjum im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zak u zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w kr sie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im Konstytucji 3 Maja w m glu oraz Gimnazjum im . Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 201 2016 (188 dni nauki szkolnej). Zakres zamówienia obejmuje świadcz e usług autobusem w ilości 2 sztuk na trasie przejazdu w obwodzie szko m Śmigiel, który obejmuje miejscowości: Śmigiel, Poladowo, Ni ą kowo, Bielawy, Wydorowo o szacunkowej łącznej długości 29 436 .. p>
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.0 4. p>
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowe < b> nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczę : 01.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYW A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalnoō ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obow ze ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o i złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania o eō onej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładaj obo iązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada licencję właściwe org nu na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o i złoży oświadczenie (na podstawie art. 22 ust. 1), że posiada ed ę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówien oraz ykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu sk ad nia ofert, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub c g ych wykonuje - co najmniej jedną usługę związaną z przewozem o b i tórej wartość wynosiła przynajmniej 80 00 00 . W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowią y jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony w łu wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dok e ty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są kon wane należycie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o i złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem t hni znym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia raz ż - dysponuje minimum dwoma sprawnymi technicznie autobusami, - proponowany w ofercie autobusy muszą posiadać 1 -minimum 48 mi pasażerskich siedzących oraz 1 minimum 50+1 miejsc pasaże k ch siedzących
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunk Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zł ne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w pos po aniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunk Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o zł ne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ok śl ych w art. 22 ust. 1 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZ ō U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunk w o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spe ni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedło yć: >
• potwierdzenie posiadania uprawnień wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prz sy rawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności onc sje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadcz okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw b us ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania o t albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeże o res prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z po n em ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz kt r ch dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dow ó czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie / >
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakō d i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót bud lan ch w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponow a tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: b> p>
• oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru l z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, j li odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w u wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem er inu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o ud el nie zamówienia albo składania ofert;<
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, ż < >
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy p ed u ływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postč owa iu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;<
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełnione i podpisane formularze ofertowe wykonawcy według wz w stanowiących załącznik nr 5 do I 2. Stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie o podpis a oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie doku n ; 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie z ó enia , dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania i w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępow i i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publiczneg 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspoz i niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonyw u zamówienia - w zakresie określonym w art.26 ust2b ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosun o treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie waru w zmian
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umo w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonaw w sytuacjach: 1) zwiększenia/zmniejszenia kilometrażu dziennego w uzasadnio h sytuacjach: objazdy z powodu nieprzejezdności tras z powodu złych waru w pogodowych, w związku z prowadzeniem robót budowlan ; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodz w uczniów zmianami (wydłużenie lub skrócenie) długości tras, ian iczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uz dni ne i akceptowane przez Dyrektora Szkoł 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie l podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej mi nie podatku,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostč a specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigie l zakładka przetargiSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod ad sem Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych ul. M. Konopnickiej , 6 -030 Śmigiel; tel/fax 65 5 189 330.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzi w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 11:45, miejsce: Zarz d Szkół i Placówek Oświatowych ul. M. Konopnickiej 5, 64-030 Śm iel woj. Wielkopolskie; tel/fax 65 5 189 330 - sekretariat 105.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 d ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzi e ie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzi o ej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Ha u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości b c ęści zamówienia: n < >
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas