OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Komunikacyjne Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Jednostek Podległych na lata 2015 - 2018”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Komunikacyjne Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Jednostek Podległych na lata 2015 - 2018”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Komunikacyjne Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Jednostek Podległych na lata 2015 - 2018”

zamieszczone do dnia 11.03.2015 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 04.03.2015 r.
WI.271.2.2015.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Komunikacyjne Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Jednostek Podległych na lata 2015 - 2018”

W dniu 27.02.2015 r. (otrzymano w dn. 30.02.2015 r.) do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści oraz wprowadzenie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:


PYTANIA / ODPOWIEDZI


1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
1.1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).
Ad.
Posiadamy aktualne protokoły okresowej kontroli rocznej budynku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności:
- elementów budynku
- instalacji gazowej
- przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
Okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego oraz badanie instalacji elektrycznej.

1.2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.
Ad. Brak protokołów odbioru – istnieje słowny opis (karty pracy) robót remontowych z podaniem lokalizacji.
1.3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Ad. Potwierdzenie przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej oraz przewodów kominowych każdorazowo pisemnymi protokołami – książka obiektu budowlanego.

1.4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag i są sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Ad. Budynki położone w miejscowości Śmigiel ul. Skarżyńskiego 6 oraz ul. Dworcowa 2 na wyposażeniu posiadają wewnętrzne sieci hydrantowe niespełniające wymogów zgodnych z PN.

1.5. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.
Ad. Nie ma takich budynków.

1.6. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.
Ad. Tak potwierdzamy.

1.7. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?
Ad. Nie

1.8. Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dla budynków w trakcie budowy obowiązuje pod warunkiem, że:
a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.
Ad. Nie ma takich budynków.

1.9. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia


oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego.
Ad.
Jest dobry i nie przekracza 50% zużycia.

1.10. W odniesieniu do budynków, w których występują materiały palne w więźbie dachowej i pokryciu dachowym:

- czy oraz kiedy (rok) i jakim środkiem/preparatem trudnozapalnym wykonano zabezpieczenie więźby dachowej?
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) występuje instalacja lub urządzenia elektryczne lub inne podobne, a jeśli tak, to w jaki sposób zapewniono brak styczności między nimi a materiałami palnymi znajdującymi się w otoczeniu?
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) przechowuje się ruchomości, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, w jakiej ilości i z jakiego powodu tam zostały umieszczone?
- czy zamawiający w sposób planowy i regularny kontroluje budynek w tej części i mienia tam się znajdujące?
Ad.
Budynki w których wstępują palne elementy konstrukcji więźby dachowej i dachu nie są zabezpieczane środkami/ preparatami trudno zapalnymi.
- na poddaszach obiektów nie występują zamontowane urządzenia elektryczne z wyjątkiem oświetlenia.
- na poddaszach właściciel obiektów nie przechowuje ruchomości.
- kontrole są wykonywane w ramach innych podobnych czynności np. kominiarskich i tech.

1.11. Prosimy o potwierdzenie, że wartość muzealiów zgłoszonych do ochrony ubezpieczeniowej, nie obejmuje ich wartości historycznej.

Ad. Nie obejmuje.
1.12. Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

„System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko (bez wyczerpania sumy ubezpieczenia po zdarzeniu szkodowym), jest dozwolony zapis o konieczności uzupełnienia składki za wypłacone odszkodowanie.
Ad.
Na:
„System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko - Jednokrotne odnowienie limitu sumy ubezpieczenia po szkodzie za opłatą dodatkowej składki na wniosek Zamawiającego (rozliczenie proporcjonalnie co do dnia).

1.13. Wnosimy o ustalenie limitu dla kosztów powołania rzeczoznawców w ramach klauzuli ustalenia wysokości szkody – w wysokości 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.
Ad. 50.000,00 PLN z możliwością podniesienia limitu po wyczerpaniu.

1.14. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla kl. uderzenia przez obiekty trzecie w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?
Ad. 300.000,00 PLN z możliwością podniesienia limitu po wyczerpaniu

1.15. Wnosimy o ustalenie limitu dla kl. automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia dla każdej grupy mienia.
Ad. Nie wyrażamy zgody.

1.16. Prosimy o podanie planów Zamawiającego dotyczących nabycia w najbliższym czasie nowego mienia (rodzaj, wartość).
Ad. Nie posiadamy takich danych.

1.17. Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów przekwaterowania osób i mienia w ramach kl. kosztów dodatkowych w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.
Ad. Nie wyrażamy zgody.

1.18. Wnosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów powołania rzeczoznawców w ramach klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ad. Nie wyrażamy zgody.

1.19. Prosimy o doprecyzowanie określenia „prace remontowo-budowlane (nawet dużych rozmiarów)” w kl. prac budowlanych.
Ad. Robotach budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

1.20. Wnosimy o zmianę limitu w kl. prac budowlanych z: 10% s.u. nie mniej niż 200.000 PLN na: 10% s.u. nie więcej niż 500.000,00 PLN
Ad. Aprobujemy powyższą zmianę.

1.21. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kl. przeoczenia powodującego wzrost ryzyka wystąpienia szkody.
Ad. Nie wyrażamy zgody.

1.22. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kl. przeoczenia zgłoszenia posiadanego lub nowego majątku.
Ad. Nie wyrażamy zgody.

1.23. Prosimy o dodanie do kl. nowej technologii zapisu: „pod warunkiem, że koszty zastosowania innej technologii nie przekroczą wskazanej dla danego mienia sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia prewencyjnego.
Ad. Nie wyrażamy zgody.

1.24. Prosimy o wskazanie budynków będących pod nadzorem konserwatora zabytków.
Ad. Budynki z nadanym numerem rejestru zabytków:
a) Pl. Rozstrzelanych 4
b) Pl. Rozstrzelanych 5
c) Pl. Rozstrzelanych 14
d) Pl. Rozstrzelanych 25
e) Pl. Rozstrzelanych 26
f) Pl. Rozstrzelanych 27
g) Pl. Rozstrzelanych 28
h) Pl. Rozstrzelanych 29
i) Al. Bohaterów 10
j) ul. Kościuszki 18
k) ul. Sienkiewicza 14
l) ul. Matejki 6
m) ul. Matejki 12
n) ul. Łukomskiego 19
o) ul. Dworcowa 2
p) ul. Reymonta 12

1.25. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2014 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.
Ad. Nie wystąpiły

1.18. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:
- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji
Ad. Nie

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
2.1. Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli IT o treści:
„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczowa nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”
Ad. Aprobujemy powyższą zmianę.

2.2.Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ad. W ramach gwarancji producenta.

2.3. Prosimy o informację czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne
urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.
Ad. Urządzenia zabezpieczające zgodne z zaleceniami producenta.

2.4. Prosimy ustalenie limitu dla ryzyka dewastacji w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Ad. Aprobujemy limit dla ryzyka dewastacji w wysokosci 30 000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2.5. Prosimy ustalenie limitu dla kosztów powołania rzeczoznawców w ramach kl. ustalenia wysokości szkody w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Ad. Aprobujemy limit dla kosztów powołania rzeczoznawców w ramach kl. ustalenia wysokości szkody w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

2.6. Wnosimy o ustalenie limitu dla kl. automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia
Ad. Nie wyrażamy zgody.

2.7. Wnosimy o zmianę podstawy szacowania dla sprzętu biurowego niskocennego z wartości rzeczywistej na odtworzeniową lub księgową brutto i podanie zweryfikowanej sumy ubezpieczenia oraz przesłanie wykazu tego sprzętu.
Ad. Nie wyrażamy zgody

2.8. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na tą zmianę prosimy o przeniesienie ubezpieczenia sprzętu biurowego niskocennego do ubezpieczenia w zakresie mienia od wszystkich ryzyk.
Ad. Nie wyrażamy zgody


3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

3.1. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadków ubezpieczeniowych, jednostki organizacyjne?
Ad. Dane nie są wymagane do sporządzenia oferty.

3.2. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzą budynki komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:
- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania :
• nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
• nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
• nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.
Ad. Dane dostępne w załączniku nr 4 do SIWZ

3.2.Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi zarządzanie gospodarką wodno-ściekowa. Jeżeli tak prosimy o podanie:
• Długości sieci wodociągowej (przesyłowej i rozdzielczej)
• Długości sieci kanalizacyjnej
• Czy Zamawiający administruje oczyszczalnią ścieków.
Ad. - sieci wodociągowej – 262,4 km
- sieci kanalizacyjnej – 104,18 km
- tak administruje.

3.3. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Ad. Nie

3.4 Odnośnie odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego – której przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone w
środowisku naturalnym, na skutek działalności Zamawiającego - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o odpowiedzialność cywilną
Ad. Tak


4. Ubezpieczenia komunikacyjne:

4.1 Prosimy o udostępnienie wykazu pojazdów w pliku edytowalnym Excel.
Ad. Nie wyrażamy zgody
4.2 Prosimy o przesłanie szkodowość za 3 ostatnie lata.
Ad. Poniżej zaświadczenie z trzeciego roku, dwa poprzedzające w zamieszczonym SIWZ
- Przedmiotowe zaświadczenie zostało załączone w odrębnym pliku pn. „Zaświadczenie”

4.3 Prosimy o zmianę klauzuli oględzin, na poniższy zapis:
Opis klauzuli oględzin – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę:
Zamawiający zastrzega sobie pisemne zobowiązanie Oferenta do dokonywania oględzin uszkodzonych pojazdów w 48 godziny od daty zawiadomienia o szkodzie (w odniesieniu do dni roboczych). Zawiadomienia o zaistniałej szkodzie Zamawiający może dokonywać telefonicznie lub faksem. Oględziny wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, lub miejscu przez niego wskazanym. Brak oględzin w tym terminie wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczyciela - Ubezpieczający będzie uprawniony do zlecenia rozpoczęcia naprawy pojazdu bez oględzin ze strony Oferenta, co nie zwalnia Zamawiającego od wykonania rzetelnej dokumentacji oraz zabezpieczenia części, które uległy zniszczeniu i podlegały wymianie. Klauzula niniejsza będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy sprawca będzie miał ubezpieczenie OC u oferenta. W przypadku niedotrzymania terminu dokonania oględzin przez Ubezpieczyciela - wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczyciela - Ubezpieczający będzie uprawniony do zlecenia rozpoczęcia naprawy pojazdu.
Ad. Nie wyrażamy zgody

5. W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

5.1.Wnioskujemy o zastosowanie maksymalnie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Ad. Nie wyrażamy zgody
5.2.Wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;
Ad. Nie wyrażamy zgody

5.3.Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.
Ad. Nie posiadamy nowych lokalizacji, wystepuje zmiana nazewnictwa poszczególnych jednostek.

5.4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.
Ad. Potwierdzamy, zgodnie z zebranymi materiałami i posiadaną wiedzą.

5.5. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2015-2018, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.
Ad. Zakres nie uległ zmianie.

5.6. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.
Ad. Nie możemy potwierdzić, ani zaprzeczyć występowaniu różnic.

5.7. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.
Ad. W poprzednich latach występowały w umowach franszyzy, różne zależnie od rodzaju ubezpieczenia.

5.8. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).
Ad. Nie posiadamy takich informacji.

5.9. Prosimy o przedstawienie informacji o przebiegu szkodowym za okres 2010-2012 z uwzględnieniem następujących informacji: wysokość wypłaty, przyczyna szkody, jakie mienie zostało uszkodzone).
Ad. Nie posiadamy takich informacji.

5.10. Prosimy o wskazanie przyczyn szkód za okres 2013-2015.
Ad. Nie posiadamy takich informacji.

5.11. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Ad. Potwierdzamy powyższy zapis.
Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas