OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. zadania „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – INSPEKTOR NADZORU – Morownica, Karmin i Bronikowo”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. zadania „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – INSPEKTOR NADZORU – Morownica, Karmin i Bronikowo”

Data publikacji: 31.12.2014
Termin składania ofert: 13.01.2015 godzina 10:00

Śmigiel: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - INSPEKTOR NADZORU - Morownica, Karmin i Bronikowo
Numer ogłoszenia: 422726 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - INSPEKTOR NADZORU - Morownica, Karmin i Bronikowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad budowa w Gminie Śmigiel kanalizacji sanitarnej z przepompowniami dla : PAKIET I - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Morownica; PAKIET II - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Karmin; PAKIET III - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wyniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie dotyczy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę nadzoru budowlanego nad budową kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej - grawitacyjnej i tłocznej - o długości min.: PAKIET I - 3,0 km; PAKIET II - 1,5 km; PAKIET III - 3,0 km - przy czym Zamawiający uzna również za spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykonał usługę nadzoru budowlanego nad budową w sumie 3 km lub 1,5 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej łącznie; - w celu spełniania warunku Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku różnych usług. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik IDW wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokona opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia w specjalności: a)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacje zawodowe cudzoziemców. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik IDW oraz dołączyć do oferty oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - załącznik do IDW. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Termin płatności - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: ¬- rezygnacji z części prac na skutek zmian wysokości dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, ¬- zmniejszenia zakresu usług z innych przyczyn nieznanych w momencie zawarcia umowy z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia, ¬- zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, ¬- gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla zamawiającego ze względu na interes publiczny, ¬- Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu dla PAKIETU III po podpisaniu umowy z wykonawcą, w sytuacji nie uzyskania zgody na zwiększenie zakresu rzeczowego Projektu lub/i braku zgody na zwiększenie środków przyznanej dotacji przez Instytucję Zarządzającą, ¬- gdy zmiana jest konsekwencją zmiany wprowadzonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych - ogłoszenie o zamówieniu nr 2014/S 233-410002 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (obowiązkowe), ogłoszenie nr 396182 - 2014 z Biuletynie Zamówień Publicznych (nieobowiązkowe).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pok. nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Gmina Śmigiel 4 czerwca 2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel. Gmina Śmigiel w latach 2009 - 2015 realizuje Projekt związany z budową kanalizacji ściekowych na terenie gminy. W styczniu 2015 r. Gmina Śmigiel planuje złożyć wniosek z prośbą do Instytucji Wdrażającej o rozszerzenie zakresu rzeczowego - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Bronikowo. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 4. Forma prawna jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia: a) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji, b) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i każdego z osobna, c) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, d) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy. 5. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze: 1) Wynagrodzenie będzie stałe tj. nie ulegnie zmianie w razie wydłużenia cyklu wykonywania nadzorowanych robót, a także w razie zmiany zakresu nadzorowanych robót. 2) Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie w dwóch etapach na podstawie faktury częściowej (50% ceny oferty brutto) i końcowej (50% ceny oferty brutto) wystawionych przez Wykonawcę. 3) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie trzeci protokół częściowy i końcowy odbioru robót budowlanych podpisany przez strony. 4) Zamawiający zobowiązuje się uiścić należne Wykonawcy wynagrodzenie w terminie wskazanym w ofercie, od dnia otrzymania faktury przelewem na podany rachunek bankowy. 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 1) Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.). 2) Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację. 3) Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu. 7. Dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, a oświadczenia sporządzone między innymi na podstawie wzorów stanowiących załączniki do IDW powinny być złożone w formie oryginałów. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 8. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY). 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia (PAKIET). 9. Podwykonawstwo: 1) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3) Wykonawca podaje w Formularzu Oferty nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp 4) Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Morownica.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn. Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Morownica.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin płatności - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Karmin.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Karmin.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin płatności - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla zadania pn.: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin płatności - 5Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas