OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi do przetargu „Kompleksowe zagospodarowanie ściceków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE

Pytania i odpowiedzi do przetargu „Kompleksowe zagospodarowanie ściceków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 22 grudzień 2014 r.
JRP.271.5.2014.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 19 grudnia 2014 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE
1. W punkcie 16.3.1)b) IDW Zamawiający wymaga załączenia do Oferty kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną poprzez analogię do kosztorysu inwestorskiego wraz
z zestawieniem ilościowo-wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny. W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono jednak Przedmiaru Robót, który miałby podlegać wycenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia ww. zadania oraz zapewnienie porównywalności ofert Wykonawców, prosimy o dokładne sprecyzowanie, jak Kosztorys Ofertowy ma zostać sporządzony, a mianowicie:
a) czy należy wskazać podstawy katalogowe KNR przy każdej wycenianej pozycji?
b) czy Zamawiający wymaga szczegółowego rozbicia robót na roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, odwodnieniowe, montażowe, zasypy i odtworzenia nawierzchni?
c) czy w zestawieniu ilościowo-wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny Zamawiający wymaga szczegółowego zestawienia wszystkich materiałów łącznie z materiałami niezbędnymi do wykonania odtworzeń nawierzchni drogowych, czy tylko materiałów podstawowych do budowy kanału tj. rur, kształtek, studni, piasku do zasypek etc.?
2. Prosimy o udostępnienie wzoru Oferty wraz z załącznikami w wersji edycyjnej.
3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
4. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
6. Prosimy o podanie wysokości kosztów opłat przyłączeniowych oraz o udostępnienie warunków przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej wydanych przez właściwy zakład energetyczny, na podstawie których opracowane zostały projekty budowlano-wykonawcze instalacji elektrycznych przepompowni ścieków. Czy koszty uzgodnień, opłaty przyłączeniowej i wykonania docelowego zasilania przepompowni są po stronie Wykonawcy?
7. Kto ponosi koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym?
8. Czy Zamawiający dopuszcza zasypywanie wykopów biegnących w ciągach komunikacyjnych
(w pasie jezdnym, chodniku, poboczu) gruntem rodzimym czy też wymaga całkowitej wymiany gruntu?
9. Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem ilości drzew przeznaczonych do wycinki?
10. Kto jest odpowiedzialny za uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów?
11. Kto ponosi koszty opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew i krzewów?
12. Czy Zamawiający posiada ważny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla drogi powiatowej i dróg gminnych na czas prowadzenia robót?
13. Czy Wykonawca w cenę oferty ma wliczyć zakup i dostawę agregatów prądotwórczych, jeśli tak to proszę o zamieszczenie szczegółowych parametrów agregatów.
14. Czy zadanie podlega nadzorowi w zakresie ochrony zabytków?
15. Czy Zamawiający ma prawo do dysponowania wszystkimi działkami, przez które przebiega projektowana kanalizacja?
16. Jaki jest termin ważności uzgodnień z właścicielami posesji na ułożenie kanalizacji na terenach posesji?
17. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.
18. Czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni wykonawcy teren pod zaplecze/ plac składowy?

ODPOWIEDŹ

1. Zgodnie z pkt. 16.3.b) CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) SIWZ kosztorys ofertowy załączony do oferty przez Wykonawcę ma zostać opracowany metodą uproszczoną poprzez analagię dla kosztorysu inwestorskiego. Metoda i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zostały szczegółowo określone w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
Zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów, sprzętu i robocizny ma zawierać wszystkie niezbędne rodzaje materiałów, sprzętu i robocizny, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Załączony kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe, które uwzględniają wszelkie składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez Zamawiającego zakresu rzeczowego tej pozycji.
Ceny jednostkowe poszczególnych zakresów rzeczowych robót mają służyć m.in. ewentualnemu rozliczeniu robót w przypadkach wymienionych w pkt. 25 CZĘŚĆ I IDW SIWZ. W tym celu zakresy rzeczowe robót powinny być tak podzielone, aby istniała możliwość wyodrębnienia poszczególnych kosztów.
Kosztorys ofertowy nie będzie podlegał porównaniu na etapie badania ofert.
2. Zamawiający zgodnie z art. 42.1 ustawy1 zamieścił na stronie internetowej SIWZ w formie dostępnej dla wszystkich Wykonawców i osób zainteresowanych.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci, a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia Wykonawcy zostanie przedłużony termin realizacji przedmiotu zamówienia o okres trwania tych okoliczności, zgodnie z pkt. 25.6.1)c) CZĘŚĆ I IDW SIWZ; § 13 ust. 2 pkt 1)c) projektu umowy. Wykonawca ww. przypadku nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego.
4. Termin wykonania zamówienia nie ulegnie wydłużeniu i Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
5. Termin wykonania zamówienia ulegnie zmianie w przypadkach wymienionych w pkt. 25.1) CZĘŚĆ I IDW SIWZ i § 13 ust. 2 pkt. 1) projektu umowy. Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
6. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz zgodnie z podpisanymi umowami, pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a Gminą Śmigiel przyłącze do sieci elektroenergetycznej wykonuje ENEA Operator Sp. z o.o. Wykonawca wykonuje podłączenie przepompowni od złącza zintegrowanego z układem pomiarowo – rozliczeniowym LZ w złączu ZK1-1P zlokalizowanego z pobliżu przepompowni w granicy działki z dostępem od strony ulicy.
7. Koszt umieszczenia urządzeń w prasie drogowym ponosi Zamawiający.
8. Zgodnie z SIWZ CZEŚCI III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w części Uwagi dla wszystkich Pakietów ppkt. 6 Zamawiający zawarł warunki całkowitej wymiany gruntu – „Wymiana całkowita gruntu w wykopach które biegną w pasach jezdnych, chodnikowych oraz zatokach przystankowych i tam gdzie zaistnieje taka konieczność”.
9. –11. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w CZEŚCI III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ (część Uwagi dla wszystkich Pakietów ppkt. 3) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzonych robót budowlanych, po uzyskaniu koniecznych decyzji administracyjnych. O konieczności usunięcia drzew decyduje Wykonawca, który występuje z wnioskiem do właściciela nieruchomości/zarządcy o wydanie decyzji na usunięcie drzew. Decyzja administracyjna w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew wystawiona jest na Zamawiającego.
12. Zamawiający nie posiada ważnego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla dróg powiatowych i dróg gminnych na czas prowadzenia robót – zgodnie z SIWZ CZĘŚĆ I – IDW pkt. 21.5.b. cena oferty brutto ma zawierać m. in. koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
13. Nie, agregaty prądotwórcze nie są przedmiotem zamówienia.
14. Prace ziemne związane z realizacją inwestycji wymagają prowadzenie archeologicznych prac dokumentacyjnych (decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Zgodnie pkt. 21.5.k. SIWZ CZEŚĆ I IDW cena oferty powinna zawierać m.in. koszt nadzoru archeologicznego.
15. –16. Zamawiający na czas prowadzenia robót budowlanych dysponuje działkami, na których budowana będzie sieć kanalizacyjna zgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę.
17. Materiały z rozbiórki ciągów komunikacyjnych (płytki chodnikowe, kostkę betonową, krawężniki, destrukt) Wykonawca złoży na terenie oczyszczalni ścieków w Koszanowie – odległość z Morownicy – ok. 7 km, Karmina – ok. 10 km, Bronikowa – ok. 9 km.
18. Zamawiający nie posiada takiego terenu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas