OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ na realizację zadania pn.” Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2015 - 2016

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ na realizację zadania pn.” Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2015 - 2016

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ na realizację zadania pn.” Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2015 - 2016
zamieszczone do dnia 04.11.2014 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 22.10.2014 r.
WI.271.6.2014.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.” Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2015 - 2016

W dniu 22.10.2014 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:


I. PYTANIA - ODPOWIEDZI

Pytanie 1:
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy, formularz ofertowy wraz z załącznikami w wersji edytowalnej?

Odpowiedź 1:
Zamawiający udostępnia w wersji edytowalnej załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do SIWZ (na stronie
internetowej www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Dostawy.

Pytanie 2:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane do skutecznej realizacji umowy z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wykonawcą; będące w zasobach Zamawiającego; w formie określonej przez wykonawcę.

Pytanie 3:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 5 ust. 1, nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o dodanie adekwatnej kary umownej na rzecz Wykonawcy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Odpowiedź 3:
Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 4:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 5 wnioskujemy, aby wykreślić ust. 3. Automatyczne potrącenie kary powoduje że, Wykonawca nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do jej nie naliczenia. W związku z powyższym rekomendujemy, rozwiązanie w naliczeniu kary płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

Odpowiedź 4
Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy.

Pytanie 5:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 7 ust. 3 lit. b) wnioskujemy aby wykreślić część zdania w brzmieniu: "poprzez ograniczenie lub wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej przez okres dłuższy niż wynika to ze standardów jakościowych obsługi Odbiorcy" - nie ma okresów wstrzymania energii elektrycznej jakie w standardach obsługi Odbiorców dotyczyłyby Sprzedawcy, takie ograniczenia dotyczą jedynie OSD.

Odpowiedź 5
Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ wykreśla zapis § 7 ust. 3 lit. b).


II. ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający dokonuje zamiany:
• załącznika nr 8 do SIWZ - na nowy pn. „załącznik nr 8_zmiana_I”Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas