OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Glińsko i Chełkowo”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Glińsko i Chełkowo”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 21 sierpnia 2014 r.
JRP.271.4.2014.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Glińsko i Chełkowo”

21 sierpnia 2014 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIA

1. Czy teren jest objęty obszarem Natura 2000?
2. Czy teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków?
3. Czy będą występować przejścia przez tereny zamknięte (PKP, wojsko)?
4. Czy będą występować przejścia pod rzekami lub rowami melioracyjnymi? Jeśli tak to ile będzie takich miejsc?
5. W jakich drogach będzie przebiegać inwestycja (gminne, powiatowe, wojewódzkie)?
6. Czy teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego?
7. Czy w cenie należy uwzględnić wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, projektu odnowy nawierzchni, studium wykonalności, projektu drogi dojazdowej do przepompowni?
8. Czy studzienka przyłączeniowa na kanale bocznym ma być zlokalizowana na terenie działki dla której projektuje się ten kanał boczny?

ODPOWIEDŹ

1. Na terenie objętym przedmiotem zamówienia nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.627 ze zm.) – SIWZ Cześć III – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.
2. Teren Gminy Śmigiel znajduje się pod ochroną archeologiczną – SIWZ Cześć III – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.
3. Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2010.193.1287 ze zm.) – SIWZ Cześć III – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.
4. i 5. Na terenie objętym zakresem przedmiotu zamówienia znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, drogi powiatowe, drogi gminne. Ilość przejść uzależniona jest od przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej – SIWZ Cześć III – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.
6. Teren nie jest objęty planem zagospodarowanie przestrzennego.
7. Projekt zmiany organizacji ruchu i studium wykonalności nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z zarządcami dróg odtworzenia nawierzchni oraz lokalizację zjazdu z nowo projektowanych przepompowni.
8. Zgodnie z zapisami SIWZ, CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pkt. 1.a) oraz CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (Definicje pkt. 11) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci zakończonymi studzienką przy granicy działek (zabudowanych).
Definicja – Odcinek sieci – kanał ściekowy połączeniowy pomiędzy kanałem głównym a studzienką rewizyjną zlokalizowaną przed granicą posesji, realizowane są przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy1 proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas