OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowożenie uczniów do Szk ły Podstawowej im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu oraz Gimnazjum im . Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2014 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowożenie uczniów do Szk ły Podstawowej im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu oraz Gimnazjum im . Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2014 - 2015

Data publikacji: 13.06.2014
Termin składania ofert: 30.06.2014 godzina 11:45Śmigiel: Dowożenie uczniów do Szk ły Podstawowej im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu oraz Gimnazjum im . Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2014 - 2015
Numer ogłoszenia: 127781 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

< >

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych Ul. Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 65 518 93 30 faks 65 518 93 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowoże ie uczniów do Szkoły Podstawowej im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu o az Gimnazjum im . Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2014 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakr sie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im Konstytucji 3 Maja w Śm glu oraz Gimnazjum im . Konstytucji 3 Maja w Śmiglu w roku szkolnym 2014 2015 (188 dni nauki szkolnej). Zakres zamówienia obejmuje świadczen e uslug autobusem w ilości 2 szt. na trasie przejazdu w obwodzie szkolny Śmigiel, który obejmuje miejscowości: Śmigiel, Poladowo, Nietą� kowo, Bielawy, Wydorowo o szacunkowej łącznej długości 30.088 km. p>

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4. p>

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęci : 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


•Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o il złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania okreś onej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obo iązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada licencję właściwego org nu na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.


•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


•Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o il złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie zapewn ające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie os atnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje - co najmniej j dną usługę związaną z przewozem osób i której wartość wynosiła pr ynajmniej 80 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warun u wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporz� dzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ raz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lu są wykonywane należycie.


•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


•Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o il złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem techni znym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz że - dysponuje minimum dwoma sprawnymi technicznie autobusami, - proponowany w ofercie autobusy muszą posiadać 1 -minimum 48 miej pasażerskich siedzących oraz 1 minimum 50+1 miejsc pasażersk ch siedzących


•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


•Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złoż ne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określo ych w art. 22 ust. 1 ustawy.


•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


•Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku Ocena spełnienia tego warunk zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu waru ków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. p>


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ � DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA� U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:< >
•potwierdzenie posiadania uprawnień d wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy rawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności konc sje, zezwolenia lub licencje;
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadcze � okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub us �ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofe t albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli o res prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podan em ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz któr ch dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz narzędzi, wyposażenia zakład i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlan ch w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowan a tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>
•oświadczenie o braku podstaw d wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeż li odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce u wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter inu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziel nie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym m siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:< > •nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u ływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa iu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełnione i podpisane formularze Oferty Wykonawcy według wzor �w stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ; 2. Stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośredn o ze złożonego w ofercie dokumentu; 3. W przypadku Wykonawców wspó nie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiaj �cy Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielen e zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w spraw e niniejszego zamówienia publicznego; 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystan a z nich przy wykonywaniu zamówienia - w zakresie określonym w art.26 ust. b ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku o treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunk �w zmian

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacjach: 1.zwiększenia/zmniejszenia kilometrażu dziennego w uzasadnionych sytuacjach: objazdy z powodu nieprzejezdności tras z powod złych warunków pogodowych, w związku z prowadzeniem robót budowlan ch; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodzic �w uczniów zmianami (wydłużenie lub skrócenie) długości tras, zmian iczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadni ne i akceptowane przez Dyrektorów Szkół i/lub Kierownika ZSiPO; 2. Ustawo ej zmiany podatku VAT - w takim przypadku obniżenie/podwyższen e wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.< >

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel. l zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych ul. M.Konopnickiej 5, 6 -030 Śmigiel; tel/fax 65 5189 330.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 11:45, miejsce: Zarz� d Szkół i Placówek Oświatowych ul. M.Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel woj. Wielkopolskie; tel/fax 65 5189 330 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: nie< >


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas