OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Poladowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Poladowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 17 marca 2014 r.
JRP.271.1.2014.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Poladowo – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 14 marca 2014 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE
1. W jakich drogach biegnie projektowana sieć kanalizacji?
2. Podanie długości odcinków jeżeli sieć biegnie w pasie drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnej.
3. Czy Gmina będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wysokości opłaty.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny ofertowej, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
5. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
6. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką leżą po stronie Zamawiającego?
7. Czy Zamawiający posiada przedmiary w formie edytowalnej, jeżeli tak prosimy o ich załączenie?
8. Czy Zamawiający przewiduje zamieszczenie na swej stronie BIP załączników dołączonych do SIWZ w wersji edytowalnej.

ODPOWIEDŹ
1. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej biegnie w drogach będących w zarządzie Powiatu Kościańskiego (ZDP w Kościanie) i Gminy Śmigiel – patrz CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – tabela.
2. Poszczególne odcinki kanalizacji zlokalizowane w drogach powiatowych i gminnych zostały wyszczególnione w CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – tabela.
3. Gmina Śmigiel zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.260) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXIV/275/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (zamieszczone na stronie BIP wraz SIWZ) ma obowiązek pobierania opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4. W części pytania dotyczącego wynagrodzenia dodatkowego Zamawiający nie potwierdza. Termin wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności wymienionych w pkt. 25.6.1) SIWZ CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców.
5. Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z pkt. 21.5.n. SIWZ CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym. m.in. koszt odwodnienia wykopów.
6. Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w CZEŚCI III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzonych robót budowlanych, po uzyskaniu koniecznych decyzji administracyjnych. O konieczności usunięcia drzew decyduje Wykonawca, który występuje z wnioskiem do właściciela nieruchomości/zarządcy o wydanie decyzji na usunięcie drzew. Decyzja administracyjna w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew wystawiona jest na Zamawiającego.
7. Jeśli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, za wykonanie robót budowlanych, to zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia2 dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Zgodnie z zapisami SIWZ w części I IDW pkt. 16.3.1)b) złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem ilościowo-wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny.
8. Zamawiający zgodnie z art. 42.1 ustawy zamieścił na stronie internetowej SIWZ w formie dostępnej dla wszystkich Wykonawców i osób zainteresowanych.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas