OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Remont zespołu pałacowego w Czaczu.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Remont zespołu pałacowego w Czaczu.

Data publikacji: 12.03.2014
Termin składania ofert: 31.03.2014 godzina 10:00

Śmigiel: Remont zespołu pałacowego w Czaczu
Numer ogłoszenia: 82330 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zespołu pałacowego w Czaczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólna charakterystyka obiektu - zespół pałacowy w Czaczu I. Przedmiotem zamówienia jest remont zespołu pałacowego w Czaczu, ul. Parkowa 2. II. Opis przedmiotu zamówienia: Pałac jest budynkiem murowanym z cegły, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, nakrytym w części korpusu głównego dachem mansardowym pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką. Korpus główny pałacu wzniesiony na planie prostokąta o dwutraktowym układzie pomieszczeń (obecnie częściowo zmienionym). Na osiach obu elewacji bocznych zachowały się niewielkie, wieloboczne dwukondygnacyjne aneksy będące pozostałością dawnych XVII - wiecznych wież. Do ścian wschodniej i zachodniej dostawione są ćwierćkoliste parterowe galerie, podpiwniczone, nakryte dachami płaskimi krytymi papą na deskowaniu. Elewacje pałacu tynkowane z ceglanym cokołem i zachowanymi detalami architektonicznymi. Elewacje północna i południowa - dziewięcioosiowe z pozornymi ryzalitami w narożach. Jednoosiowe ryzality ujęte w jońskie pilastry wielkiego porządku oraz lizeny. Środkowa część pałacu również ujęta w lizeny. Elewacja północna skromniejsza od elewacji południowej. Boczne pozorne jednoosiowe ryzality ujęte w jońskie pilastry wielkiego porządku oraz w lizeny. Środkowa część pałacu również ujęta w lizeny. Przed wejściem, pośrodku zachowany niewielki taras. Galerie przy pałacu również tynkowane z ceglanym cokołem. Elewacja południowa rozczłonkowana pilastrami jońskimi wielkiego porządku o boniowanych trzonach z herbami rodziny w kapitelach. Pośrodku elewacji partii przyziemia, drzwi prowadzące do salonu, nad którymi ozdobne nadproże z motywami wolut i z muszlowym akroterionem, powyżej mały balkon z prostą metalową balustradą. Na poziomie dachu trójkątny naczółek z neobarokowym kartuszem herbowym Ogończyk Żółtowskich. Galerie połączone z oficynami za pomocą bram, z których zachowana jest tylko wschodnia, brama zachodnia zamurowana na początku XX wieku - z dwoma oknami o zróżnicowanym wystroju od strony wschodniej i wejściami od strony zachodniej. Elewacje korpusu głównego pałacu oraz galerii zachowane w stanie pozwalającym na przeprowadzenie prac remontowo-renowacyjnych i przywróceniu w miarę możliwości estetycznego i wiernie zachowanego historycznego wystroju. Zachowana jest sztukateria elewacji, gzymsy, pilastry i kolumnada na elewacji ogrodowej oraz płycinowe drzwi frontowe na elewacji północnej i drzwi tarasowe i balkonowe na elewacji ogrodowej oraz część okien w ościeżnicach drewnianych, balustrada balkonu. Zakres prac do wykonania: 1. Demontaż i montaż instalacji odgromowej - 81,00 m, 2. Rozebranie oraz montaż rynien dachowych - 199,62 m, 3. Rozebranie i montaż rur spustowych - 122,00 m, 4. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan - cynku (gzymsy, kosze, mury ogniowe, cokoły, pas nadrynnowy, wystawki, parapety, pokrycie dachu) - 166,49 m², 5. Pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym - 267,08 m², 6. Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, ułożenie nowej dachówki wraz z wymianą ołacenia oraz ułożeniem folii wstępnego krycia - 710,16 m², 7. Wymiana elementów konstrukcji drewnianej dachu (płatwie, krokwie koszowe, krokwie zwykłe, murłaty) - 124,00 m, 8. Trzykrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji drewnianej dachu - 1 670,00 m², 9. Skucie głuchych tynków - 273,680 m², 10. Uzupełnienie tynków - 273,680 m², 11. Przygotowanie powierzchni elewacji do malowania przez oczyszczenie całej powierzchni - 1 599,731 m², 12. Zagruntowanie powierzchni tynków preparatem - 1 599,731 m², 13. Szpachlowanie powierzchni tynków zaprawą trasową - 1 599,731 m², 14. Ponowne zagruntowanie powierzchni tynków środkiem - 1 599,731 m², 15. Malowanie elewacji dwukrotnie farbami krzemianowymi z wyłączeniem detali architektonicznych - 1 599,731 m², 16. Ustawienie rusztowania - 1 364,00 m².

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.53-5, 45.45.30.00-7, 45.26.25.21-9, 45.26.00.00-7, 45.44.21.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, której wartość wyniosła przynajmniej: - 400 000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW (Instrukcji dla Wykonawców) wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz załączenia poświadczenia wykonania wskazanej roboty w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego jej ukończenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i która uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówienia; w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz odbytą co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW, 2. kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami ust. 21 IDW, 3. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, 4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych tj. powódź, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz, b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, c) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, d) z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy, e) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia i nieprzewidzianych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: ­ przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., ­ odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w projekcie budowlanym, ­ wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, ­ konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, ­ konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 25 pkt 5 ppkt 1, lit. a i c-f IDW termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia przedmiotu umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną część przedmiotu zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu, b) w przypadku wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy dotyczącego zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo że w ofercie Wykonawcy opracowanej na potrzeby postępowania przetargowego, Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, c) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, d) zmiany zasad dokonania odbioru świadczonych robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbioru, które obciążałyby Zamawiajacego, e) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu płatności w następstwie wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 4) Pozostałe zmiany: a) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w projekcie budowlanym, wad w projekcie budowlanym, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiająyc rezygnuje, b) zmiana wynagrodzenia na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT; w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c) zmiana kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, d) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, e) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, f) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 5) Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony. 6) Pozostałe zmiany, o których mowa w ust. 25 IDW możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego, w przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 7) Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl , zakładka Przetargi / Roboty budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

CZĘŚĆ III - archiwum zip 36,7 MB
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas