OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Poladowo – Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Poladowo – Roboty budowlane.

Data publikacji: 26.02.2014
Termin składania ofert: 10.4.2014 - 10:00


Polska-Śmigiel: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2014/S 040-065496Ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Gmina Śmigiel
pl. Wojska Polskiego 6
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Osoba do kontaktów: Agnieszka Purczyńska
64-030 Śmigiel
POLSKA
Tel.: +48 655186925
E-mail: apurczynska@smigiel.pl
Faks: +48 655189823

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.smigiel.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnejI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczneI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Poladowo – Roboty budowlane.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Śmigiel, powiat kościański, woj. Wielkopolskie,Poladowo.

Kod NUTS PL417


II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i kanalizacji deszczowej w miejscowości Poladowo.II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


45232410, 45231300, 45100000, 45232423, 45232440, 45231100, 45310000, 45233140, 45111200, 45232400


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nieII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

1.Kanalizacja sanitarna – koszty kwalifikowalne współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Poladowo; wpięcie do istniejącej studni na ul. Kilińskiego w miejscowości Śmigiel.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:
— grawitacyjnej sieci sanitarnej o średnicach:
* Ø 200 mm sanitarna o długości – 3.479,00 m
— tłocznej sieci sanitarnej
* Ø 90 o długości – 666 m
— 82 podłączeń o średnicy 160 mm zakończonych przed granicą posesji, w miejscu ustalonym z właścicielem
— 3 szt. przepompowni strefowych o średnicy 1.500 mm
2. Kanalizacja deszczowa - koszty niekwalifikowalne. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:
- grawitacyjnej sieci deszczowej o średnicach:
* Ø 160 mm o długości – 18 m
* Ø 300 mm o długości – 593 m
*- studzienki ściekowe (wpusty deszczowe) 13 szt.II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40.000 PLN.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie comiesięcznych faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych odbiorów robót. Przy czym ostatnia faktura (płatność) nie może być mniejsza niż 30% wartości zamówienia.
2. Płatności częściowe będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót.
3. Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z zatwierdzonym przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołem końcowym robót.
4. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
5. Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia:
1) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o roboty budowlane oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji,
2) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się do udzielenia zamówienia razem i każdego z osobna,
3) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
4) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonaniu umowy.III.1.4)

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
II. Do spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
1. oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu do art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 oraz 10 i 11 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.);
2. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację;
3. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu.
IV. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013.231).
Wykonawca załącza dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11 u.p.z.p., z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
V. Dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, a oświadczenia sporządzone między innymi na podstawie wzorów stanowiących załączniki do IDW powinny być złożone w formie oryginałów. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
VI. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b u.p.z.p., potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
7. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłożone dokumenty lub oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 800.000,00 zł. lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00 zł., a ponadto wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł.III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych zawierający rodzaj robót, które Zamawiający określił w celu spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaz osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłożone dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę, której przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej – grawitacyjnej i tłocznej – o długości min. 3 km;
— przy czym Zamawiający uzna również za spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykonał w sumie 3 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej łącznie;
— w celu spełniania warunku Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku różnych robót.
2. Potencjał kadrowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, w specjalności:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik budowy,
b) drogowej – kierownik robót,
c) instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacje zawodowe cudzoziemców.III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cenaIV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

JRP.271.1.2014.AP.IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.4.2014 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 54,67 PLN
Warunki i sposób płatności: 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel.
2. Sposób płatności - przelew na konto Urzędu Miejskiego Śmigla w Banku Spółdzielczym w Śmiglu nr rachunku 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010 lub wpłata dokonana w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla - godziny otwarcia kasy: poniedziałek 7:00–16:00, wtorek–czwartek 7:00–14:00, piątek 7:00–13:00.IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.4.2014 - 10:00IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 10.4.2014 - 10:15

Miejscowość:

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wosjka Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 14.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Sesja otwarcia jest jawna.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Gmina Śmigiel 4 czerwca 2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel.
W dniu 11 lutego 2014 r. Gmina Śmigiel złożyła wniosek z prośbą do Instytucji Wdrażającej o rozszerzenie zakresu rzeczowego – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowościach Poladowo, Morownica, Karmin i Bronikowo.VI.3)

Informacje dodatkowe

1. Gmina Śmigiel 4 czerwca 2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel. Gmina Śmigiel w latach 2009 – 2015 realizuje Projekt związany z budową kanalizacji ściekowych na terenie gminy.
2. Szacunkowy koszt wykonania wszystkich kontraktów na roboty budowlane przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego Zamawiający przekazuje ogłoszenie na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w poszczególnych kontraktach do UOPWE w celu publikacji w DUUE, jako obowiązkowe, a zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza ogłoszenie w BZP jako nieobowiązkowe.
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy u.p.z.p, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
4. Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
5. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach:
1). Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,
b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
c) wynikającego z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci, a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowe,
— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego
— konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
— konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 5.1).a, c, d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) Zmiany technologicznie, w szczególności:
— niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
— pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
— pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
— konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
— odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
— konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
b) Zmiany organizacji spełniania świadczenia:
— zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy,
— w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała wskazanie części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną część przedmiotu zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu,
— zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
— zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
— zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa
3) Płatności
a) Zmiana terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umów,
b) Możliwość wystawienia dwóch faktur w miesiącu występującym po miesiącu, w którym nie wyfakturowano robót.
4) Pozostałe zmiany
a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót – niewykonane roboty rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny,
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,
d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres,
e) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
f) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
g) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
h) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
6. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym kosztorysie ofertowym na okres wykonania przedmiotu zamówienia są stałe i nie podlegają zmianom.
7. Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie ofertowym, to należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. Wyliczenia nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) należy dokonać w oparciu o średnie stawki robocizny kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych dla województwa wielkopolskiego oraz średnie wskaźniki narzutów dla robót instalacji sanitarnych publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. W przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu składników cenotwórczych określonych powyżej.
8. Podwykonawstwo:
1) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3) Wykonawca podaje w Formularzu Oferty nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
4) Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7) Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania) zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ppkt. 6).
8) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10) Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania), zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określonych ppkt. 6).
11) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13) Jeżeli w umowie, o której mowa w ppkt. 9) i 12), termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ppkt. 6), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14) Wymagania określone w ppkt. 5) – 13) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego, przedstawiając dowody zapłaty.
16) Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt. 15), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuję Wykonawcę o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego.
19) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ppkt. 18), Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ppkt. 15), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.
21) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800


VI.4.2)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z art. 180 Pzp. Terminy składania odwołań zgodnie z art. 182 ust. 1, 2, 3 ustawy Pzp.VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:21.2.2014


Dokumentacja do pobrania - archiwum zip 128 MB

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2014-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas