OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi 2 w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej polegającej na uchyleniu części uchwalonego planu”

Pytania i odpowiedzi 2 w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej polegającej na uchyleniu części uchwalonego planu”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej polegającej na uchyleniu części uchwalonego planu”

zamieszczone do dnia 06.02.2014 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 03.02.2014 r.
WI.271.2.2014.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej polegającej na uchyleniu części uchwalonego planu”

W dniu 03.02.2014 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA:
1. Czy Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy (nieodpłatnie) opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby planu z 2008 r.?
2. Co Zamawiający rozumie przez „udział głównego projektanta planu w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu” – obecność w czasie całego wyłożenia czy w formie dyżurów w razie potrzeby?
3. Czy Zamawiający posiada własny wzór (wytyczne) projektu planu (tekst i rysunek planu) i czy będzie wymagał stosowania tego wzoru (w korelacji z obowiązującymi przepisami) przez Wykonawcę? Jeżeli tak, to czy Zamawiający doda ten wzór do specyfikacji istotnych warunków zamówienia?
4. Czy Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego (w dniu wpływu dokumentu do urzędu lub w dniu następnym), przekazywania Wykonawcy wszelkich dokumentów dotyczących wykonywanego zamówienia (w postaci elektronicznej – skan dokumentu – w formacie *.pdf lub *.jpg), w tym składanych wniosków, uzyskiwanych opinii i uzgodnień, wydawanych decyzji administracyjnych?
5. Czy Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia projektu planu swojemu radcy prawnemu przed wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu?
6. Czy Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy (pisemnie, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania) wszelkich uwag dotyczących poszczególnych etapów (lub ich części) zamówienia, zobowiązując się jednocześnie, że brak uwag we wskazanym terminie będzie równoznaczny z przyjęciem (akceptacją) przedstawionych materiałów?
7. Czy Zamawiający zobowiązuje się do wydania Wykonawcy zaświadczenia (na podstawie wzoru przedstawionego przez Wykonawcę lub własnego) potwierdzającego wykonywanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, służącego do okazania podczas prowadzenia prac terenowych, a także w celu przedstawienia w organach i instytucjach?
8. Czy Zamawiający ponosi koszty organizacji i wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej?
9. Jaki jest skład osobowy Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej przez Zamawiającego?
10. W jakiej postaci Zamawiający przekaże Wykonawcy podkłady mapowe (postać rastrowa czy wektorowa)?
ODPOWIEDZI:
Ad. 1 Nie posiada.
Ad. 2 Forma dyżurów, w razie potrzeby.
Ad. 3 Nie posiadamy wzoru projektu planu, wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w SIWZ.
Ad.4 Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Wykonawcy wszelkich dokumentów dotyczących wykonywanego zamówienia w postaci elektronicznej – skanów dokumentów w formatach: pdf lub jpg, w tym składanych wniosków, uzyskiwanych opinii i uzgodnień, wydawanych decyzji administracyjnych.
Ad. 5 Tak.
Ad. 6 Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy pisemnie, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wszelkich uwag dotyczących poszczególnych etapów zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się, że brak uwag we wskazanym terminie będzie równoznaczny z przyjęciem (akceptacją) przedstawionych materiałów.
Ad. 7 Zamawiający zobowiązuje się do wydania Wykonawcy zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
Ad. 8 Tak.
Ad. 9 Sześcioosobowy.
Ad. 10 W postaci rastrowej.


Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas