OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej polegającej na uchyleniu części uchwalonego planu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej polegającej na uchyleniu części uchwalonego planu

Data publikacji: 27.01.2013
Termin składania ofert: 06.02.2014 godzina 09:00Śmigiel: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej polegającej na uchyleniu części uchwalonego planu
Numer ogłoszenia: 29300 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej polegającej na uchyleniu części uchwalonego planu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej. 2) Główne uwarunkowania obszaru opracowania: teren objęty w/w planem sąsiaduje od strony północno - zachodniej bezpośrednio z obszarem, na którym realizowana jest obecnie zabudowa mieszkaniowa, natomiast od strony południowej sąsiaduje z terenem zabudowy techniczno - produkcyjno - usługowej. Teren planu znajduje się w obszarze strefy widokowej panoramy założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Śmigla wpisanego do rejestru na podstawie decyzji z dnia 14 kwietnia 1992 r. pod numerem rejestru 1297/A - wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków. Plan objęty jest strefą ochrony archeologicznej - wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają prowadzenia prac archeologiczno-zabezpieczających. 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235). Plan należy sporządzić w oparciu o ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel podjętego uchwałą Rady Miejskiej Śmigla Nr XXVIII/322/2001 z dnia 17 maja 2001 r. ze zm. Obszar opracowania: ok. 0,5 ha. Skala opracowania: 1:500. 4) Zakres czynności do wykonania leżący po stronie wykonawcy: a) reprezentowanie Zamawiającego przy przeprowadzaniu uzgodnień i uzyskiwanie opinii do projektu planu (obsługa korespondencji), b) wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenu objętego opracowaniem projektu planu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298), c) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, d) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, e) przygotowanie projektu uchwały w ramach procedury sporządzania planu oraz wszystkich innych dokumentów związanych z pracami planistycznymi, f) prezentowanie projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej, komisji i sesji Rady Miejskiej oraz udział głównego projektanta planu w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, g) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia przez Zamawiającego uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, h) wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag, i) przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej, uchwalającą plan, j) wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzgodnień z właściwymi organami i rozstrzygnięć Rady Miejskiej, k) przygotowanie dokumentacji planistycznej w formie książkowej, obejmującej problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem, l) wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody, ł) opracowanie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), m) wykonywanie innych czynności, w tym w szczególności dokumentów i materiałów, jakie okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 5) Zakres opracowania dokumentacji planistycznej oraz ostatecznej: a) jeden egzemplarz opracowania ekofizjograficznego, b) trzy egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko, c) dwa egzemplarze dokumentacji planistycznej w formie książkowej, obejmującej problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem, d) cztery egzemplarze tekstu i rysunku planu w technice umożliwiającej jego publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, e) jeden egzemplarz rysunku planu w technice barwnej w skali 1:500, f) cztery egzemplarze tekstu planu w formie książkowej z rysunkiem planu, g) jeden egzemplarz rysunku i tekstu planu w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (postać tekstową w formacie DOC, postać graficzną w formie: rastrowej w plikach o rozszerzeniu JPG i TIFF w rozdzielczości 600 DPI wraz z podaniem współrzędnych punktów załamania danej jednostki planistycznej w układzie 2000).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany planu) dla obszaru co najmniej 1 ha każdy, w procedurach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 647 ze zm.) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia urbanistyczne do projektowania zagospodarowania przestrzennego - na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 932).III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany formularz Oferty Wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 2. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, 3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacjach: 1) W zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) działania lub zaniechania osób trzecich, uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, c) wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od wykonawcy, w szczególności leżących po stronie Zamawiającego (np. z okoliczności wynikających z uchwał podjętych przez Radę Miejską Śmigla w zakresie planowania przestrzennego), d) konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych, niezależnych od wykonawcy, e) popadnięcia przez wykonawcę w opóźnienie w wykonaniu opracowań lub czynności składających się na przedmiot umowy lub opóźnienie w wykonaniu uzupełnień, zmian lub usunięciu stwierdzonych wad w przedmiocie zamówienia, a Zamawiający z tego tytułu naliczy kary umowne i nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 2) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 3) Zdarzenia losowego (np. choroba, zgon osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia) przewiduje się zamianę osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia na inna osobę o minimum tożsamych uprawnieniach. 2. Jeżeli Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodów wymienionych w ust. 18, pkt 3, ppkt 1 SIWZ, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania usług o czas trwania wydarzenia o czas usunięcia jego skutków. 3. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl , zakładka Przetargi/Usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas