OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi 2 dotyczące przetargu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Morownica i Karmin

Pytania i odpowiedzi 2 dotyczące przetargu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Morownica i Karmin

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 12 grudnia 2013 r.
JRP.271.6.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Morownica i Karmin”

W dniu 11 grudnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 ze zm.) – ustawa Pzp – wyjaśniam:

PYTANIA
1. Czy Zamawiający dysponuje terenem pod lokalizację przepompowni ścieków?
2. Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte, np. PKP?
3. Jakie drogi występują na terenie objętym w/w zadaniem – proszę o sprecyzowanie?
4. Czy projektowana sieć przekraczać będzie cieki szczegółowe?
5. Czy Zamawiający dostarcza mapy do celów projektowych, czy dysponuje dokumentacją geotechniczną terenu Inwestycji?
6. Co w sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?
7. Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczeń prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
8. W jakim zakresie zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego?
9. Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?
10. Czy w przypadku przyłączy: - czy będą one projektowane do granic działek czy do obiektów posesji, do pierwszej studzienki z wejściem na posesję, za ogrodzeniem?
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku:
 niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?
 działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania?
 wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień w właścicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?
12. Czy teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską i/lub archeologiczną lub znajdują się na tym terenie inne obiekty które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu trasy projektowanego rurociągu i obiektów z tym związanych?

ODPOWIEDŹ

1. Zamawiający nie posiada koncepcji skanalizowania terenu objętego przedmiotem zamówienia, tak więc nie zna lokalizacji przepompowni ścieków.
2. Patrz odpowiedź w dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/37 - Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2010.193.1287 ze zm.).
3. i 4. Patrz odpowiedź w dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/37 - Na terenie objętym zakresem przedmiotu zamówienia znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, drogi powiatowe, drogi gminne.
5. Wykonawca sam przygotowuje mapy do celów projektowych. Opracowane przez geodetę mapy dla celów projektowych musza odzwierciedlać stan faktyczny terenu, na którym projektowana jest kanalizacji sanitarna. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie badań oraz opracowanie dokumentacji warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanych przepompowni ścieków oraz na trasie przebiegu kanalizacji sanitarnej w odległościach nie większych niż 200 m. – zapisy CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
6. Wykonawca dokonuje wówczas uzgodnień, dotyczących lokalizacji studzienki przyłączeniowej z użytkownikiem nieruchomości, wpisując stosowną adnotację w oświadczeniu zgody.
7. Zamawiający nie będzie występował.
8. Nadzór autorski Wykonawca pełni w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
9. Na terenie planowanej inwestycji nie występują kompleksy leśnie należące do Lasów Państwowych.
10. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pkt. 1.a) oraz CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (Definicje pkt. 11) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci (CZEŚĆ I; Definicje pkt. 11) zakończonymi studzienką przy granicy działek (zabudowanych).
Definicja – Odcinek sieci – kanał ściekowy połączeniowy pomiędzy kanałem głównym a studzienką rewizyjną zlokalizowaną przed granicą posesji, realizowane są przez Zamawiającego.
11. Zamawiający nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu zakończenia prac. Zamawiający w pkt. 24.4 CZEŚĆ I – INSTRUKACJA DLA WYKONAWCY oraz w projekcie umowy podał jakie zapisy umowy mogą zostać zmienione zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby terminy nie zostały przekroczone.
12. Cały teren Gminy Śmigiel znajduje się pod ochroną archeologiczną. W miejscowości Morownica, istniejący pałac z przyległym parkiem został wpisany do rejestru zabytków. W Karminie obiekty gorzelni są wpisane do ewidencji zabytków.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas