OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Morownica i Karmin

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Morownica i Karmin

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 11 grudnia 2013 r.
JRP.271.6.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Morownica i Karmin”

W dniu 10 grudnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA
1. Czy działki objęte przedmiotem zamówienia znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania?
2. Czy Zamawiający posiada koncepcję skanalizowanie terenu objętego przedmiotem zamówienia?
3. Czy Zamawiający preferuje lokalizację kanału i przepompowni w działkach dróg publicznych?
4. Prosimy o zamieszczenie wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia zgody dotyczącego uzgodnienia lokalizacji sieci i uzgodnienia lokalizacji odgałęzienia bocznego.
5. Czy zamawiający dopuszcza opracowanie projektu na mapie do celów projektowych w skali 1 :1000?
6. Czy na terenie objętym opracowaniem projektowym występują formy ochrony przyrody – jeśli tak to jakie?
7. Czy przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez tereny zamknięte?
8. Czy przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie przez urządzenia melioracji szczegółowej, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi krajowe lub tereny kolejowe?
9. W jakim terminie od wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane? Jest to informacja istotna ze względu na 10% wynagrodzenia umownego za nadzór autorski, które zostanie zatrzymane do zakończenia prac.

ODPOWIEDŹ

1. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują swym zasięgiem częściowo obszary na których ma zostać zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej.
2. Zamawiający nie posiada koncepcji skanalizowania terenu objętego przedmiotem zamówienia.
3. Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej ustala Projektant tak, aby wytworzona sieć nie generowała niepotrzebnych, dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. Lokalizacja sieci musi spełniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, a rozwiązania projektowe muszą wynikać ze stosownych przepisów.
4. Zamawiający nie narzuca Projektantowi projektu oświadczenia zgody dotyczącego uzgodnień z właścicielami/zarządcami nieruchomości, dotyczących lokalizacji studzienki przyłączeniowej. Zgoda taka musi być przygotowana na piśmie i zawierać m. in. dane właściciela/zarządcy, dane adresowe przyłączanego budynku/nr ewid. przyłączanej zabudowanej działki, datę uzgodnienia, graficzne przedstawienie lokalizacji przyłącza. Projektant musi pamiętać o przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.2002.101.926 ze zm.).
5. Zgodnie z zapisami pkt. 1.a) CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca projekt techniczny ma wykonać na mapach w skali 1:500.
6. Na terenie objętym przedmiotem zamówienia nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.627 ze zm.).
7. Przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2010.193.1287 ze zm.).
8. Na terenie objętym zakresem przedmiotu zamówienia znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej, drogi powiatowe, drogi gminne.
9. Gmina Śmigiel jest beneficjentem środków finansowych Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin realizacji zarówno budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Morownicy i Karminie, uzależniony jest od wyrażenia zgody przez Ministerstwo Środowiska na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor Snela
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas