OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi 3 w sprawie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel zamieszczone do dnia 12.11.2013 r.

Pytania i odpowiedzi 3 w sprawie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel zamieszczone do dnia 12.11.2013 r.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel
zamieszczone do dnia 12.11.2013 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 05.11.2013 r.
WI.271.9.2013.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

W dniu 04.11.2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:


I. PYTANIA - ODPOWIEDZI

Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia ofert?

Odpowiedź 1
Zamawiający udostępni w wersji edytowalnej załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do SIWZ (na stronie internetowej www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Dostawy.


Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania umowy kompleksowej:
- do kiedy obowiązuje
- okres wypowiedzenia,
- czy została podpisane w ramach akcji promocyjnej.
W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego.

Odpowiedź 2
- Umowa kompleksowa obowiązuje od 11.05.2012 r.
- Okres wypowiedzenia: następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Sprzedawcy.
- Umowa nie została podpisana w ramach akcji promocyjnej.


Pytanie 3
Dotyczy § 5 Wzoru Umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści:
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”
W przypadku nie wyrażenia zgody zamawiający zwraca się z prośbą o zmianę § 5 poprzez dodanie ust. 4 o następującej treści: „4. W razie odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy lub rozwiązania przez Sprzedawcę Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy (niezależnie od podstawy prawnej), Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a Umowy.”
Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną. Wykluczenie obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis przedmiotowego paragrafu jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.

Odpowiedź 3
Odbiorca odrzuca wniosek Sprzedawcy.


Pytanie 4
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 7 ust.6 Wzoru umowy.
Wykonawca nie widzi podstaw do tak szczegółowego określania urządzeń w celu prawidłowej realizacji Umowy

Odpowiedź 4
Odbiorca zmienia § 7 ust. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wspomniany Paragraf otrzymuje brzmienie: „Osoba sprawująca po stronie Sprzedawcy nadzór nad prawidłową realizacją Umowy, musi dysponować telefonem komórkowym i adresem mailowym”


II. ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający dokonuje zamiany:
• załącznika nr 8 do SIWZ - na nowy pn. „załącznik nr 8_zmiana_II”


Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas