OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi 2 w sprawie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

Pytania i odpowiedzi 2 w sprawie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel
zamieszczone do dnia 12.11.2013 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 04.11.2013 r.
WI.271.9.2013.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

W dniu 31.10.2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:

I. PYTANIA - ODPOWIEDZI

Pytanie 1:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 2 ust. 1 lit. a) wnioskujemy aby wykreślić pierwszą część zdania w brzemieniu „ Parametry jakościowe energii elektrycznej”, ponieważ za parametry jakościowe odpowiada OSD a nie Wykonawca.
Odpowiedź 1
Odbiorca akceptuje wniosek Sprzedawcy

Pytanie 2:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 2 wnioskujemy, aby usunąć ust. 2 lit c), w związku z tym, iż nie mamy dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych, możemy dokonać korekty jedynie w przypadku gdy OSD dokona korekty.
Odpowiedź 2
Odbiorca odrzuca wniosek Sprzedawcy. We wspomnianym ustępie jest bowiem mowa, iż korekta zostanie dokonana po udostępnieniu przez OSD danych pomiarowych za ten okres rozliczeniowy.

Pytanie 3:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 2 wnioskujemy, aby usunąć ust. 4 lit b), ponieważ Wykonawca nie odpowiada za parametry dostarczonej energii elektrycznej.
Odpowiedź 3
Odbiorca zmienia § 2 ust.4 lit. b Załącznika nr 8 do SIWZ. Wspomniany Paragraf otrzymuje brzmienie: „przyjmowanie od Odbiorcy, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących rozliczeń za energię elektryczną”.

Pytanie 4:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 5 ust. 1, nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o dodanie adekwatnej kary umownej na rzecz Wykonawcy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub prosimy o uzupełnienie w załączniku nr 8 do SIWZ wzoru umowy o następujący ustęp: „Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

OPR = 20 % * CE

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;
CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii zawartym w Załączniku nr 1 do umowy po cenach określonych w § 5 Umowy , w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do …………………….;
Odpowiedź 4
Odbiorca odrzuca wniosek Sprzedawcy.


Pytanie 5:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 5 ust. 3, wnioskujemy aby zmienić określenie płatności w terminie 14 dni od doręczenia noty drugiej stronie.
Odpowiedź 5
Odbiorca odrzuca wniosek Sprzedawcy. W Załączniku nr 8 do SIWZ, Par. 5 ust. 3 nie ma mowy o płatnościach oraz nocie. Wniosek Sprzedawcy jest dla Odbiorcy niezrozumiały.


Pytanie 6:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 6 ust.3, wnioskujemy o wykreślenie lit a), zgodnie z powołanym paragrafem to Zamawiający składa wniosek a nie Wykonawca.
Odpowiedź 6
Odbiorca zmienia § 6 ust.3 lit. a Załącznika nr 8 do SIWZ. Wspomniany paragraf otrzymuje brzmienie: „opisanym w § 3 ust. 2 Umowy, tj. w przypadku złożenia przez Odbiorcę wniosku o zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej w odniesieniu do wszystkich punktów poboru”.


Pytanie 7:
W załączniku nr 8 do SIWZ § 6 ust.3, wnioskujemy o wykreślenie lit b), ponieważ przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej są niezależne od Wykonawcy.
Odpowiedź 7
Odbiorca odrzuca wniosek Sprzedawcy. We wspomnianym ustępie nie ma bowiem mowy o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, za które to przerwy odpowiada OSD, jest natomiast mowa o ograniczeniu lub wstrzymaniu sprzedaży energii elektrycznej, za którą to sprzedaż odpowiada Sprzedawca.

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Zamawiający dokonuje zamiany:
• załącznika nr 8 do SIWZ - na nowy pn. „załącznik nr 8_zmiana_I”

Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas