OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla
zamieszczone do dnia 11.10.2013 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 02.10.2013 r.
WI.271.6.2013.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla


W dniu 01.10.2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


PYTANIE 1

Załącznik nr 5b do SIWZ Formularz cenowy „ Listy zagraniczne”

Wykonawca informuje, że cennik usług w obrocie zagranicznym różnicuje ceny nadawanych przesyłek ze względu na kraj przeznaczenia.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o określenie w miarę możliwości kraju przeznaczenia i wpisanie tych informacji do Formularza Cenowego.
Wykonawca również informuje, że cennik usług w obrocie zagranicznym nie przewiduje podziału przesyłek ze względu na gabaryty.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów mówiących o podziale przesyłek na gabaryty z Formularza Cenowego.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający zgadza się na poprawienie Załącznika nr 5b do SIWZ w żądanym zakresie. Nowy załącznik po poprawkach – w załączeniu

PYTANIE 2

Rozdział XVI Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.
Wynagrodzenie i warunki płatności. ust. 8.

„8. Kwotę należną za nadane i zwrócone w okresie obrachunkowym przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca winien wystawić fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca obrachunkowego – za faktyczną liczbę przesyłek nadanych i zwróconych w danym miesiącu”
Wykonawca informuje, że standardowym zapisem stosowanym przez Wykonawcę w umowach dotyczącym terminu regulowania płatności za faktury jest 14 dni od daty wystawienia faktury.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:
Należności wynikające z faktur VAT Nadawca regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „ wpłata za fakturę VAT nr…….., umowa nr……..”,
Faktury z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawione będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający zgadza się na poprawienie zapisu w SIWZ, jednak nie zgadza się na zmianę terminu z 21 dni na 14 dni. Zmieniona SIWZ – w załączeniu.Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas