OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel – w obrębie Czacz – Czacz I”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel – w obrębie Czacz – Czacz I”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel – w obrębie Czacz – Czacz I”

zamieszczone do dnia 29.07.2013 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 22.07.2013 r.
WI.271.5.2013.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel – w obrębie Czacz – Czacz I”

W dniu 22.07.2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


PYTANIE:

Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii – czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie 5.1.2) SIWZ, jeżeli główny projektant Wykonawcy uczestniczył jako projektant, w okresie ostatnich 3 lat w opracowaniu co najmniej 2 (dwóch) planów miejscowych dla obszarów o powierzchni co najmniej 10 ha każdy oraz wskaże daty ich uchwalenia, dzienniki urzędowe, w których zostały opublikowane, czas opracowania oraz Zleceniodawcę.

ODPOWIEDŻ:

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania usług, których wykonanie potwierdza
spełnianie przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz załączenia
poświadczeń wykonania wskazanych usług w sposób należyty lub oświadczenia
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać w/w poświadczeń.
Jednocześnie Wykonawca zgodnie z zapisami ust. 5 pkt 2 SIWZ może polegać zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2b ustawy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Oznacza to, że odwołanie przez Wykonawcę do zasobów podmiotu trzeciego musi mieć charakter rzeczywisty w tym znaczeniu, że zasoby te będą wykorzystywane przy wykonaniu zamówienia. Nie jest dopuszczalne powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego, jeżeli zasoby te nie będą wykorzystane przy wykonaniu zamówienia.
Ustawowa dopuszczalność powoływania się na doświadczenie (poświadczenia wykonania wskazanych usług) podmiotów trzecich oznacza, że podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia.


Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas