OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 6 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 6 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

 

Śmigiel, dnia 12 lipca 2013 r.

JRP.271.4.2013.AP

 

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE”

 

 

W dniach 9, 10, 11 i 12 lipca 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

 

PYTANIA

 

1.      W przedmiarze „PRZ Koszanów remont” w pozycji 11 jest taki sam obmiar jak w pozycji nr 10. Prosimy o określenie właściwego przedmiaru dla pozycji nr 11.

2.      Prosimy o informację czy posiadają Państwo kody źródłowe (aplikację) do istniejącego sterownika.

3.      W zestawieniu materiałowym opisu technologicznego i w przedmiarze brak orurowania połączeniowego sitopiaskownik rury dn 400 i dn 500 wraz z kołnierzem i przejściami szczelnymi przez ściany zbiorników. Prosimy uzupełnić dokumentację o zwymiarowane rurociągi wraz z kołnierzami i przedmiar o ten zakres robót. Z rys 5.2 nie wynika gdzie są odprowadzane.

4.      Prosimy wskazać na rys. 5.1 rurociąg dn 250 uwidoczniony w poz. 7.1 zestawu urządzeń Tabeli w opisie technologii i przedmiarze dla W-1 CZ.MECH. Ob.1.C Płuczka piasku.

5.      Prosimy przedłożyć rysunek podłączeniowy kanałów zestawu filtra węglowego oraz parametry: filtra węglowego dla W-1 CZ.MECH. Ob.1.C Płuczka piasku.

6.      Prosimy wskazać parametry techniczne przyczepy piasku w przedmiarze dla W-1 CZ.MECH. Ob.1.C Płuczka piasku.

7.      Prosimy przedłożyć dla W-1 CZ.MECH. Ob.1.C Płuczka piasku rysunki zestawu hydroforowego i orurowania technologicznego w obrębie części mechanicznej projektowanych: płuczka piasku, zestaw hydrofobowy, filtr węglowy. Prosimy także zwymiarować przenośniki ślimakowe na rysunkach 5.1 do 5.5.

8.      Brak rysunku pompowni B2. W przedmiarze ujęto tylko 1 zestaw materiałów do połączeń kołnierzowych, natomiast mimo braku rysunku powinno być ich 4 sztuki: połączenie stopy sprzęgającej szt. 1, zawór zwrotny szt. 2 i połączenie z rurociągiem zewnętrznym szt. 1 (chyba, że projektant przewidział inne rozwiązanie nie pokazane w dokumentacji). Prosimy uzupełnić rysunki i skorygować przedmiar o kołnierze i ilość spawów. 

9.      W Tabeli zestawienia wyposażenia pompowni B2 w poz. 4.2 ujęto 15 m rury dn 80 i 7 m rury dn 150. W przedmiarze ujęto tylko 6 m rury dn 80. Prosimy wyjaśnić rozbieżność i uzupełnić rysunki o trasy tych rurociągów i ich połączenia, a także uzupełnić przedmiar o brakujące odcinki rurociągów. Z rys. 5.1 wynika, że pompa błędnie podaje ścieki na kratkę ściekową.

10.  W przedmiarze przewidziano dostawę stacji zlewnej wraz z płytą fundamentową, natomiast w opisie do technologii w tabeli dla obiektu 1D podano, że stacja zlewcza jest w posiadaniu Zamawiającego. Prosimy uszczegółowić zakres do montażu i dostawy. W przedmiarze brakuje elementów zewnętrznych podłączenia stacji zlewczej uwidocznionych na rys. 4 (kolana, zwężki, podłączenie do sieci kanalizacyjnej).

11.  Prosimy przedłożyć rysunek przekrojowy pompowni B2 z jej wymiarowaniem i podłączeniami orurowania.

12.  W tabeli zestawienia urządzeń dla przepompowni głównej OB1 w poz. 9 przywołano montaż 80 m rury dn 250 + 2 przepustnice dn 250: przewód – obejście pompowni do zb. uśredniającego ob.5. W przedmiarze brak układania tego rurociągu i przepustnic. Prosimy uzupełnić przedmiar i podać materiał, z którego ma być wykonany rurociąg.

13.  Prosimy przedłożyć rysunek podłączeniowy kanałów zestawu filtra węglowego oraz parametry filtra węglowego i separatora skroplin dla: Budynek części mechanicznej – Część mechaniczna istniejąca Ob.2,3.

14.  Prosimy wskazać na rys 7.1 – 7.3 rurociąg prosty dn 200 dł. 6 m – poz. 2.1 zestawienia materiałów dla W-3 BUD.vWIEL.v-vOB.11 CZ.MECH.

15.  Prosimy przedłożyć rysunek podłączeniowy kanałów zestawu filtra węglowego oraz parametry: filtra węglowego i separatora skroplin dla W-3 BUD. WIEL.-OB11 CZ. MECH.

16.  W Tabeli dla W-3 BUD. WIEL.-OB.11 CZ.MECH przywołuje się kratę płaską szer. 500 mm i prześwicie 3 mm, natomiast w opisie w punkcie 6.1.3 na str. 20 projektant pisze o kracie grzebieniowej. Prosimy sprecyzować wymagania.

17.  Prosimy przedłożyć rysunki wykonawcze wszystkich sieci zewnętrznych np.: pomiędzy zlewnią D1, a komorą krat 1A, wpustu ściekowego przy stacji zlewnej, instalacji rozprowadzenia i podłączenia wody z uwidocznieniem lokalizacji odbiorników, zastosowanych kształtek i podłączeń, zwymiarowania w obrębie obiektów.

18.  W modernizowanej przepompowni pośredniej ONB 4 brak zakończenia kolektora dla pomp dn 300 i połączenia rury stalowej KO dn 300 z rurą PE dn 315. Prosimy uzupełnić przedmiar i opisać na wszystkich rysunkach kształtki z podaniem ich parametrów i ilości.

19.  Prosimy szczegółowo określić zakres wykonania szpachlowania powierzchni zbiornika w modernizowanej przepompowni pośredniej ONB 4, a także wskazać rodzaj masy do wykonania szpachlowania oraz wskazać preferowane rozwiązanie, opis technologiczny jest zbyt ogólnikowy.

20.  Co z dekanterami w istniejącym bloku technologicznym, brak ich montażu w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.

21.  O co chodzi w pozycjach dotyczących dekanterów. Brak szczegółowych rysunków dotyczących montażu i wykonania tych elementów. Same przepustnice 6.36, 6.37 z rys. 10.1 t muszą być podłączone do rurociągów. W przedmiarze i zestawieniu są 4 dekantery – zasuwy, natomiast na rysunku są tylko 2 zasuwy dn 200. Prosimy uzupełnić dokumentację i jednoznacznie określić w przedmiarze zakres do montażu, czy montujemy tylko przepustnice czy też jakieś dekantery nie zwymiarowane na rysunkach technologicznych i do jakiego rurociągu je podłączamy?

22.  Jak wyżej dla zagęszczacza osadu – tylko zasuwa dn 100, czy też dekanter? Prosimy o jednoznaczny rysunek wykonawczy.

23.  W przedmiarze brakuje orurowania z tabeli dla Bloku technologicznego dla SBR 6.3 z poz. 5 – Rury stalowe OH18N9, (spust ścieków oczyszczonych) metryczne Dz 204*2, l=12 m kształtki kołnierzowe luźne kołnierze luźne Al lub Fe w zależności od firmy dostarczającej rurociągi, metryczne ze śrubami i nakrętkami i śruby stal nierdzewna, uszczelki do połączeń kołnierzowych. Prosimy uzupełnić przedmiar i dostarczyć rysunki wykonawcze dla tego zakresu. 

24.  Prosimy przedłożyć rysunki wykonawcze dla rusztów napowietrzających.

25.  Prosimy przedłożyć szczegółowe rysunki dla wymienianego orurowania i wymienianych przepustnic dla instalacji sprężonego powietrza bloku technologicznego dla SBR 6.1, 6.2 oraz nowoprojektowanego SBR 6.3.

26.  Prosimy przedłożyć rysunki wykonawcze dla instalacji wentylacji we wszystkich obiektach w zespoły nawiewne i wyciągowe z lokalizacją wentylatorów i nagrzewnic kanałowych.

27.  W OPISIE na str. 23 jest napisane, że wymagana ilość powietrza dla całości reaktorów to 2585 Nm3/h, natomiast wg zestawienia są 3 ruszty napowietrzające (po jednym na komorę) o wydajności Q=500 Nm3/h. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wydajności rusztów napowietrzających. Prosimy uzupełnić dokumentację o rys. wykonawcze dla rusztów napowietrzających.

28.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych pomiędzy tabelą w Opisie do technologii, a ilościami w Przedmiarach, np. dla komory SBR 6.3 w tabeli jest 1 ruszt napowietrzający, w Przedmiarze 2 szt.

29.  Opis technologii str. 23 – wydajność dmuchaw ma wynosić 450 Nm3/h, wg zestawienia w Tabeli 8 szt. dmuchaw ma mieć wydajność 4500Nm3/h. Prosimy skorygować wydajność dmuchaw i ujednolicić zapisy w dokumentacji projektowej.

30.  Z załączonych rysunków profili rurociągów zewnętrznych wynika, że należy zastosować kolana i trójniki na przewodach tłocznych. Dokumentacja nie wskazuje, z jakiego materiału są rurociągi pokazane na profilach. Prosimy uzupełnić dokumentację o zestawienie kształtek z podaniem materiału i średnicy rurociągów. Prosimy uzupełnić Przedmiar o montaż kształtek na rurociągach oraz tuleje kołnierzowe i kołnierze do montażu zasuw na rurociągach stalowych i PE w terenie.

31.  Brak w Przedmiarze odcinka rury PE dn 150 z rys 15.9.

32.  Prosimy wskazać parametry: średnice i głębokości studni rewizyjnych.

33.  Ze względu na to, że w reaktorze zaprojektowano izolacje żywiczne, które muszą być wykonywane na suchym betonie i w temperaturze powyżej 5oC, a w listopadzie mogą wystąpić temperatury ujemne zwracamy się z pytaniem czy istnieje możliwość wyłączenia izolacji wewnętrznych z zakresu robót, które musiałyby zostać wykonane w ciągu określonych w umowie 85 dni?

34.  Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wykaz stali zbrojeniowej dla ob. 01a, 01b komory sito piaskownika i komory kraty.

35.  W projekcie zawarto, że wszystkie wewnętrzne powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć dwuskładnikowym materiałem na bazie żywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem smołowym antracenowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Zapis ten sugeruje jednego producenta tak wyspecjalizowanego materiału izolacyjnego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych powłok izolacyjnych do zabezpieczenia elementów betonowych przeciwko szkodliwemu działaniu ścieków?

36.  W Projekcie Wykonawczym widnieje zapis „Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej”. Ponieważ autor dokumentacji nie jest stroną w postępowaniu przetargowym, prosimy o wykreślenie tego zapisu z dokumentacji projektowej.

37.  Dotyczy Części III – Opis przedmiotu zamówienia str. 7 Załącznik nr 12 – Uzupełnienie projektu wykonawczego – AKPIA. Proszę o umieszczenie na internetowej stronie Zamawiającego brakującego załącznika nr 12 pn. Uzupełnienie projektu wykonawczego AKPIA.

38.  Dotyczy branży AKPIA, w związku z rozbudową istniejącego systemu sterowania proszę o podanie nazwy i typu istniejących sterowników PLC znajdujących się w szafie SA.

39.  Dotyczy branży AKPIA. Proszę o określenie czy Zamawiający udostępni Wykonawcy niezabezpieczone hasłem oprogramowanie źródłowe istniejących sterowników. Wgląd do tego oprogramowania przez Wykonawcę jest niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

40.  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia punkt 8.2 Zamawiający wyznacza termin wykonania nowoprojektowanego reaktora zbiornika uśredniającego zespolonego SBR na 85 dni od momentu rozpoczęcia robót. Przy założeniu rozstrzygnięcia przetargu w planowanym terminie, przekazanie placu budowy możliwe będzie najwcześniej w ostatnich dniach sierpnia 2013 roku zaś rozpoczęcie robót na początku września 2013 roku. Przy tak zdefiniowanym harmonogramie, w celu spełnienia warunków wykonania reaktora SBR w wymaganym terminie 85 dni, zakończenie robót przypada na drugą połowę listopada 2013 r. W końcowej fazie prac w reaktorze należy wykonać wyprawy izolacyjne w postaci powłok żywicznych. Specyfika zaprojektowanego materiału izolacyjnego wymaga szczególnych warunków w postaci wilgotności podłoża betonowego na poziomie 4% oraz temperatury powietrza 5st. C. przy wykonaniu prac izolacyjnych w okresie późno- jesiennym i zimowym istnieje duże ryzyko wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie izolacji zgodnie ze sztuką budowlaną. Stwarza to tym samym sytuację uniemożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyłączenie robót izolacyjnych (w reaktorze SBR) z zakresu robót, który należy ukończyć w terminie 85 dni od dnia rozpoczęcia robót.

41.  W związku z brakami w dokumentacji projektowej zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wykazu stali zbrojeniowej dla obiektów 01a, 01b – komory sito piaskownika i komory krat.

 

   

ODPOWIEDŹ

 

Informacja ogólna

Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu umowy i sporządza kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej (załączniki od nr 1 do 12), SIWZ – IDW oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót (IDW – Załącznik nr 8) są dokumentami informacyjnymi, które mają na celu tylko ułatwić Wykonawcy dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia.

1.      W pozycji 11 powinien być obmiar 14,40 m2. Patrz informacja ogólna.

2.      Zamawiający nie posiada kodów źródłowych do istniejącego sterownika.

3.      Orurowanie DN400 oraz DN500 są ujęte w dokumentacji projektowej, w zestawieniu materiałowym tj. pkt. 17 „Wykaz materiałów i urządzeń”  W-13 Sieci projektowane na działce oczyszczalni ścieków – projektowane.

Kierunek przepływu ścieków określony na  rys. nr 3 „Schemat technologiczny – etap II”

Przedmiar – patrz informacja ogólna.

4.      Uzupełniono rysunek nr 5.1 „część mechaniczna projektowana – rzut” (Załącznik nr 1) – kolorem czerwonym wskazano położenie rurociągu DN250.

5.      Wymagane parametry filtra węglowego opisano w  zestawieniu materiałowym tj. pkt. 17 „Wykaz materiałów i urządzeń”  W-1 Część mechaniczna projektowana pkt. 7. Producent / dostawca zakupionego przez Wykonawcę filtra węglowego zobowiązany jest dostarczyć rysunki i wytyczne montażowe.

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej część opisowa, projekt wykonawczy branża „ technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni” „Całość robót dla instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych„ oraz „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych rurociągów” wg firmowych instrukcji montażowych producentów przewodów”. Montaż instalacji i urządzeń prowadzić według wytycznych dostawców.

6.      Parametry techniczne przyczepy:

Dane techniczne

Ładowność, t

nie mniej niż 3,5

Masa przyczepy, kg

nie więcej niż 1500

Minimalna moc ciągnika, kW/KM

nie mniej niż 35/48

Powierzchnia ładowania, m2

nie mniej niż 6

Pojemność skrzyni podstawowej, m3

nie mniej niż 3

Pojemność skrzyni z nadstawkami, m3

nie mniej niż 5

Wymiary (bez nadstawek)

długość x szerokość x wysokość, mm

nie więcej niż 4480 x 2235 x 1445

Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej

długość x szerokość x wysokość, mm

wysokość z nadstawkami, mm

 

ok. 3110 x 2055 x 500

ok. 800

Rozmiar ogumienia

przynajmniej 11,5/80-15,3 12PR

Układ hamulcowy

pneumatyczny dwuprzewodowy

Wywrót

trójstronny

Rodzaj nadwozia

skrzyniowe

Prędkość jazdy, km/h

co najmniej 20

Maksymalny nacisk dyszla na zaczep ciągnika, kN(kg)

nie mniej niż 7

Wyposażenie standardowe

nadstawki 300 mm

 

Przedmiar – patrz informacja ogólna.

 

7.      Producent / dostawca zakupionych przez Wykonawcę urządzeń zobowiązany jest dostarczyć rysunki i wytyczne montażowe. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej część opisowa, projekt wykonawczy branża „technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni”:

Całość robót dla instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych„ oraz „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych rurociągów” wg firmowych instrukcji montażowych producentów przewodów.”.

Przenośniki ślimakowe zwymiarowane na rys. nr 5.1 (rysunek uzupełniony) – Załącznik nr 1.

Montaż instalacji i urządzeń prowadzić według wytycznych dostawców.

8.      Parametry przepompowi, wymiary oraz jej wyposażenie- ob. 1.B2 wystarczająco opisane są w dokumentacji projektowej w zestawieniu materiałowym tj. pkt. 17 „Wykaz materiałów i urządzeń” W-1 Część mechaniczna projektowana pkt. 4; 4.1; 4.2. oraz na str. 17 w części opisowej projektu wykonawczego branża „ technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni” oraz na rys. 15.3. Nie przewiduje się zastosowania zaworu zwrotnego.

Przedmiar – patrz informacja ogólna.

9.      W przedmiarze W-13 „Sieci na terenie oczyszczalni” należy dodatkowo wycenić – zgodnie z zestawieniem materiałowym: 9m rury stalowej OH18N9 DN80; 7m rury stalowej OH18N9 DN150.

Trasy rurociągów na planie zagospodarowania terenu – rys. nr 2 oraz na rysunku 5.1 , 15.3.

Pompa umieszczona na rys. 5.1 w pompowni 1.B2 nie podaje ścieków na kratkę ściekową tylko do kanału odpływowego odwodnienia liniowego.

Przedmiar – patrz informacja ogólna.

10.  Wykonawca dokonuje montażu stacji zlewczej będącą w posiadaniu Zamawiającego. Do Wykonawcy  należy demontaż, dostarczenie jej na budowę, montaż i podłączenie stacji zlewczej wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi.  Pełen montaż stanowi przedmiot zamówienia. Przedmiar – patrz informacja ogólna.

11.  Wystarczającymi do wykonanie obiektu 1.B2 są dane ujęte w dokumentacji projektowej- patrz odpowiedź pkt. 8.

12.  Obejście przepompowni – przelew jest rozwiązaniem tymczasowym, niezbędnym do przeprowadzenia prac modernizacyjnych pompowni głównej i pośredniej. Ponieważ będzie to tymczasowe rozwiązanie niezbędne do prac remontowych, dopuszcza się dowolne rozwiązanie materiałowo-urządzeniowe umożliwiające przeprowadzenie tych prac. Zaproponowanymi przez projektanta materiałami dla rurociągów są tworzywa sztuczne – patrz zestawienie materiałów. Przedmiar – patrz informacja ogólna.

13.  W obiektach nr 2 i 3 przewidziano wymianę instalacji wentylacji. Zamawiający zamieścił rysunki nr 8.1, 8.2, 8.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4. w odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 2 lipca 2013 r. Ponadto opis str. 28-29 dokumentacji projektowej część opisowa, projekt wykonawczy branża „ technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni”.

Wymagane parametry  opisane są na str. 29 projekt wykonawczy branża „ technologia, instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni” oraz w  zestawieniu materiałowym tj. pkt. 17 „Wykaz materiałów i urządzeń”  W-1 Część mechaniczna istniejąca ob. 2,3 pkt. 2.

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej część opisowa, projekt wykonawczy branża „ technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni”: „Całość robót dla instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych„ oraz „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych rurociągów” wg firmowych instrukcji montażowych producentów przewodów.”.

Montaż instalacji i urządzeń prowadzić według wytycznych dostawców.

14.  Zaznaczono na uzupełnionym rysunku nr 7.1 – kolorem czerwonym opisano rurociąg (Załącznik nr 2).

15.  Odpowiedź jak w pkt. 13- dotyczy tego samego obiektu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją projektową.

16.  Precyzujemy wymagania: Zaprojektowana krata płaska jest jednocześnie krata grzebieniową.

17.  Prosimy o zapoznanie się z częścią rysunkową  - profile – rysunki 15.

18.  Przedmiar robót W-4 pompownia pośrednia poz. Nr 20 – kolektor dla pomp DN300. Rurociąg PE DN315 wyszczególniono w przedmiarze W-13 sieci na terenie oczyszczalni ścieków.

19.  Dokumentacja zawiera wystarczający opis do wykonania robót.

20.  Dekantery w istniejącym bloku biologicznym pozostają bez zmian.

21.   Omyłkowo podano poz. Nr 16 przedmiaru W-6 Blok biologiczny ob. 5.2; 6.3. Dekanterów w ob. 6.3 zaprojektowanych jest 2 szt. Projekt przewiduje dekantery przepustnicowe, zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar – patrz informacja ogólna.

22.  Projekt przewiduje dekantery przepustnicowe, zgodnie z dokumentacją projektową.

23.  Prosimy o zapoznanie się z przedmiarem W-6 Blok technologiczny Ob. 5.2 i 6.3 – pozycje 26, 27, 28.

24.  Instalacja napowietrzająca składająca się z dyfuzorów, rurociągów od dyfuzorów wraz z zaworami odcinającymi jest kompletem elementów dostarczanych przez producenta odpowiadającym zapotrzebowaniu technologicznemu w zakresie ilości powietrza oraz wykonaniem materiałowym zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej część opisowa, projekt wykonawczy branża „ technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni”: „Całość robót dla instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych„ oraz „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych rurociągów” wg firmowych instrukcji montażowych producentów przewodów.”.

Montaż instalacji i urządzeń prowadzić według wytycznych dostawców.

25.  Rysunki wymienianego orurowanie (projekt powykonawczy u Zamawiającego – Załączniki nr 3 (rys.10.1) , 4 (rys. 10.2.)  i 5 (rys. 10.4)). Instalacja napowietrzająca składająca się z dyfuzorów, rurociągów od dyfuzorów wraz z zaworami odcinającymi jest kompletem elementów dostarczanych przez producenta odpowiadającym zapotrzebowaniu technologicznemu w zakresie ilości powietrza oraz wykonaniem materiałowym zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej część opisowa, projekt wykonawczy branża „ technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni”:

 Całość robót dla instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych„ oraz „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych rurociągów” wg firmowych instrukcji montażowych producentów przewodów.”.

Montaż instalacji i urządzeń prowadzić według wytycznych dostawców.

26.  Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej część opisowa, projekt wykonawczy branża „ technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni: „Całość robót dla instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych„ oraz „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych rurociągów” wg firmowych instrukcji montażowych producentów przewodów.”. Uwaga – materiał uzupełniający rysunki nr 8.1, 8.2, 8.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4. zamieszczone w odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 2 lipca 2013 r.

Montaż instalacji i urządzeń prowadzić według wytycznych dostawców. Przedmiar – patrz informacja ogólna.

27.  Prosimy o rozpatrywanie dokumentacji projektowej jako całości – opisy wraz z rysunkami.

Zgodnie z projektem instalacja napowietrzania przewidziana jest do montażu w modernizowanym reaktorze (rys. nr 9.1 „zbiornik uśredniający i SBR modernizowane. Ob. 5.1; 6.1; 6.2 rzut”) oraz w nowoprojektowanym reaktorze (rys. nr. 10.1 „zbiornik uśredniający i SBR projektowany. Ob.5.2 i 6.3).

Zgodnie z opisem oraz rysunkami:

Ob. 6.1 – ruszty napowietrzające 1 komplet (zgodnie z rysunkiem komplet stanowi 2 zestawy)

Ob. 6.2 - ruszty napowietrzające 1 komplet (zgodnie z rysunkiem komplet stanowi 2 zestawy)

Ob. 6.3- ruszty napowietrzające 1 komplet (zgodnie z rysunkiem komplet stanowi 2 zestawy )

28.  Zgodnie z opisem oraz rysunkami:

Ob. 6.1 – ruszty napowietrzające  1 komplet (zgodnie z rysunkiem komplet stanowi 2 zestawy)

Ob. 6.2 - ruszty napowietrzające 1 komplet (zgodnie z rysunkiem komplet stanowi 2 zestawy )

Ob. 6.3- ruszty napowietrzające 1 komplet (zgodnie z rysunkiem komplet stanowi 2 zestawy )

Przedmiar – patrz informacja ogólna.

29.  Omyłka pisarska w pkt. pkt. 17 „Wykaz materiałów i urządzeń” 

W-5 BLOK TECHNOLOGICZNY - KOMORA OSADU CZYNNEGO TYPU SBR 6.1 , 6.2 – w pkt. 1 dot. dmuchaw jest Q= nie mniej niż 4500Nm3/h, powinno być Q= nie mniej niż 450Nm3/h

W-6 BLOK TECHNOLOGICZNY- KOMORA OSADU CZYNNEGO TYPU SBR 6.3 – w pkt. 1 dot. dmuchaw jest Q= nie mniej niż 4500Nm3/h, powinno być Q= nie mniej niż 450Nm3/h

Przedmiar – patrz informacja ogólna.

30.  Rodzaje materiałów, z jakich mają być wykonane rurociągi i kanały zostały opisane w Projekcie wykonawczym w części „TECHNOLOGIA, INSTALACJE WOD-KAN., OGRZEWANIE, WENTYLACJA, SIECI NA TERENIE OCZYSZCZALNI” przy każdym obiekcie oraz w pkt. 11. Sieci na terenie oczyszczalni.

Przedmiar – patrz informacja ogólna.

31.  Ujęte w pozycji nr 30 kosztorysu W-13 sieci na terenie oczyszczalni ścieków (rura PVC nie PE). Przedmiar – patrz informacja ogólna.

32.  Parametry określone są w dokumentacji projektowej część opisowa dokumentacji projektowej część opisowa, projekt wykonawczy branża „technologia , instalacje wod.-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni” str. 52 oraz rysunki profili branży technologicznej.

33.  i 40. W terminie 85 dni mają być wykonane roboty konstrukcyjne - budowlane. Wykonanie prac wykończeniowych w tym izolacji obiektu Wykonawca będzie mógł wykonywać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W przypadku gdy warunki zewnętrzne nie pozwolą na wykonanie przedmiotowych prac, a Inspektor Nadzoru potwierdzi to wpisem do dziennika budowy prace będą przerwane.

34.  i 41. rys. nr KW.06.1” Komora sitopiaskownika, komora kraty” – zestawienie stali zbrojeniowej. – Załącznik nr 6.

Rys. nr KW 07.1 „Komora kraty, balustrada ochronna” – Załącznik nr 7.

35.  Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych  polegających na zastosowaniu innych materiałów, w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości  i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego.

Pod pojęciem „parametry” rozumie się  funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót.

Zgodnie z art.30 pkt.5 ustawy PZP Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie składu oraz parametrów  „innych powłok izolacyjnych”  jakie zamierza zastosować wykonawca.

36.  Zamawiający nie wykreśli przedmiotowego zapisu.

37.  Załącznik nr 12 – Uzupełnienie projektu wykonawczego – AKPiA znajduje się na stronie Zamawiającego i  Urzędu Miejskiego Śmigla w Biuletynie Informacji Publicznej w folderze "dokumentacja teczniczna".

38.   Istniejący sterownik w szafie automatyki:  SIMENS, SIMATIC  S7-300.

39.  Inwestor nie posiada kodów źródłowych do istniejącego sterownika. Wykonawcą istniejącego systemu sterowania była firma:  Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej "MikroB" S.A. z Ostrowa Wlkp. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzyskane kody do sterownika po realizacji zadania.

 

                                                                                  

 

                                                                                 

                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                              PREZES ZARZĄDU

                                                                                              /-/ Wiesław Zbiorczyk

ZAŁĄCZNIKI 1-7 DO PYTAŃ I ODPOWIEDZI 6 - archiwum ZIP 2 MB
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas