OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

JRP.271.4.2013.APDotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE”W dniu 19 czerwca 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:PYTANIA1. Prosimy o potwierdzenie, że na czas przebudowy oczyszczalni Inwestor zapewni stały nadzór nad pracą istniejącej oczyszczalni i urządzeń zainstalowanych.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie przebudowy Inwestor poniesie koszty pracy istniejącej oczyszczalni.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w Inwestor poniesie koszty mediów na czas rozruchu oczyszczalni po modernizacji.

4. Czy właścicielem wszystkich elementów z demontażu jest Wykonawca ?

5. W przedmiarach brak wyposażenia obiektów w sprzęt bhp i ppoż. Czy Zamawiający wyposaży obiekty w wymagany sprzęt ? Jeżeli ma je dostarczyć Wykonawca wnosimy o uzupełnienie przedmiaru.

6. W przedmiarach brak wyposażeń w sprzęt ruchomy typu stoły, krzesła, szafki itd. Czy Zamawiający zakupi to wyposażenie ? Jeżeli ma je dostarczyć Wykonawca wnosimy o uzupełnienie przedmiaru.

7. Czy przed pracami modernizacyjnymi Zamawiający dokona oczyszczenia obiektów istniejących ze ścieków, osadów itd. ?

8. Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej na stronie Zamawiającego określającego rodzaje gruntów i poziom wód gruntowych jako oddzielne opracowanie ze wskazaniem miejsc badań.

9. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace potrzebne przy wymianach gruntów.

10. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace związane z kamerowaniem sieci.

11. Prosimy o określenie potencjalnych kolizji w istniejącą infrastrukturą podziemną. Projekt nie określa ich ilości a na planie zagospodarowania nie zostały one wszystkie wrysowane oraz nie zostały ujęte w przedmiarze prac.

12. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zbrojenie betonów nawierzchni dróg zgodnie z opisem do projektu.

13. W zestawieniu urządzeń dla części technologicznej W-1 podano dostawę i montaż pompowni 1.B2 z jedną pompą, natomiast w przedmiarze uwzględniono dostawę drugiej pompy na magazyn. Prosimy o podanie, czy należy uwzględnić dostawę drugiej pompy.

14. W rozdz. 21 p.9 SIWZ oraz par. 6 p.3 Umowy, Zamawiający nie dopuścił podwyższenia wynagrodzenia niezależnie od zakresu prac dodatkowych i uzupełniających wykonanych przez Wykonawcę. Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający zamierza zlecić Wykonawcy wykonanie prac nieobjętych dokumentacją projektową oraz niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisania Umowy, w sytuacji kiedy warunkiem wymaganej przez Pzp porównywalności ofert jest cena ryczałtowa skalkulowana w oparciu o dołączoną do SIWZ dokumentację projektową.15. W par.3 p.2 Umowy Zamawiający określił termin realizacji reaktora SBR na 85 dni od daty rozpoczęcia robót. Proszę o potwierdzenie, że wskazany termin dotyczy wykonania prac budowlano – montażowych i nie obejmuje prac rozruchowych, w szczególności rozruchu technologicznego wraz z uzyskaniem oczekiwanego efektu ekologicznego.

16. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy, wynikające z konieczności uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, sprowadzają się do uczestnictwa Wykonawcy w odbiorach branżowych oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji odbiorowej.ODPOWIEDŹ1. Tak, oczyszczalnia będzie w ciągłej pracy w związku z czym będzie zapewniony stały nadzór i obsługa.

2. Tak, koszty bieżące pracy istniejącej oczyszczalni poniesie Zamawiający.

3. ST-09 „ Rozruch oczyszczalni ścieków” pkt.4.2 Materiały do przeprowadzenia rozruchu. Koszty mediów pokryje Wykonawca.

4. Tak, wszystkie elementy z demontażu przejmuje Wykonawca.

5. ST-09 „ Rozruch oczyszczalni ścieków” pkt.7.5. Wykonawca ma wyposażyć obiekt w sprzęt bhp i ppoż zgodnie z przepisami.

6. Wyposażenie pomieszczeń dostarczy Zamawiający.

7. Tak, Zamawiający dokona oczyszczenia obiektów na własny koszt w porozumieniu Wykonawcą z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

8. DOKUMENTACJĘ GEOTECHNICZNĄ DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „ŚMIGIEL” W KOSZANOWIE załączono do niniejszych odpowiedzi na pytania.

9. W ciągach dróg i chodnikach wymiana kompleksowa, w pozostałych częściowa.

10. Kamerowanie sieci wykona Wykonawca na własny koszt – Część III IDW Opis przedmiotu zamówienia (str.7) - przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym w określeniu wartości robót.

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaprojektowanego uzbrojenia terenu zgodnie z opracowanym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Zastrzega się, że opracowanie może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych.

12. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym w określeniu wartości robót.

13. Tak, należy uwzględnić dostawę drugiej pompy.

14. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nie przewidział udzielenia zamówień uzupełniających.

W przedmiotowym postępowaniu za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, które musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Zgodnie z ust. 21 pkt. 9 IDW „Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych”.

Zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 są możliwe jedynie w przypadku gdy Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub w SIWZ (pkt. 25 ust. 4).

15. Termin ten określa roboty konstrukcyjne – budowlane, które muszą być zakończonego w terminie 85 dni od dnia rozpoczęcia robót (pkt. 8 ust. 2).

16. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie ostatecznej decyzji w/w pozwolenia - Wzór umowy §4 pkt.2 15) i 16) oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej.Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu umowy i sporządza kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej (załączniki od nr 1 do 12), SIWZ – IDW oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót (IDW – Załącznik nr 8) są dokumentami informacyjnymi, które mają na celu tylko ułatwić Wykonawcy dokonanie wyceny przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

/-/ Wiesław Zbiorczyk


DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „ŚMIGIEL” W KOSZANOWIE
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas