OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: "Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Czaczu w roku szkolnym 2013-2014."

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn: "Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Czaczu w roku szkolnym 2013-2014."

Data publikacji: 18.06.2013
Termin składania ofert: 27.06.2013 godzina 12:00

Czacz: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Czaczu w roku szkolnym 2013-2014
Numer ogłoszenia: 114807 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Czaczu , ul. Parkowa 2, 64-030 Czacz, woj. wielkopolskie, tel. 65 5180227, faks 65 5180227.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.czacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Czaczu w roku szkolnym 2013-2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zespół Szkół w Czaczu, ul. Parkowa 2 , 64-030 Śmigiel Tel/Fax 655180227 NIP 698-16-06-968 1) Trasy przejazdów autobusami w obwodzie szkolnym Czacz obejmują wsie : Czacz, Stary Białcz, Skoraczewo, Czaczyk, , Nowy Białcz, Brońsko, Księginki, Karśnice, Glińsko, Nadolnik 2) Minimalna ilość autobusów do obsługi - 2 sztuki , 3) Maksymalna ilość uczniów na kurs : każdy z 2 autobusów - dla 46 osób, 4) Ilość dowożonych uczniów ogółem 170 , 5) Łączny przebieg autobusów - 185 km dziennie przez 190 dni, oraz 100 km dziennie przez 15 dni, 6) Orientacyjna ilość kilometrów w czasie trwania umowy - 37.650 km , 7) Dyspozycyjność - przewoźnik musi być przygotowany do przewozu uczniów na zajęcia popołudniowe ( dyskoteki, basen, zawody sportowe itp.) 8) Uwagi dotyczące trasy przejazdów : na trasie Brońsko-Księginki - droga gruntowa utwardzona kamieniem oraz żużlem, pozostałe drogi są drogami asfaltowymi..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży oświadczenie ( na podstawie art. 22 ust. 1 ) że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada licencję właściwego organu na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni przedmiotowy warunek o ile złoży oświadczenie ( na podstawie art. 22 ust. 1 ) że posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje - co najmniej jedną usługę z przewozem osób i której wartość wynosiła przynajmniej 160.000,- zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni przedmiotowy warunek , o ile złoży oświadczenie ( na podstawie art.22 ust. 1 ) , że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz że 1) Dysponuje minimum dwoma sprawnymi technicznie autobusami 2) Proponowane w ofercie autobusy muszą posiadać minimum 46 miejsc pasażerskich siedzących
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
opis urządzeń technicznych, , instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę usługi oraz opis zaplecza wykonawcy w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1)Zwiększenie/zmniejszenie kilometrażu dziennego w uzasadnionych sytuacjach : objazdy z powodu nieprzejezdności tras z powodu złych warunków pogodowych, w związku z prowadzeniem robót budowlanych, nieprzewidzianymi a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodziców uczniów zmianami ( wydłużenie lub skrócenie ) długości tras, zmian liczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Dyrektora Zespołu 2) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT . W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 3) Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku gdy obie strony umowy wyrażą na to zgodę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czacz.pl, zakładka przetargi / www.bip.smigiel.pl , zakładka przetargi/usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZACZU Czacz, ul. Parkowa 2 pokój nr 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 12:00, miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZACZU Czacz, ul. Parkowa 2 pokój nr 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas