OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół: Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojanowie w roku szkolnym 2013-2014.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół: Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojanowie w roku szkolnym 2013-2014.

Data publikacji: 11.06.2013
Termin składania ofert: 20.06.2013 godzina 11:00

Stare Bojanowo: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół: Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojanowie w roku szkolnym 2013-2014
Numer ogłoszenia: 106743 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół: Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojanowie , ul. Szkolna 6, 64-030 Stare Bojanowo, woj. wielkopolskie, tel. 65 5185 143, faks 65 5185 143.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola.starebojanowo.net zakładka przetargi; www.smigiel.pl zakładka przetargi-usługi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół: Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojanowie w roku szkolnym 2013-2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół: Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojanowie w roku szkolnym 2013-2014 (187 dni nauki szkolnej). Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług autobusem w ilości 1 szt. na trasie przejazdu w obwodzie szkolnym Stare Bojanowo, który obejmuje wsie: Stare Bojanowo- Parsko- Spławie-Robaczyn- Sierpowo- Olszewo-Bruszczewo, o szacunkowej łącznej długości -29 496 km.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek,o ile złoży oświadczenie ( na podstawie art.22 ust.1 ustawy), że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz wykaże, że posiada licencję właściwego organu na wykonywanie krajowego transportu osób.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie ( na podstawie art.22 ust.1 ustawy), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz, że:- dysponuje sprawnym technicznie autobusem niezbędnym do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia: minimum jednym autobusem;- autobus musi posiadać minimum 46 miejsc pasażerskich siedzących

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie wykonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie wykonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony/e i podpisany/e formularz/e Oferty Wykonawcy-wg wzorów stanowiących załącznik nr 5; 2. Stosowne Pełnomocnictwo (a)- w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu; 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacjach: 1. zwiększenia/zmniejszenia kilometrażu dziennego w uzasadnionych sytuacjach: objazdy z powodu nieprzejezdności tras z powodu złych warunków pogodowych w związku z prowadzeniem robót budowlanych; nieprzewidzianymi a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodziców uczni zmianami ( wydłużenie lub skrócenie) długości tras zmian, liczby kursów w ciągu dnia; zmniejszenie lub zwiększenie liczby kursów w trakcie trwania umowy. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Zamawiającego. 2. Ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 3. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku , gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkola.starebojanowo.net-zakładka przetargi; www.bip.smigiel.pl zakładka przetargi-usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół: Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojanowie 64-030 Śmigiel ul. Szkolna 6 tel./fax 65 5185 143.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół: Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojanowie 64-030 Śmigiel ul. Szkolna 6 - w sekretariacie szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowani
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas