OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: 12.06.2013
Termin składania ofert: 25.7.2013 - godz 10:00

PL-Śmigiel: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2013/S 112-190467

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.
ul. Hm. Zbigniewa Łukomskiego 19
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Osoba do kontaktów: Agnieszka Purczyńska
64-030 Śmigiel
POLSKA
Tel.: +48 655186925
E-mail: apurczynska@smigiel.pl
Faks: +48 655189823

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Spółka prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąI.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczneI.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANEII.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Koszanowo, Gmina Śmigiel, powiat kościański, woj. WielkopolskieKod NUTS PL417

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie w Gminie Śmigiel, na działce o nr ewid. 157/1, obręb Koszanowo. Inwestycja będzie obejmowała roboty: konstrukcyjno - budowlane; instalacyjne sanitarne wod. - kan., wentylacji; instalacje elektroenergetyczne i AKPiA, technologia oczyszczalni ścieków.II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45252100, 45252130, 45252210, 45252200, 45100000, 45232423, 45232440, 45231100, 45310000, 45315600,45233140, 45111200, 45232400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nieII.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel, na działce o nr ewid. 157/1, obręb Koszanowo. Inwestycja będzie obejmowała roboty: konstrukcyjno - budowlane; instalacyjne sanitarne wod.-kan., wentylacji; instalacje elektroenergetyczne i AKPiA, technologia oczyszczalni ścieków.
W ramach niniejszej rozbudowy i modernizacji planuje się wykonanie następujących prac:
1. budowę obiektów:
- część mechaniczna (krata z prasopłuczką - 1 szt., piaskownik z płuczką piasku) - część urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków umieszczona zostanie w nowym budynku,
- montaż istniejącej kontenerowej stacji zlewczej,
- jeden kompletny reaktor SBR ze zbiornikiem uśredniającym,
- jeden kompletny zagęszczacz osadu,
- jeden komplet do dawkowania PIX-u, 2 pompki do istniejącego układu PIX-u oraz przewody,
- garaż dwustanowiskowy dla samochodów WUKO,
- sieci międzyobiektowe łączące nowe obiekty z istniejącymi,
- rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone,
2. wymianę:
- rusztów napowietrzających z dyfuzorami w istniejących reaktorach SBR,
- pomp osadu w istniejących reaktorach SBR,
- mieszadeł i pomp w istniejących zbiornikach uśredniających,
- rurociągów i armatury w istniejącej pompowni głównej,
- rurociągów i armatury w istniejącej pompowni pośredniej,
- istniejącego sita na kratę współpracującą z prasopłuczką, wykonanie nowej kraty,
- pompy pulpy piaskowej w istniejącym piaskowniku pionowo wirowym,
3. wykonanie naprawy i zabezpieczenia wewnętrzynych ścian żelbetowych przepompowni ścieków,
4. wymianę układu do odwadniania osadu z dobudowaniem urządzeń do stabilizacji chemicznej osadu,
5. remont elewacji istniejących budynków.
Po rozbudowie przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w Koszanowie wzrośnie do 3400 m3/d dla pogody deszczowej oraz 2413 m3/d dla pogody suchej.II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 100.000,00 PLN.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie comiesięcznych faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych odbiorów robót. Przy czym ostatnia faktura (płatność) nie może być mniejsza niż 30% wartości zamówienia.
2. Płatności częściowe będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót.
3. Końcowe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z zatwierdzonym przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego ostatecznym protokołem końcowym robót.
4. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
5. Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie nieniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia:
1) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o roboty budowlane oraz wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji,
2) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągnięcia zobowiązań, do podejmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia razem i każdego z osobna,
3) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
4) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy.III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.
Zamawiający oceni spełnienie warunków w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
II. Do spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
1. oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu do art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Załdadu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złozone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w str. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
6. aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.).
2. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację.
3. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu.
IV. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231).
Wykonawca załącza dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
1. Nie otwrto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 u.p.z.p. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, a oświadczenia sporządzone między innymi na podstawie wzorów stanowiących załączniki do IDW powinny być złożone w formie oryginałów. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
VI. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przekłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b u.p.z.p., potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wspolnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
5. Wykonawca może polegać na widzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich danych finansowych.
7. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłożone dokumenty lub oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł, a ponadto wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł.III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych zawierający rodzaj i wartość robót, które Zamawiający określił w celu spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający zgodnie z paragrafem 1 ust. 4 Rozporządzenia wymaga podania ww. wykazie roboty wskazane w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę i złożenia poświadczenia.
2.Wykaz osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. Podstawą oceny spełnienia warunków będą przedłożone dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie (przy czym rozbudowa obejmowała części technologiczną i mechaniczną) oczyszczalni ścieków o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000 zł brutto.
2. Potencjał kadrowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia publicznego jak i na etapie realizacji zadania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, w specjalnościach:
- konstrukcyjno - budowlanej - kierownik budowy,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo b, poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacje zawodowe cudzoziemców.III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cenaIV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

JRP.271.4.2013.APIV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.7.2013
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 54,67 PLN
Warunki i sposób płatności: 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (płyta CD) można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel.
2. Sposób płatności - przelew na konto Urzędu Miejskiego Śmigla w Banku Spółdzielczym w Śmiglu nr rachunku 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010 lub wpłata dokonana w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla -godziny otwarcia kasy: poniedziałek 7:00 - 16:00, wtorek - czwartek 7:00 - 14:00, piątek 7:00 - 13:00.IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.7.2013 - 10:00IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 25.7.2013 - 10:30Miejscowość:

Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pokój nr 14

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Sesja otwarcia jest jawnaSekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Gmina Śmigiel 4 czerwca 2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowe I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel.VI.3)Informacje dodatkowe

1. Gmina Śmigiel 4 czerwca 2009 r. podpisała umowę dotyczącą przyznania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa na realizację projektu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel. Gmina Śmigiel w latach 2009 - 2015 realizuje Projekt związany z budową kanalizacji ściekowych na terenie gminy. Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. został upoważniony przez Gminę Śmigiel do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie". Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności określa umowa z dnia 9 lipca 2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel, a Zakładem Wodociągowo - Kanalizacyjnym w Śmiglu Sp. z o.o.
2 Szacunkowy koszt wykonania wszystkich kontraktów na roboty budowlane przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p. Wobec powyższego Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w poszczególnych kontraktach do UPUE w celu publikacji w DUUE, jako obowiązkowe, a zgodnie z art. 11 ust. 5 u.p.z.p. zamieszcza ogłoszenie w BZP jako nieobowiązkowe.
3. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,
b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
c) wynikającego z rozbieżności pomiędzy stanem podanym w dokumentacji projektowej, ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
-- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
-- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
-- wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego
-- konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
-- konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3.1.a-d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/skróceniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia
a) Zmiany technologiczne, w szczególności:
-- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
-- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
-- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
-- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
-- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
-- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
b) Zmiany organizacji spełniania świadczenia:
-- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy, jeśli zmiana jest korzystana dla Zamawiajacego,
-- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiajacego,
-- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
-- zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów, jeśli oznaczenie nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa
3) Płatności
a) Zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umów,
b) Możliwość wystawienia dwóch faktur w miesiącu występującym po miesiącu, w którym nie zafakturowano robót.
4) Pozostałe zmiany
a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót,
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
c) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie SIWZ,
d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,
e) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres,
f) zmiany zakresu robót wynikającego z rozbieżności pomiędzy stanem podanym w dokumentacji projektowej, ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia,
g) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
h) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
i) zmiany będącej skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
4. Termin wykonania zamówienia:
a) Zamówienie ma zostać realizowane w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
b) Wykonawca rozpocznie wykonanie nowoprojektowanego reaktora zbiornika uśredniającego zespolonego z SBR nie później niż 15 dnia (roboczego) od daty przekazania placu budowy i wykona go w ciągu 85 dni od dnia rozpoczęcia robót.VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z art. 180 Pzp. terminy składania odwołań zgodnie z art. 182 ust. 1,2,3 ustawy Pzp.VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10.6.2013

PLIKI DO POBRANIA:

IDW DO POBRANIA - archiwum ZIP 9,53 MB

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO POBRANIA - archiwum ZIP 85,0 MB

ZAŁĄCZNIK NR 13 - PROJEKT BUDOWLANY - archiwum ZIP 61,6 MB
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas