OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa świetlic w Olszewie i Nowym Szczepankowie oraz w Karminie i Poladowie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa świetlic w Olszewie i Nowym Szczepankowie oraz w Karminie i Poladowie

Data publikacji: 09.04.2013
Termin składania ofert: 25.04.2013 godz. 10.00

Śmigiel: Przebudowa świetlic w Olszewie i Nowym Szczepankowie oraz w Karminie i Poladowie
Numer ogłoszenia: 137178 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlic w Olszewie i Nowym Szczepankowie oraz w Karminie i Poladowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlic w Olszewie i Nowym Szczepankowie oraz w Karminie i Poladowie. II. Opis przedmiotu zamówienia: PAKIET I - świetlice w Olszewie i Nowym Szczepankowie: A. Istniejący budynek świetlicy w Olszewie jest budynkiem piętrowym murowanym z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo -wapiennej. Nad częścią parterową ułożony jest strop typu Kleina. Budynek jest przekryty stropodachem na płycie Kleina z warstwą żużla paleniskowego. Płyta dachowa wykonana z masy betonowej, pokrytej trzema warstwami papy bitumicznej. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Wydzielenie - przebudowa salki na parterze na: - kuchnię - 9,96 m2, - w.c. - 8,56 m2, - kotłownię - 5,65 m2, - skład opału - 3,56 m2, - korytarz - 4,76 m2. 2. Remont pomieszczeń świetlicy: - ułożenie płytek podłogowych wraz z okładziną schodów płytkami podłogowymi - 102,77 m2, - malowanie wewnętrzne ścian i sufitów - 358,78 m2. 3. Wykonanie nowej elewacji - 256,97 m2. 4. Wybudowanie nowej instalacji elektrycznej w przebudowanym pomieszczeniu - 1 kpl. 5. Wybudowanie nowej instalacji wod.kan. w przebudowanym pomieszczeniu - 1 kpl. 6. Wybudowanie nowej instalacji c.o. w budynku świetlicy- 1 kpl. 7. Zakup stołów składanych - 10 szt. 8. Zakup krzeseł wyściełanych - 50 szt. B. Istniejący budynek świetlicy w Nowym Szczepankowie jest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej typu MAX na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek świetlicy jest budynkiem w jednej części jednopiętrowym a w drugiej (sala) parterowym. W części piętrowej ułożony jest strop typu Kleina. Budynek jest przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej, pokryty płytami azbestowo - cementowymi (eternit). W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - eternitu na pokrycie z blachy powlekanej dachówko podobnej wraz z robotami towarzyszącymi - 466,93 m2. 2. Ocieplenie stropodachu nad częścią piętrową budynku z wełny mineralnej gr 15 cm - 307,13 m2. 3. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - 18 szt. 4. Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na PCV - 5 szt. 5. Wymiana stolarki drzwiowej stalowej - 1 szt. 6. Rozebranie posadzek z płytek lastryko oraz ułożenie nowych posadzek z płytek z kamieni sztucznych w pomieszczeniu kuchni, w.c. przy kuchni, korytarza (parter i piętro) oraz nowo utworzonego węzła sanitarnego wraz z robotami towarzyszącymi - 105,72 m2. 7. Postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych w nowo utworzonym w.c. oraz na piętrze - 31,77 m2. 8. Licowanie ścian w.c. płytkami glazurowanymi - 95,17 m2. 9. Roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbą emulsyjną - 434,16 m2. 10. Ocyklinowanie podłogi drewnianej Sali głównej świetlicy wraz z 3 krotnym lakierowaniem - 188,36 m2. 11. Wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną - 299,64 m2. 12. Wykonanie nowej instalacji c.o. w nowym w.c. - kpl. 1. 13. Wykonanie instalacji wod.-kan. w nowym w.c. wraz z podłączeniem do istniejącego zbiornika bezodpływowego - kpl. 1. 14. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z remontem istniejącej - kpl. 1. PAKIET II - świetlice w Karminie i Poladowie: A. Istniejący główny budynek świetlicy w Karminie jest budynkiem piętrowym murowanym z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlobetonowych na zaprawie cementowo -wapiennej. Nad częścią parterową ułożony jest strop drewniany. Budynek jest przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytej blacho dachówką. Pozostała część budynku (skrzydło) jest budynkiem parterowym murowanym z cegły ceramicznej max na zaprawie cementowo -wapiennej. Część ta jest przekryta stropem z płyt kanałowych oraz dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej płytami azbestowo -cementowymi. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Rozebranie sceny, zasypanie piwnicy o pow. 32,88 m2. 2. Budowa pomieszczenia kotłowni o pow. 8,38 m2. 3. Ułożenie posadzek z płytek podłogowych z kamieni sztucznych - 238.33 m2. 4. Wykonanie nowej podsufitki z płyt gipsowo-kartonowych wraz z ociepleniem - 182.70 m2. 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - montaż: 7 szt. okien PCV, 4 szt. drzwi PCV, 2 szt. drzwi wewnętrznych płytowych. 6. Wymiana pokrycia dachowego z płyty azbestowo - cementowych na pokrycie z blachy powlekanej dachówko podobnej wraz z robotami towarzyszącymi - 109,48 m2. 7. Wykonanie nowej elewacji budynku - 505.33 m2. 8. Wybudowanie instalacji c.o. - 1 kpl. 9. Przebudowa instalacji wodociągowej (licznika), budowa nowej instalacji wod. - kan. w kotłowni - 1 kpl. 10. Wybudowanie nowej instalacji elektrycznej w kotłowni, wymiana opraw oświetleniowych - 1 kpl. B. Istniejący budynek świetlicy w Poladowie jest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej pełnej i kratowej na zaprawie cementowo - wapiennej. W części budynek jest piętrowy i podpiwniczony. Cześć ta jest przekryta dwoma stropami żelbetowymi. W pozostałej części budynek jest parterowy. Całość budynku jest przekryta dachem o konstrukcji stalowej, pokrytej blachą aluminiową falistą. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Ocyklinowanie posadzek z deszczułek wraz z lakierowaniem - 294.98 m2. 2. Ocieplenie istniejącej podsufitki z płyt styropianowych gr 10 cm - 358,70 m2. 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - montaż: 20 szt. okien PCV, 4 szt. drzwi PCV, 1 szt. drzwi wewnętrznych płytowych. 4. Wykonanie nowej elewacji budynku - 561,24 m2. 5. Roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów, ścian farbą emulsyjną - 549,87 m2. 6. Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich - 122,68 m. 7. Wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku - 228,22 m. 8. Montaż dodatkowych grzejników c.o. - 2 szt. 9. Wymiana pisuarów w w.c. męskim - 2 szt. 10. Wymiana opraw oświetleniowych na sali głównej - 12 szt.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie a) dla PAKIETU I - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku i której wartość wynosiła przynajmniej: - 250 000,00 zł brutto, b) dla PAKIETU II - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie i której wartość wynosiła przynajmniej: - 200 000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW (Instrukcji dla Wykonawców) wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz załączenia poświadczenia wykonania wskazanej roboty w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego jej ukończenia lub innego dokumentu, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia (z uwzględnieniem PAKIETÓW). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego wskazane w w/w wykazie roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej (poświadczenia lub innego dokumentu). Wykonawca może w miejsce poświadczenia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 ppkt 2 IDW przedłożyć dokument potwierdzający wykonanie wskazanej przez niego na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia roboty budowlanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej. - Wykonawca składając ofertę na dwa PAKIETY zobowiązany jest w Załączniku nr 4 do IDW wykazać minimum dwie roboty oraz załączyć poświadczenia (dotyczące wykazanych robót), o których mowa wyżej. - W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łącznie ich wiedza i doświadczenie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: a) dla PAKIETU I - 300 000,00 zł, b) dla PAKIETU II - 400 000,00 zł. - W przypadku składania ofert na dwa PAKIETY, powyższe wymagania podlegają sumowaniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz/e Oferty, sporządzony/e na podstawie wzoru/ów stanowiącego Załącznik nr 1a i 1b do IDW, 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe kosztów zadania na podstawie wzoru stanowiącego Część IV SIWZ (dla PAKIETU I i PAKIETU II), 3. kosztorysy ofertowe sporządzone (dla PAKIETU I i PAKIETU II), zgodnie z zapisami ust. 21 IDW, 4. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, 5.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1)Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych tj. powódź, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz, b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, c) z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy, d) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: ­wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 25 pkt 4. ppkt 1 IDW termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia przedmiotu umowy w następujących okolicznościach: a) Zmiany harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia, b) zmiany zasad dokonania odbioru świadczonych robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbioru, które obciążałyby Zamawiajacego, c) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów płatności w następstwie wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 4) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 5) Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony. 6) Pozostałe zmiany, o których mowa w ust. 25 IDW możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez Strony umowy protokółów uzgodnień. 7) Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl , zakładka Przetargi/ Roboty budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W dniu 08 kwietnia 2013 r. w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Śmigiel zostały zawarte umowy o przyznanie pomocy w w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. Przebudowa świetlic w Olszewie i Nowym Szczepankowie oraz Przebudowa świetlic w Karminie i Poladowie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizowanych przez lokalną grupę działania o nazwie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR z siedzibą w Lesznie - ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumentacja przetargowa (SIWZ) do pobrania:
http://docs.smigiel.pl/siwz.zip
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas