OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Zmiany oraz pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel”

Zmiany oraz pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Zmiany oraz pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel”

zamieszczone do dnia 12.03.2013 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 07.03.2013 r.
WI.271.1.2013.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel”

W dniach od 22.02.2013 r. do dnia 06.03.2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły od wykonawców pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz o dokonanie jej modyfikacji.

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że udzielam poniżej odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuję zmian w zapisach SIWZ.
Zmieniona SIWZ została zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIA – ODPOWIEDZI:


Pytania z 22 lutego 2013r


W SIWZ str 19 Ubezpieczenie NNW członków i drużyn OSP w systemie bezimiennym mamy: 16 jednostek OSP i 16 jednostek MDP. Poproszę o podanie ilości osób.

Do ubezpieczenia należy przyjąć 320 osób.
Jednocześnie dokonuje się poprawki w formularzu oferty (zał 1a), dotyczącej stawek, gdzie obok procentowo dodano kwotowo.


Pytania i wnioski z dnia 26.02.2013r

1. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o rok budowy każdego obiektu, zakres remontów przeprowadzonych w budynkach.

Aktualizacja została uwidoczniona w załączniku nr 5 do I części SIWZ (IDW). Proszę zwrócić uwagę na fakt, że lata budowy są umieszczone w kolumnie z opisem budynku.

2. Prosimy o informację, czy przestawione w zapytaniu budynki są w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji?
Żaden z budynków w chwili obecnej nie znajduje się w trakcie przebudowy, remontu, modernizacji.

3. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu?

Potwierdzamy.

4. Proszę o informację, Czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
Tak, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.


5. Pokrycie dachów – prosimy o informację, Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą, (słoma, trzcina itp.), a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp.?
Tak w wykazie budynków UG Śmigiel (załącznik nr 5 do części I SIWZ )
• poz. 37 – wiatraki – są to obiekty całkowicie wykonane z drewna, pokryte gontem drewnianym, w roku 2008 przeprowadzono remont zabezpieczająco –konserwujący całość wiatraków.
• poz. 40 – wigwam – obiekt w całości drewniany, w roku 2011 wyremontowany, pokryty gontem papowym.6. Prosimy o informację, czy od 1997r w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź?
NIE wystąpiła

7. Prosimy o informację, czy od 2010r w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod-kan?
W budynku szkolnym „B” w Starej Przysiece Drugiej wystąpiło zalanie w budynku "B"- 21.07 2011 r. -ulewa z wichurą- zalanie w budynku klas i holu
Czacz: wystąpiło zalanie 4 sal dydaktycznych i korytarza (zdarzenie 02.03.2010r.) w przedszkolu, w części zachodniego skrzydła PAŁACU pokrytego papą.8. Prosimy o udostępnienie wykazu budowli, które mają być objęte ochroną.
Ze względu na wyrażenie zgody na rezygnację z ubezpieczania infrastruktury oraz obiektów inżynierii wodnej i lądowej nie udostępniamy tego wykazu. Wykaz śr. trw. dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy oraz j.o. w godzinach otwarcia.

9. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – dróg (w tym szynowych) i infrastruktury drogowej, trakcji, mostów, przepustów kolejowych, peronów, ramp przeładunkowych.

Wyrażamy zgodę. W związku z tym, z przedmiotu ubezpieczenia będą usunięte obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym infrastruktura podana w załączniku nr 5 SIWZ w części I (IDW) pozycja nr 57 dla UM Śmigiel oraz pozycja nr 10 dla ZWiK. Przez usunięcie tych pozycji zmniejszy się łączna SU dla pozycji 1 w tabeli przedmiotu ubezpieczenia budynki, budowle, lokale, nakłady inwestycyjne do kwoty: 134.477.560,-

10. Prosimy o potwierdzenie, że budynki i budowle w wieku 50 lat i więcej oraz takie, których nie jest wskazany rok budowy ubezpieczane są w wartości rzeczywistej.

Podtrzymujemy w całości zapisy pkt (*1)

11. Prosimy o wyłączenie z opisu klauzuli dewastacji ryzyka graffiti oraz zmniejszenie limitu klauzuli do 35.000,-

Wyrażamy zgodę w związku z tym klauzula dewastacji w zakresach: 1.1 oraz 1.11 Otrzymuje następujące brzmienie:
Opis klauzuli dewastacji – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: rozmyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym również częściowe rozkradzenie, bez graffiti. Dopuszczalny minimalny podlimit SU: 35.000,- pln na jedno i wszystkie zdarzenia. Zastosowanie do tej klauzuli mają: fr red oraz integralna maksymalnie do 300,- pln.


12. Prosimy o wyłączenie z rejestru klauzul – klauzuli prac budowlanych.

Nie wyrażamy zgody. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że w odpowiedzi na wniosek innego oferenta treść klauzuli została zmodyfikowana.

13. Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych we wszystkich lokalizacjach – w świetle akceptacji klauzuli zabezpieczeń ppoż.
Nie wyrażamy zgody. Zamawiający w tym miejscu oświadcza, że wszystkie lokalizacje spełniają wymogi przepisów ppoż. i użytkowany sprzęt jest sprawny.
14. Prosimy o informację, czy zakresem odpowiedzialności cywilnej ma być objęta działalność polegająca na przetwarzaniu śmieci bądź ich segregowaniu i utylizacji? Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu dla tego zakresu w wysokości 50.000,-

Zakres OC działalności nie obejmuje działalności polegającej na przetwarzaniu śmieci bądź ich segregowaniu i utylizacji.

15. Prosimy o informację, czy Zamawiający i/lub jednostki organizacyjne zarządzają, administrują bądź posiadają wysypisko śmieci. Jeśli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony odpowiedzialności cywilnej szkód powstałych w związku z posiadaniem, administrowaniem i zarządzaniem wysypiskiem śmieci.

Zamawiający i/lub jednostki organizacyjne nie zarządzają, nie administrują oraz nie posiadają wysypiska śmieci.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, sprzętu elektronicznego obowiązuje konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Zamawiający potwierdza, że w w/w zakresach można zastosować zasadę konsumpcji SU, po każdej szkodzie z możliwością doubezpieczenia wg stawek z oferty z zastosowaniem zasady pro rata temporis, z możliwością uzupełnienia SU do pełnej wartości opisanej w SIWZ.

17. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej klauzuli reprezentantów.
Nie wyrażamy zgody, na jej wyłączenie. Dla uściślenia i doprecyzowania, treść klauzuli ulega zmianie i będzie miała następujące brzmienie:
Opis klauzuli reprezentantów – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: Oferent (TU) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa przez pracowników ubezpieczającego, za których ponosi on odpowiedzialność, za wyjątkiem osób Zarządzających i(lub) właściciela. Za osoby Zarządzające w szczególności uważa się: Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, Prezesów oraz Członków Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. .

18. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej chorób zakaźnych.
Nie wyrażamy zgody.

19. Prosimy o wprowadzenie limitu dla wykonywania władzy publicznej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w wysokości 100.000,- pln
Wyrażamy zgodę.

20. Prosimy o podanie jaką przyjęto wartość odbudowy 1m2.
W zależności od rodzaju budynków wartość 1m2 przyjęto od 1.000,-; 2.500,- oraz 3.500,- do wyliczenia przyjetej wartości, dla każdego budynku, wystarczy podzielić SU przez ilość m2 podanych w tabeli załącznika nr 5.

21. Prosimy o zmianę paragrafu 8 likwidacja szkód we wzorze umowy w sprawie zamówienia, pkt 1, na: „…w terminie do 7 dni od daty wystąpienia szkody.
Nie wyrażamy zgody. Dla doprecyzowania zapisu, ulega zmianie brzmienie na: „ …w terminie do 7 dni od powzięcia informacji o tym zdarzeniu”.

22. Prosimy o wyrażenie zgody na okres ubezpieczenia od 01.04.2013 do 31.03.2014.
Nie wyrażamy zgody

23. Prosimy o zniesienie klauzuli składki minimalnej i zwrotu składki w zakresie 1.7 ubezpieczenie NNWK.
Wyrażamy zgodę.

24. Prosimy o zniesienie klauzuli składki minimalnej i zwrotu składki w zakresie 1.6 ubezpieczenie OCkom.
Wyrażamy zgodę.

25. Prosimy o zniesienie klauzuli składki minimalnej i zwrotu składki w zakresie 1.8 ubezpieczenie Autocasco.
Wyrażamy zgodę.


26. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.03.2013
Wyrażamy zgodę.Pytania i wnioski z dnia 27 luty 2013r:

Do Zakresu 1.1:
- Wnioskujemy o wykreślenie sformułowania „metoda wyceny szacunkowa” oraz na zmianę definicji wartości odtworzeniowej na następującą:
Wartość odtworzeniową (nową) uważa się wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego tj:
a) w przypadku budynku lub budowli – wartość odpowiadającą odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia - wartość odpowiadającą kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach powiększoną o koszty transportu i montażu

Wyrażamy zgodę na wykreślenie słów: „metoda wyceny szacunkowa”
Wyrażamy zgodę na to, żeby zaproponowana definicja wartości odtworzeniowej była akceptowaną definicją. W związku tym zmieniają się zapisy w III części SIWZ - definicja wartości odtworzeniowej otrzymuje następujące brzmienie:
Dopuszczalne definicje wartości odtworzeniowej (nowej):
1. Za wartość odtworzeniową należy rozumieć koszt przywrócenia mienia, bez względu na stopień zużycia, do stanu nowego lecz nieulepszonego, odpowiadający kosztom remontu lub odbudowy z uwzględnieniem tych samych wymiarów, materiałów i technologii (jeżeli jest to możliwe), konstrukcji i standardu wykończenia, kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju , typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszt transportu, dojazdu, montażu, cła i inne.
2. Za wartość odtworzeniową Wartość odtworzeniową (nową) uważa się wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego tj:
c) w przypadku budynku lub budowli – wartość odpowiadającą odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
d) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia - wartość odpowiadającą kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach powiększoną o koszty transportu i montażu

- Wnioskujemy o wykreślenie pkt. (*2) tj.:
„ Zamawiający wyraża zgodę na możliwość przyjęcia systemu ubezpieczenia na I ryzyko, z SU 300.000 pln, wyłącznie dla następujących rodzajów budowli (obiektów inżynierii lądowej i wodnej):
infrastruktury kolejowej typu: drogi (szynowe), trakcje, mosty, przepusty kolejowe, perony, rampy przeładunkowe;
dróg i infrastruktury drogowej oraz
rurociągów napowietrznych i linii napowietrznych.”
Wyrażamy zgodę.

- Wnioskujemy o wykreślenie pkt. (*3) tj.:
„Ze względu na fakt, że niektóre obiekty są obiektami historycznymi ustala się, że przy odbudowie (wyliczeniu wartości szkody) zostanie uwzględniony fakt zwiększonych kosztów wynikających z przepisów o ochronie zabytków, w szczególności wynikających z zaleceń konserwatora zabytków. Koszty odbudowy nie będą uwzględniać wartości historycznej, muzealnej, czy kolekcjonerskiej.
Nie wyrażamy zgody

- Wnioskujemy o wprowadzenie następującej klauzuli:
Klauzula dotycząca budynków wpisanych do rejestru zabytków
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU
Nie wyrażamy zgody. Jednocześnie Zamawiający przyjmuje za prawidłowe zastosowanie przy likwidacji szkody, kosztorysowanie w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych (KNR), odnoszące się pośrednio i bezpośrednio do zabytków z takim zastrzeżeniem, że będą pokryte również koszty wynikające z prac/nakładów oraz rodzaju materiału użytego do likwidacji szkody, wynikające w szczególności z przepisów o ochronie zabytków i zaleceń konserwatora zabytków oraz ustawy i przepisy wykonawcze do u.p.z.p. w tym zakresie.


- Wnioskujemy o zdefiniowanie następujących ryzyk:
Silny wiatr, szadź, wandalizm
Poniżej podajemy definicje. N/w definicje zostają dodane do III SIWZ w zakresie 1.1. bezpośrednio pod opisem zakresu ubezpieczenia.
Silny wiatr to taki, gdzie szybkość jest nie mniejsza niż 17,5 m/s
Szadź to osad/nalot zlepionych drobnych kryształków lodu powstający przy zamarzaniu mgły i/lub kropelek wody, na przedmiocie ubezpieczenia.
Wandalizm to działanie osób trzecich, powodujące zniszczenie i/lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, bez względu na fakt, czy działanie to miało związek z kradzieżą/rabunkiem.

- klauzula automatycznego pokrycia – wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty odpowiadającej [wpisać wartość] % łącznej sumy ubezpieczenia lub [wpisać kwotę] PLN, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.”
bądź zastąpienie treści klauzuli zgodnie z poniższym:
1) Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że zakresem ubezpieczenia zostają objęte inwestycje, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem że fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 30 dni od daty przyjęcia inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.
2) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty odpowiadającej [wpisać wartość] % łącznej sumy ubezpieczenia lub [wpisać kwotę] PLN, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.
3) Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
4) Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w przeciągu [wpisać ilość dni] dni po zakończeniu kwartału, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji środków trwałych.

Wyrażamy zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu z limitem 10% nie więcej niż 5.000.000 pln w związku z powyższym klauzula automatycznego pokrycia otrzymuje następujące brzmienie:
Opis klauzuli automatycznego pokrycia – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że bieżące inwestycje realizowane przez ubezpieczającego będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą wpisania ich do rejestru środków trwałych. W ciągu 14 dni po zakończeniu każdego półrocza ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach realizowanych i zarejestrowanych w ostatnich 6 miesiącach. Składka za inwestycje naliczana będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym inwestycje te zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Jeśli nowe inwestycje (liczone łącznie od dnia początku odpowiedzialności polisy) nie będą przekraczały 10% SU /danego rodzaju majątku/, nie ma potrzeby zgłaszania, jak również opłacania dodatkowej składki. Majątek do tej kwoty jest objęty ochroną automatycznie. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 10% łącznej sumy ubezpieczenia lub 5.000.000,- pln (pięć milionów 00/100), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.”

- Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli prac budowlanych i wprowadzenie następującej klauzuli:
Klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:
 nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,
 nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,
 nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.
2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.
3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń wymienionych w zakresie pełnym w rozumieniu OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z dnia 10.08.2007.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 300 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Nie wyrażamy zgody na wykreślenie klauzuli prac budowlanych. Dla większej czytelności zapisów klauzuli zmieniamy jej brzmienie na następujące:

Opis klauzuli prac budowlanych – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: Oferent (TU) potwierdza, że prowadzenie prac remontowo-budowlanych nie będzie przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania również jeśli prace te, miały wpływ pośredni i/lub bezpośredni na fakt zaistnienia szkody (np. ognia), czy na ich rozmiar, w zakresie uzgodnionej ochrony ubezpieczeniowej (podstawowej i rozszerzonej). Odpowiedzialność będzie ponoszona wyłącznie w sytuacji, gdy w budynek (zespół budynków) objęty ochroną ubezpieczeniową jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i nie jest w całości wyłączony z eksploatacji. Klauzula ta nie obejmuje następujących rodzajów prac: wymagających zezwolenia odpowiednich organów; naruszenia konstrukcji nośnej budynku i/lub dachu oraz fundamentów; powodujących zmianę obciążenia elementów konstrukcyjnych, które mogłyby spowodować naruszenie stabilności budynku. Dopuszczalny minimalny podlimit 300.000,- na jedno i wszystkie zdarzenia.


- Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń p-poż.
Nie wyrażamy zgody. Zamawiający w tym miejscu oświadcza, że wszystkie lokalizacje spełniają wymogi przepisów ppoż. i użytkowany sprzęt jest sprawny.

- Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli renegocjacji stawek.
Nie wyrażamy zgody.

Wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli przewłaszczenia o następujący zapis: „klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy ubezpieczone mienie, którego klauzula dotyczy, użytkowane jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, oraz przeznaczenie mienia nie zmieniło się”
Wyrażamy zgodę. W związku z powyższym treść klauzuli będzie miała brzmienie:

Opis klauzuli przewłaszczenia – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: tj zachowania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdyby majątek był wykorzystywany przez ubezpieczonego, lecz (np. Na skutek umowy bankowej) został on przewłaszczony na rzecz Instytucji Finansowej. Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy ubezpieczone mienie, którego klauzula dotyczy, użytkowane jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, oraz przeznaczenie mienia nie zmieniło się.Do Zakresu 1.2:
-Wnioskujemy o wykreślenie zapisu:
„Zabezpieczenia:
Warunki szczególne do pierwszej szkody w danym miejscu ubezpieczenia:
drzwi zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy
okna bez dodatkowych zabezpieczeń (typu krata, folia antywłamaniowa),
brak zabezpieczeń rabunkowych
po wystąpieniu szkody zabezpieczenia zgodnie z OWU.”

Nie wyrażamy zgody, jednocześnie informujemy, że zdecydowana większość lokalizacji posiada dwa zamki (kłódki) wielozastawkowe, a we wszystkich lokalizacjach okna i drzwi są zamontowane na trwałe i w sposób, który wymaga użycia siły i/lub narzędzi do ich sforsowania w celu dokonania kradzieży z włamaniem. Gotówka jest przechowywana i przewożona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Do Zakresu 1.3:
- Wnioskujemy o uzupełnienie przedmiotu ubezpieczenia.
Celem doprecyzowania przedmiotu ubezpieczenia informujemy, że z przedmiotu ubezpieczenia mogą być wyłączone szyby w pojazdach, urządzeniach technicznych oraz instalacjach. W związku z powyższym opis przedmiotu ubezpieczenia będzie brzmiał następująco:
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia stanowić będą szyby (w tym specjalne oraz pokryte foliami zabezpieczającymi przed kradzieżą z uwzględnieniem kosztów tych folii) i inne przedmioty szklane zarówno samoistne, lub będące częścią mienia stanowiącego własność ubezpieczającego, jak również majątku, za który Zamawiający odpowiada na podstawie umów cywilnoprawnych np.: najem, dzierżawa, leasing itp. Przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje szyb w: jakichkolwiek pojazdach; urządzeniach technicznych; instalacjach.


Do zakresu 1.4:
- Klauzula automatycznego pokrycia – wniosek analogiczny jak do ZAKRESU 1.1

Wyrażamy zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu z limitem 10% nie więcej niż 15.000 pln w związku z powyższym klauzula automatycznego pokrycia będzie miała brzmienie:
Opis klauzuli automatycznego pokrycia – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że bieżące inwestycje realizowane przez ubezpieczającego będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą wpisania ich do rejestru środków trwałych. W ciągu 14 dni po zakończeniu każdego półrocza ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach realizowanych i zarejestrowanych w ostatnich 6 miesiącach. Składka za inwestycje naliczana będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym inwestycje te zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Jeśli nowe inwestycje (liczone łącznie od dnia początku odpowiedzialności polisy) nie będą przekraczały 10% SU /danego rodzaju majątku/, nie ma potrzeby zgłaszania, jak również opłacania dodatkowej składki. Majątek do tej kwoty jest objęty ochroną automatycznie. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 10% łącznej sumy ubezpieczenia lub 15.000,- pln (piętnaście tysięcy 00/100), w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.”

- Klauzula zabezpieczeń p-poż. - wniosek analogiczny jak do ZAKRESU 1.1
Nie wyrażamy zgody. Zamawiający w tym miejscu oświadcza, że wszystkie lokalizacje spełniają wymogi przepisów ppoż. i użytkowany sprzęt jest sprawny

- Klauzula zabezpieczeń przepięciowych i kradzieżowych – wnioskujemy o wykreślenie bądź uzupełnienie szczegółowych informacji o zabezpieczeniach.
Nie wyrażamy zgody, na wykreślenie tej klauzuli. Jako formę uzupełnienia informujemy, że:
• Jeśli chodzi o zabezpieczenia kradzieżowe, to zdecydowana większość lokalizacji posiada dwa zamki (kłódki) wielozastawkowe, a we wszystkich lokalizacjach okna i drzwi są zamontowane na trwałe i w sposób, który wymaga użycia siły i/lub narzędzi do ich sforsowania w celu dokonania kradzieży z włamaniem.
• w odniesieniu do zabezpieczeń przeciw przepięciowych to zdecydowana większa część sprzętu stacjonarnego i serwerów, jest zabezpieczona urządzeniami UPS. w budynkach, gdzie nie ma instalacji odgromowej, wyrażamy zgodę na uzależnienie odpowiedzialności za szkody z tytułu przepięć od posiadania zasilaczy typu UPS.


- Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli renegocjacji stawek
Nie wyrażamy zgody- Klauzula wieku sprzętu elektronicznego – wnioskujemy o wykreślenie
Nie wyrażamy zgody. Przyjmujemy zasadę, że dla sprzętu starszego niż 5 lat będzie możliwe przyjęcie wartości rzeczywistej. Uwzględniając powyższe oraz dla większej czytelności zapisów tej klauzuli, jej treść ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Opis klauzuli wieku sprzętu elektronicznego – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: przyjęcie zapisu, że każdy ubezpieczony sprzęt w wieku do 5-ciu lat (włącznie) będzie ubezpieczony w wartości odtworzeniowej, natomiast w wieku powyżej 5-ciu lat, będzie ubezpieczony w wartości rzeczywistej.


Do Zakresu 1.11:
- Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia uszkodzenia pojazdu w związku z : przywłaszczeniem, zaborem w celu krótkotrwałego użycia; kradzieży zwykłej, zaboru.
Nie wyrażamy zgody. Uwzględniając część postulatów oraz dla większej czytelności zapisów zakresu ubezpieczenia, jej treść ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
Zakres ubezpieczenia:
Szkody powstałe w maszynie budowlanej (samobieżnej) bądź jego wyposażeniu polegające na:
• uszkodzeniu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;
• uszkodzeniu pojazdu w związku z działaniem osób trzecich w tym również: kradzieży pojazdu (z wyłączeniem kradzieży zwykłej), jego części lub wyposażenia dokonanej lub usiłowanej; włamania dokonanego lub usiłowanego; aktów wandalizmu i dewastacji oraz w następstwie zaboru/rabunku i zaboru/rabunku w celu krótkotrwałego użycia;
• uszkodzeniu lub utracie wskutek powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, osmalenia, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub powstałego wewnątrz maszyny budowlanej (samobieżnej),
• uszkodzeniu wnętrza przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
• kradzieży z włamaniem pojazdu, jego części lub wyposażenia;
• kradzieży z użyciem przemocy (zabór/rozbój).
• zniesienie udziałów własnych, w szczególności z tytułu wieku kierowcy, czy ilości lat posiadanych uprawnień przez kierującego maszyną budowlaną (samobieżną),
• Likwidacja szkód częściowych wg wariantu serwis (warsztat), dla maszyn ubezpieczanych w wartości odtworzeniowej i okresie eksploatacji do 10 lat (włącznie).
• Przy likwidacja szkód całkowitych, można wprowadzić zastrzeżenie, że wypłacone odszkodowanie nie będzie przekraczać wartości rzeczywistej maszyny na dzień szkody


- Wnioskujemy o wykreślenie zapisu :
Wariant wyceny szkód – serwisowy (warsztatowy), tj. ustalenie odszkodowania następuje na podstawie faktur dokumentujących koszt naprawy maszyny budowlanej (samobieżnej) wystawionych przez serwis (warsztat) wykonujący naprawę, uzgodnionych uprzednio z zakładem ubezpieczeń co do sposobu naprawy pojazdu (uwzględniającego normy czasowe producenta oraz ceny części i materiałów producenta maszyny) z odstąpieniem od stosowania zasady pomniejszania odszkodowania o kwotę odpowiadającą wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany. W przypadku maszyn o okresie eksploatacji powyżej 10 lat dopuszcza się możliwość kosztorysowego rozliczania szkód.
Nie wyrażamy zgody. Uwzględniając część postulatów oraz dla większej czytelności zapisów zakresu ubezpieczenia, jej treść ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
Wariant wyceny szkód – serwisowy (warsztatowy), tj. dla maszyn ubezpieczonych w wartości odtworzeniowej, ustalenie odszkodowania następuje na podstawie faktur dokumentujących koszt naprawy maszyny budowlanej (samobieżnej) wystawionych przez serwis (warsztat) wykonujący naprawę, uzgodnionych uprzednio z zakładem ubezpieczeń co do sposobu naprawy pojazdu (uwzględniającego normy czasowe producenta oraz ceny części i materiałów producenta maszyny) z odstąpieniem od stosowania zasady pomniejszania odszkodowania o kwotę odpowiadającą wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany. W przypadku maszyn o okresie eksploatacji powyżej 10 lat oraz ubezpieczonych w wartości rzeczywistej, dopuszcza się możliwość kosztorysowego rozliczania szkód oraz pomniejszania odszkodowania o kwotę odpowiadającą wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany.

- Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:
„ Odszkodowanie ustalone według kosztów remontu lub naprawy nie może być wyższe niż koszt zakupu nowego sprzętu lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu.
Wniosek uwzględniamy częściowo w ten sposób, że dopisujemy proponowany zapis do opisu wariantu wyceny szkód – serwisowy (warsztatowy). W związku z powyższym zapis dotyczący wyceny szkód otrzymuje brzmienie:

Wariant wyceny szkód – serwisowy (warsztatowy), tj. dla maszyn ubezpieczonych w wartości odtworzeniowej, ustalenie odszkodowania następuje na podstawie faktur dokumentujących koszt naprawy maszyny budowlanej (samobieżnej) wystawionych przez serwis (warsztat) wykonujący naprawę, uzgodnionych uprzednio z zakładem ubezpieczeń co do sposobu naprawy pojazdu (uwzględniającego normy czasowe producenta oraz ceny części i materiałów producenta maszyny) z odstąpieniem od stosowania zasady pomniejszania odszkodowania o kwotę odpowiadającą wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany. W przypadku maszyn o okresie eksploatacji powyżej 10 lat oraz ubezpieczonych w wartości rzeczywistej, dopuszcza się możliwość kosztorysowego rozliczania szkód oraz pomniejszania odszkodowania o kwotę odpowiadającą wartości zużycia eksploatacyjnego części zakwalifikowanych do wymiany. Odszkodowanie ustalone według kosztów remontu lub naprawy nie może być wyższe niż koszt zakupu nowego sprzętu lub maszyny tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu.

- Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli renegocjacji stawek.
Nie wyrażamy zgody.Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące budynku (dokładne zabezpieczenia, konstrukcje, kto użytkuje):
1. Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie ul. Morownicka 26, Bronikowo / Budynek.
Użytkuje Gimnazjum i Szkoła, nie ma specjalnych zabezpieczeń.

2. Zespół Szkół w Czaczu ul. Parkowa 2, Czacz
Użytkuje Zespół Szkół w Czaczu, monitoring.

3. Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu ul. M. Konopnickiej 5, Śmigiel
Użytkują Szkoły i Przedszkola podlegające pod ZSiPO w Śmiglu, system alarmowy.

4. Urząd Miasta Śmigiel ul. Główna 34A, Stare Bojanowo / Dom Wiejski
Użytkowany jako remiza OSP, sala zebrań wiejskich, imprez okolicznościowych itp. Częściowo wykorzystany przez szkołę, sklepy, ośrodek zdrowia, zakład fryzjerski, Nie ma specjalnych zabezpieczeń.

5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Plac Rozstrzelanych nr 28, 29 i Lipowa 1
Budynki mieszkalne i częściowo usługowo-handlowe. Niema specjalnych zabezpieczeń.

Konstrukcje wszystkich budynków są opisane w załączniku nr 5.

Pytania i wnioski z dnia 01.03.2013r

1. Odnośnie Odpowiedzialności za szkody na mieniu pracowniczym prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do pojazdów nie obejmuje ryzyka kradzieży.
Potwierdzamy

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Potwierdzamy

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych.
Potwierdzamy


4. Odnośnie OC organizatora imprez prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych, oraz takie których celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.
Potwierdzamy

5. Odnośnie OC przechowawcy – prosimy o informacje na temat rodzaju i wartości przechowywanego mienia, jednocześnie prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności wynoszącego 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym.
Wyrażamy zgodę na minimalny podlimit w wysokości 50.000,- pl. Jest to przeważnie mienie powierzone do wykonywania usług głównie przez ZWiK oraz ZGKiM. W związku z powyższym klauzula otrzymuje brzmienie:

 OC przechowawcy – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: Odpowiedzialność za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego oraz za szkody w mieniu powierzonym w związku z wykonywaną przez niego naprawą czyszczeniem lub inną usługą. Dopuszczalny minimalny podlimit 50.000,-6. Odnośnie Odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego prosimy o informacje jaka działalność stwarza zagrożenie wystąpienia szkód w środowisku. Ile i jakie substancje niebezpieczne dla środowiska użytkuje Ubezpieczony?
W chwili obecnej Zamawiający nie widzi szczególnego zagrożenia dla zanieczyszczenia środowiska.

7. Odnośnie Odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego prosimy o doprecyzowanie, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w środowisku naturalnym pod warunkiem, że początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.
Nie wyrażamy zgody.

8. Odnośnie Odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami – prosimy o informacje na temat stanu technicznego zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków dróg i chodników. Prosimy także o podanie wartości funduszu zaplanowanego na bieżące naprawy w okresie najbliższego roku.
Ogólny stan dobry, na bieżąco remontowane szkody wynikające z eksploatacji oraz po okresie zimowym. Planowany fundusz na naprawy i utrzymanie dróg wynosi około 800.000,-

9. Odnośnie klauzuli niezmienności składki – prosimy o wykreślenie klauzuli w całości.
Przyjmujemy, że chodzi o klauzulę, w zakresie 1.5 – OC z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanym mieniem. Nie wyrażamy zgody. Jednocześnie oświadczamy, że jeżeli Zamawiający będzie podwyższał SU, to maksymalnie do 1.000.000,-

10. Odnośnie Chorób zakaźnych – prosimy o doprecyzowanie, że zakres odpowiedzialności nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
Potwierdzamy, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej można wyłączyć choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Fakt ten proszę wyraźnie zaznaczyć w ofercie. W związku powyższym klauzula chorób zakaźnych otrzymuje brzmienie:
Chorób zakaźnych – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: odpowiedzialność za szkody osobowe z tytułu prowadzonej działalności w tym gastronomicznej, wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej można wyłączyć choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Dopuszczalny minimalny podlimit SU: 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.


11. Odnośnie Pojazdów samobieżnych – prosimy o podanie wykazu przedmiotowych pojazdów.
Są to wyłącznie pojazdy opisane jako przedmiot ubezpieczenia w zakresie 1.11

12. Odnośnie Ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości – prosimy o informacje na temat ilości i stanu technicznego zarządzanych obiektów.
Jeśli chodzi o ilość, to są to wszystkie obiekty wymienione w załączniku nr 5 I części SIWZ (IDW). Co do stanu technicznego, to wszystkie obiekty są w ogólnym stanie dobrym.

13. Odnośnie klauzuli niezmienności składki (dot. Ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości) – prosimy o wykreślenie klauzuli w całości.
Nie wyrażamy zgody. Dopuszczalnym jest zawarcie w ofercie składki i/lub stawki za ubezpieczenie kolejnego (jednego) Zarządcy Ruchomości, które będzie służyło jako stwaka ubezpieczeniowa do obejmowania ochroną kolejnych Zarządców.


14. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu środków trwałych stanowiących przedmiot ubezpieczenia wraz z podaniem ich jednostkowych wartości.
Nie wyrażamy zgody. Szczegółowy wykaz śr. trw.jest do wglądu w UMiG oraz jo. Do oceny ryzyka podajemy, że największa wartość budynku (kompleksu budynków) wynosi 13.260.000,- największa wartość majątku w jednej lokalizacji wynosi 1.327.000,-


15. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu budowli stanowiących przedmiot ubezpieczenia wraz z podaniem ich jednostkowych wartości.
Nie wyrażamy zgody. Szczegółowy wykaz śr. trw. W tym budowli jest do wglądu w UMiG oraz jo.

16. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.
Nie wyrażamy zgody

17. Prosimy o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących przeznaczenia oraz stanu technicznego budynków stanowiących własność ZGKiM
Stan ogólny dobry.

18. Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy szynowe (wagony, lokomotywy, itp.)
Potwierdzamy, że w Pakiecie I, przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy szynowe.

19. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi i tory? Jeżeli tak proszę o podanie ich długości oraz wartości.
Zamawiający odstąpił od ubezpieczenia infrastruktury oraz obiektów inżynierii wodnej i lądowej. W związku z powyższym drogi i tory nie są przedmiotem ubezpieczenia w ramach SIWZ.

20. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 9 (wartość umowy).
Nie wyrażamy zgody. Zamawiający oświadcza, że cały majątek, który będzie objęty ochroną ubezpieczeniową będzie ujęty w ramach umowy zawartej w oparciu o SIWZ i ofertę.

21. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu następujących składników majątku wraz z ich wartościami jednostkowymi: rurociągi, napowietrzne linie przesyłowe wszelkiego rodzaju, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, infrastruktura kolejowa.
Zamawiający odstąpił od ubezpieczenia infrastruktury oraz obiektów inżynierii wodnej i lądowej. W związku z powyższym rurociągi, napowietrzne linie przesyłowe wszelkiego rodzaju, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, infrastruktura kolejowa nie są przedmiotem ubezpieczenia w ramach SIWZ

22. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujących składników majątku: rurociągi, napowietrzne linie przesyłowe wszelkiego rodzaju, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, infrastruktura kolejowa).
Wyrażamy zgodę.

23. Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wykonawcy, w szczególności wyłączenia odpowiedzialności.
Potwierdzamy, że w kwestii nie uregulowanych w zapisach SIWZ kolejno będą miały zastosowanie zapisy: umowy; oferty; w następnej kolejności OWU Wykonawcy.

24. Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „metoda wyceny szacunkowa” podanego w punkcie Zakres 1.1 w odniesieniu do budowli. W oparciu o jakie szacunki podawana jest wartość przedmiotowych budowli?
Sformułowanie „metoda wyceny szacunkowa” zostało usunięte.

25. Prosimy o informację czy jest możliwe wprowadzenie limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych w klauzuli automatycznego pokrycia.
Tak. Z zachowaniem minimalnego limitu kwotowego, podanego w klauzuli.

26. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli Leeway w wysokości 120% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.
Wyrażamy zgodę.

27. Prosimy o możliwość wprowadzenia konsumpcji sum ubezpieczenia określonych w systemie I ryzyka dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Wyrażamy zgodę pod warunkiem możliwości doubezpieczenia do pełnej SU określonej w SIWZ za dodatkową składką, po stawkach określonych w ofercie.

28. Prosimy o wprowadzenie zapisu, że zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są zgodnie z OWU również do pierwszej szkody.
Nie wyrażamy zgody

29. Prosimy o wprowadzenie zapisu, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w odniesieniu do gotówki są zgodne z aktualnym Rozporządzeniem MSWiA w sprawie zabezpieczenia oraz transportu wartości pieniężnych.
Oświadczamy, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w stosunku do przechowywania oraz transportu gotówki spełniają warunki rozporządzenia MSWiA.

30. Prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych – lub alternatywne wprowadzenie konieczności zabezpieczeń zgodnych z odpowiednimi OWU Wykonawcy

Nie wyrażamy zgody. Zamawiający w tym miejscu oświadcza, że wszystkie lokalizacje spełniają wymogi przepisów ppoż. i użytkowany sprzęt jest sprawny. Dodatkowo informujemy, że w odniesieniu do zabezpieczeń przeciw przepięciowych to w budynkach, gdzie nie ma instalacji odgromowej, wyrażamy zgodę na uzależnienie odpowiedzialności za szkody z tytułu przepięć od posiadania zasilaczy typu UPS.


Pytania i wnioski z dnia 06 marca 2013r

Do zakresu 1.5.
- Wnioskujemy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem zostaną objęte szkody będące następstwem
wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń
przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego
wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych,
uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
(za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie
lub zniszczenie mienia)
Potwierdzamy.

- Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zastosowanie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia (OC/OW034/1010) w
zakresie nie uregulowanym w SIWZ, w zakresie wyłączeń stosowanych w OWU dla ryzyk
wymaganych w SIWZ
Potwierdzamy, że w kwestii nie uregulowanych w zapisach SIWZ kolejno będą miały zastosowanie zapisy: umowy; oferty; w następnej kolejności OWU Wykonawcy, wskazane jako obowiązujące przy realizacji umowy.


- Wnioskujemy o wprowadzenie następujących definicji:
1. Za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
2. Za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia
rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie
Wyrażamy zgodę, w związku z powyższym definicje te zostaną umieszczone w zakresie 1.5 bezpośrednio pod opisie zakresu ubezpieczenia w odpowiedzialności deliktowej w następującym brzmieniu:

Definicje:
szkoda na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie

UWAGA: za prawidłowe, będą przyjęte wszystkie definicje, które będą spełniały co najmniej zakres zawarty w podanych powyżej opisach.


- odpowiedzialność pracodawcy – wnioskujemy o wprowadzenie wyraźnego ograniczenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela do szkód powstałych z tytułu wypadków przy pracy, z
wyłączeniem szkód będących skutkiem chorób zawodowych określonych w obowiązujących
przepisach prawa
Wyrażamy zgodę, w związku z powyższym klauzula pracodawcy otrzymuje następujące brzmienie:

odpowiedzialność pracodawcy – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: której przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody osobowe pracowników, w związku z wykonywaną pracą, za szkody powstałe z tytułu wypadków przy pracy, z wyłączeniem szkód będących skutkiem chorób zawodowych określonych w obowiązujących przepisach prawa. Podlimit SU minimum 500.000,- PLN (słownie: pięćset tysięcy), lub równowartość wyrażoną w USD lub euro. Na jedno i wszystkie zdarzenia.- Wnioskujemy o wykreślenie OC przechowawcy i wprowadzenie następujących klauzul:
1. WŁĄCZENIE SZKÓD W RZECZACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIECZY, POD DOZOREM
LUB KONTROLĄ OSÓB OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony,
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).
2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) szkód w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych
podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania,
3) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych,
4) szkód wynikłych z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa
osób wcześniej karanych będących pracownikami osób objętych ubezpieczeniem lub osobami,
którymi osoby objęte ubezpieczeniem się posługują,
5) szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w
związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem,
niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków
identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie,
6) szkód w wartościach pieniężnych.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do
wysokości sublimitów ustalonych w umowie ubezpieczenia, odrębnie dla każdego rodzaju rzeczy.
4. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie
ubezpieczenia, odrębnie dla każdego rodzaju rzeczy.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci
dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

1. WŁACZENIE SZKÓD W RZECZACH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT OBRÓBKI, NAPRAWY
LUB INNYCH CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBY
OBJĘTE UBEZPIECZENIEM
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia , strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych)
stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby
objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania.
2. W razie wątpliwości w ustaleniu, w oparciu o zapisy umowy zawartej przez osoby objęte
ubezpieczeniem z poszkodowanym, czy przedmiotem obróbki, naprawy lub innych czynności jest
cała rzecz, czy jej część, za przedmiot tych czynności uznaje się możliwą do wyodrębnienia pod
względem funkcjonalnym lub konstrukcyjnym część rzeczy poddaną obróbce, naprawie lub
innym czynnościom .
3. Ubezpieczenie nie obejmuje:
1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,
3) szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,
4) szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust. 1, ograniczona jest do
wysokości sublimitu ustalonego w umowie ubezpieczenia.
5. Dla szkód określonych w ust. 1 ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w
umowie ubezpieczenia.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci
dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Nie wyrażamy zgody na wykreślenie klauzuli OC przechowawcy. Dla większej czytelności zapisów tej klauzuli zmieniamy jej brzmienie na następujące:

OC przechowawcy – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: Odpowiedzialność za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego oraz za szkody w mieniu powierzonym w związku z wykonywaną przez niego naprawą czyszczeniem lub inną usługą.
Ubezpieczenie w ramach klauzuli nie musi obejmować:
1) szkód w rzeczach, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego,
2) szkód w rzeczach przyjętych w celu wykonania ich obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych
podobnych czynności, powstałych w czasie ich wykonywania,
3) szkód w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, albo rzeczach w nich pozostawionych,
4) szkód wynikłych z działania lub zaniechania, uczestnictwa, współdziałania lub współuczestnictwa osób wcześniej karanych będących pracownikami osób objętych ubezpieczeniem lub osobami, którymi osoby objęte ubezpieczeniem się posługują,
5) szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie,
Ubezpieczenie w ramach klauzuli nie musi obejmować także:
1) utraty rzeczy nie wynikającej z ich zniszczenia lub uszkodzenia,
2) szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach,
3) szkód wyrządzonych podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju.
Dopuszczalny minimalny podlimit 50.000,-


- Odpowiedzialność z tytułu szkód wzajemnych – wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
„Na jakiej podstawie prawnej zakład komunalny odpowiada za szkody wyrządzone innej jednostce budżetowej gminy?”
Na zasadach ogólnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem klauzuli szkód wzajemnych.

- Opis klauzuli OC najemcy – Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu pojazdów mechanicznych
Wyrażamy zgodę w związku z powyższym klauzula otrzymuje brzmienie:
Opis klauzuli OC najemcy – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: szkody rzeczowe w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu, lub innego stosunku prawnego. Klauzula nie obejmuje (nie dotyczy) pojazdów mechanicznych. Dopuszczalny Podlimit SU minimum 50.000 pln (słownie: pięćdziesiąt tysięcy), lub równowartość wyrażoną w USD lub euro. Na jedno i wszystkie zdarzenia


- Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli renegocjacji stawek
Nie wyrażamy zgody

- Opis klauzuli reprezentantów – wnioskujemy o dodanie do reprezentantów spółek kapitałowych prokurentów.
Wyrażamy zgodę, w związku z tym klauzula otrzymuje brzmienie:
Opis klauzuli reprezentantów – Minimalny zakres ochrony zapewniany przez niniejszą klauzulę: Oferent (TU) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa przez pracowników ubezpieczającego, za których ponosi on odpowiedzialność, za wyjątkiem osób Zarządzających i(lub) właściciela. Za osoby Zarządzające w szczególności uważa się: Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, Prezesów, Członków Zarządu oraz Prokurentów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. .


Do zakresu 1.10
- Wnioskujemy o zmianę zapisu : „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r” na
aktualnie obowiązujące tj. „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r .”
Wyrażamy zgodę, w związku z powyższym zapisy dotyczące przedmiotu ubezpieczenia otrzymują brzmienie:
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. 2010 nr 205 poz 1359) Suma gwarancyjna 50 000 Euro na jedno i wszystkie zdarzenia,
Polisa powinna zostać skalkulowana na dwie osoby, których dane osobowe zostaną podane przy zawieraniu polisy, z możliwością zmiany osoby w trakcie trwania polisy.


- Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu, iż każdorazowo wystawiona będzie polisa z rocznym
okresem ubezpieczenia oraz każdorazowo będzie podany ubezpieczony - osoba fizyczna
Wyrażamy zgodę, w związku powyższym bezpośrednio pod przedmiotem i zakresem ubezpieczenia zostaje dołożony zapis:
UWAGA: Zamawiający oczekuje, że każdorazowo wystawiona będzie polisa z rocznym okresem ubezpieczenia oraz każdorazowo będzie podany ubezpieczony - osoba fizyczna (jedna lub kilka).Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas