OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 29 stycznia 2013 r.
JRP.271.1.2013.AP
Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 28 stycznia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA
1. Czy mapka inwentaryzacyjna dla sieci i dla przyłączy może być sporządzona w jednym egzemplarzu?
2. Kto ponosi koszt inspekcji TV (wykonawca czy zamawiający)?
3. Kto ponosi koszty związane z ewentualną wycinką drzew?
4. Czy zamawiający wymaga aby oferta była zeskanowana i zapisana w formacie PDF czy może być załączona w pliku tekstowym WORD? Czy pod pojęciem załączenia wersji elektronicznej podpisanej oferty zamawiający wymaga wszystkie dokumenty wraz z załącznikami (tak jak w wersji papierowej) czy chodzi o załączenie tylko formularza ofertowego?
5. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wykopu otwartego na odcinkach sieci kanalizacji grawitacyjnej od S19.1 do S19.2 oraz S19.12 do S19.13 z uwagi na fakt że na sąsiednich odcinkach przewidziano wykop otwarty?
6.
ODPOWIEDZI
1. Nie, inwentaryzację geodezyjną należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach, patrz CZĘŚĆ II IDW - §7 ust. 5 pkt 2.
2. Koszt inspekcji TV ponosi Wykonawca, patrz Część II IDW - §7 ust. 5 pkt 3 oraz CZĘŚĆ III IDW – str. 2 (drugi myślnik).
3. Wykonawca podejmuje decyzję o konieczności usunięcia drzew znajdujących się w pasie prowadzonych robót budowlanych oraz ponosi koszty związane z ich ewentualną wycinką, patrz CZĘŚĆ II IDW - §6 ust. 2 oraz CZĘŚĆ III IDW – str. 2 (pierwszy myślnik).
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zeskanował i zapisał w formacie PDF ofertę, którą zamierza złożyć w ramach prowadzonego postępowania. Wersja elektroniczna musi być spójna z papierową. Oznacza to, że Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z zapisami ust. 15 pkt 2 ppkt 1 i 2 – CZĘŚCI I IDW złożyć ofertę w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Pod słowem „oferta” należy rozumieć zestaw wszystkich dokumentów składających się na ofertę.
5. Odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej S19.1 – S19.2 należy wykonać przeciskiem (zgodnie z dokumentacją projektową). Natomiast odcinek od studni S19.12 w kierunku studni S19.13 na szerokości drogi gminnej o nr geodezyjnym 144, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (przecisk), pozostałą część do studni S19.13 dopuszcza się wykonanie w wykopie otwartym.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas