OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytanie i odpowiedź - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 21 stycznia 2013 r.
JRP.271.1.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 21 stycznia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE

1. Proszę o informację czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca przestawi np. 5 referencji, w sumie na 3 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub deszczowej (grawitacyjnej/tłocznej)?

ODPOWIEDŹ

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 km kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej– grawitacyjnej i tłocznej (budowa, rozbudowa lub przebudowa) łącznie, przy czym Zamawiający uzna również za spełnienie powyższego warunku gdy wykonawca wykonał w sumie 3 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej łącznie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uściślając, jeżeli Wykonawca wykonał w wymaganym terminie 5 robót o żądanym charakterze na łączną sumę 3 km, to Zamawiający uzna warunek za spełniony.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas