OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remonty i bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie Śmigiel w 2013 r

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remonty i bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie Śmigiel w 2013 r


Śmigiel: Remonty i bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie Śmigiel w 2013 r
Numer ogłoszenia: 529646 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty i bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie Śmigiel w 2013 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remonty i bieżące utrzymanie dróg w mieście i gminie Śmigiel w 2013 r. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: PAKIET I : Mechaniczne profilowanie równiarką wraz z wałowaniem walcem dróg o nawierzchniach gruntowych - szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu - 800 godz.; PAKIET II: Utwardzanie dróg o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i tłuczniowych wraz z wałowaniem w tym: 1. żwirem z zawartością glinki o gr. warstwy 7 cm, szacunkowa ilość - 2 500 m², 2. gruzem frakcji 0-50,0 mm, o gr. warstwy 10 cm, szacunkowa ilość - 6 500 m², 3. kruszywem łamanym (tłuczeń, kliniec) frakcji 0-31,5 mm, o gr. warstwy 5 cm, szacunkowa ilość - 2 500 m², 4. destruktem asfaltowym o gr. warstwy - 5 cm, szacunkowa ilość - 3 000 m², 5. gruzem, innym materiałem kamiennym lub destruktem, z materiału powierzonego przez Zamawiającego (robocizna + transport na odległość maksymalnie do 5 km), szacunkowa ilość - 9 000 m²; PAKIET III: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w tym: 1. mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco wraz z obcinaniem krawędzi, szacunkowa ilość - 500 m², 2. przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości do 3 cm (bez obcinania krawędzi) , szacunkowa ilość - 1 000 m²; PAKIET IV: Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami, szacunkowa ilość - 5 000 m²; PAKIET V: Ścinka poboczy przydrożnych (wraz z zagospodarowaniem urobku) przy szerokości do 1m, szacunkowa ilość - 10 000 m²; PAKIET VI: Odtwarzanie rowów przydrożnych przy średniej głębokości do 50 cm, szacunkowa ilość - 2 000 mb; PAKIET VII: Wykaszanie rowów, poboczy i placów przy szerokości 1mb, szacunkowa ilość - 230 000 m². 3. Podane ilości robót i usług w poszczególnych PAKIETACH są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Podane ilości robót i usług w Formularzach Oferty - załącznikach nr 1 (a-g) należy przyjąć do skalkulowania ceny oferty w celu porównania ofert. Natomiast Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane prace. Wykonawca nie może wnosić roszczeń względem Zamawiającego w wypadku zmiany ilości zamawianych robót i usług (dla danego PAKIETU). Ilość rzeczywiście wykonanych prac może być mniejsza lub większa niż Zamawiający podał w SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty, które będą stanowiły integralną część umowy: 1) STWiORB 2) Formularz Oferty 3) SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 77.11.20.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) dla PAKIETU I - dysponowanie minimum 1 równiarką samojezdną o mocy 100 - 140 KM wraz z walcem minimum 10 tonowym, b) dla PAKIETU II - dysponowanie minimum 1 równiarką samojezdną o mocy 100 - 140 KM oraz walcem samojezdnym minimum 10 tonowym, c) dla PAKIETÓW III-VII Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. 2. W przypadku składania ofert na PAKIETY I i II - Wykonawca może dysponować minimum sprzętem określonym dla PAKIETU II (wymagania dla PAKIETÓW I i II nie podlegają sumowaniu). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz/e Oferty, sporządzony/e na podstawie wzoru/ów stanowiących Załączniki nr 1 (a-g) do Instrukcji dla Wykonawców (IDW), 2. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, 3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy - do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b u.p.z.p.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) Zmiany czasu na ukończenie prac objętych przedmiotem zamówienia spowodowanych: a) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dokonanie ich odbioru b) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac (m.in. klęskami żywiołowymi). W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek w/w okoliczności, termin czasu ukończenia przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiany ilości zamawianych robót i usług. Ilość zamawianych prac zależna będzie od potrzeb Zamawiającego. Powyższa sytuacja nie będzie podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 3) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 4) Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl , zakładka Przetargi/Usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas