OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel
zamieszczone do dnia 27.12.2012 r.

========================================================
Śmigiel, dnia 18.12.2012 r.
WI.271.14.2012.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel


W dniu 17.12.2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


I. PYTANIA – ODPOWIEDZI:

PYTANIA:
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów.
Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii?
Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona będzie po raz pierwszy?
Pytanie 4. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże dodatkowe dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel, gdyż dane zawarte są w SIWZ są niewystarczające? Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
 Nazwa i adres firmy;
 Opis punktu poboru;
 Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 Grupa taryfowa (obecna i nowa);
 Moc umowna;
 Planowane roczne zużycie energii;
 Numer licznika;
 Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
 Numer aktualnie obowiązującej umowy;
 Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
 Numer ewidencyjny PPE.
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy OSD działający na terenie na którym znajdują się punkty poboru energii elektrycznej, dokonuje odczytu na godz. 24.00 ostatniego dnia okresu rozliczeniowego? Jeśli nie, prosimy o modyfikację lub wykreślenie zapisu.
Pytanie 6. Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 3 wzoru Umowy, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ na zapis o treści: „3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w ust. 2 powyżej nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT oraz podatku akcyzowego.”

ODPOWIEDZI:
ad 1, ad 2, ad 3
• W Załączniku nr 1 do SIWZ, zakładka „Obiekty” w nagłówku tabeli określono, że na punkty poboru nr 1 do 5 zawarta jest Umowa kompleksowa i proces tzw. zmiany Sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy; zgodnie z zapisami wynikającymi z obowiązujących umów o świadczenie usług kompleksowych wynika: „Odbiorca może rozwiązać Umowę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Sprzedawcy, chyba że Odbiorca w oświadczeniu o wypowiedzeniu wskazał dłuższy termin rozwiązania Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy”. Następny ustęp w/w umowy: „Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w terminie pisemnie uzgodnionym przez Strony” (wyjaśnienia w tej sprawie zostały zamieszczone w dn. 14.12.2012 r. w „Pytaniach i odpowiedziach” na stronie internetowej Zamawiającego).
• Proces zmiany Sprzedawcy dla pozostałych punktów poboru, wymienionych w zakładkach Obiekty, Oświetlenie i ZGKiM wspomnianego Załącznika nr 1, odbywa się po raz kolejny – zawarte umowy dla tych punktów ulegają rozwiązaniu z dniem 28.02.2013 r.
ad 4
• Wszystkie dane wystarczające do procesu tzw. zmiany Sprzedawcy zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 do SIWZ
ad 5
• Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu, który jest zawarty w Załączniku nr 8: § 2 ust. 2 lit. a. Zmiana będzie polegała na wykreśleniu z w/w zdania wyrazów: „wg stanu na godz. 24.00 ostatniego dnia tego okresu rozliczeniowego”.
ad 6
• Odbiorca odrzuca wniosek Wykonawcy. Kwestie zmiany ceny brutto wynikające ze zmian w ustawodawstwie odnośnie podatku VAT oraz podatku akcyzowego (patrz: Ogłoszenie o zmianie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel) uregulowane są w § 9 ust. 3 lit.b – Załącznika nr 8 do SIWZ.

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ:
Zamawiający dokonuje zamiany:
1. załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie dotyczącym oświetlenia ulicznego na nowy pn. „załącznik_ nr 1_zm_I”,
2. załącznika nr 8 do SIWZ – w zakresie § 2 ust. 2 lit. a - na nowy pn. „załącznik nr 8_zmiana_II”Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas