OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel
zamieszczone do dnia 27.12.2012 r.

========================================================
Śmigiel, dnia 14.12.2012 r.
WI.271.14.2012.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel


W dniu 13.12.2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


PYTANIA:

Pytanie 1.
Wg rozdz. II SIWZ przetarg obejmuje wolumen 1 402 024 kWh i 7 grup taryfowych.
Tymczasem w załączniku nr 1 do SIWZ zużycie i liczba grup taryfowych jest znacznie mniejsza. Prosimy o dołączenie prawidłowego zestawienia obiektów.
Pytanie 2.
Na jakie punkty poboru wskazane w SIWZ są zawarte umowy kompleksowe? Czy
zostały one przez Państwa wypowiedziane? Jeśli nie, jaki jest ich okres
wypowiedzenia?
Pytanie 3.
Do wzoru umowy wnosimy następujące uwagi:
- Par. 4 ust. 3 – prosimy dodać wyjątek, iż cena zmieni się jeżeli zmieni się ustawowa
wysokość podatku akcyzowego;
- Par. 5 - mając na uwadze równość stron umowy, wnioskujemy o dodanie adekwatnych kar umownych na rzecz Sprzedawcy;
- Par. 9 ust. 3 prosimy dopisać możliwość zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego.

ODPOWIEDZI:

ad. 1
Załącznik nr 1 do SIWZ został pierwotnie źle sformatowany przez Zamawiającego. W dniu 13.12.2012 r. zamieszczono na stronie internetowej powyższy załącznik w excelu – obecnie zawiera on wszystkie informacje.

ad. 2
– 1 pytanie dot. punktów poboru z umowami kompleksowymi – punkty te widoczne są teraz w Załączniku nr 1 do SIWZ; poza tym jest o nich mowa w rozdziale VI SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt 3.

- 2 pytanie dot. wypowiedzenia - § 9 ust. 2 – Załącznika nr 8 do SIWZ odpowiada jasno na postawione pytanie; wypowiedzenie dotyczy 5 umów kompleksowych.

- 3 pytanie – dot. okresu wypowiedzenia. Zgodnie z zapisami z obowiązujących umów o świadczenie usług kompleksowych wynika: „Odbiorca może rozwiązać Umowę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Sprzedawcy, chyba że Odbiorca w oświadczeniu o wypowiedzeniu wskazał dłuższy termin rozwiązania Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy”. Następny ustęp w/w umowy: „Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w terminie pisemnie uzgodnionym przez Strony”

ad. 3
- 1 uwaga - Odbiorca odrzuca wniosek Sprzedawcy. Kwestie zmiany ceny brutto wynikające ze zmian w ustawodawstwie odnośnie podatku VAT uregulowane są w § 9 ust. 3 lit.b – Załącznika nr 8 do SIWZ. W przypadku wpływu wszelkich innych czynników na koszty zakupu energii elektrycznej Odbiorca wychodzi z założenia, że ryzyko związane z tym wpływem jest ryzykiem biznesowym Sprzedawcy i powinno zostać uwzględnione przy kalkulacji ceny oferty.

- 2 uwaga - Odbiorca odrzuca wniosek Sprzedawcy.

- 3 uwaga – Odbiorca akceptuje wniosek Sprzedawcy - § 9 ust. 3 lit. b – Załącznika nr 8 do SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: „zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiany ustawowej wysokości podatku akcyzowego; w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku”.Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas