OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2012 - 2013.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2012 - 2013.

Data publikacji: 09.10.2012
Termin składania ofert: 22.10.2012 godzina 09:00

Śmigiel: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2012 - 2013
Numer ogłoszenia: 387354 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2012 - 2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2012 - 2013. 2. Szacunkowa długość dróg gminnych przeznaczonych do zimowego utrzymania (odśnieżanie) 83 km; szacunkowa długość dróg (długość przejazdów) do posypywania mieszanką żwiru z solą 30 km; orientacyjna ilość śniegu do wywozu - 5 000 m³ w sezonie 2012 - 2013. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu ulic i dróg: - PAKIET I : Bruszczewo: ul. Przysiecka, Nowa, Okrężna; Przysieka Polska: ul. Bruszczewska, Przemysłowa, Piaskowa; Stara Przysieka Pierwsza: Huby I, Huby II; droga Stara Przysieka Pierwsza - Parsko; droga Parsko - Żydowo; droga Żydowo do drogi powiatowej nr 3902P; Spławie; Karmin; Wonieść; Stare Bojanowo: ul. Mostowa, Kwiatowa, Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Osady, Mała, Miodowa, Łąkowa, Przemysłowa, Okrężna, Ogrodowa, Krótka, Polna; Olszewo; Sierpowo; Robaczyn - drogi o łącznej szacunkowej długości 21 km, - PAKIET II: droga Nietążkowo - Podśmigiel; droga Podśmigiel - Bronikowo; Machcin - droga w kierunku Skarżynia; droga Podśmigiel - Morownica; Morownica: ul. Leśna, Boczna, Nowa; droga Morownica - Poladowo; Poladowo; Nowa Wieś: ul. Akacjowa, Poprzeczna, Leśna, Polna - drogi o łącznej szacunkowej długości 13 km, - PAKIET III: droga Śmigiel - Nowy Świat - Żegrowo; Żegrowo - droga do posesji p. Czaińskiego; Żegrówko: ul. Leśna, Polna, Poprzeczna; Bielawy, ul. Główna; Karśnice; droga Karśnice - Nowy Białcz; Nowy Białcz -Wypucz; droga Karśnice - Księginki; droga gminna od drogi wojewódzkiej nr 312 - Księginki - Brońsko; Czaczyk; Czacz: ul. Polna, do cmentarza, Parkowa, Ogrodowa, do Cegielni; Glińsko - drogi o łącznej szacunkowej długości 22 km, - PAKIET IV: miasto Śmigiel (wszystkie ulice); Nietążkowo: ul. Leśna, Dudycza, Boczna, Leszczyńska, Krótka, Ariańska; Koszanowo: ul. Wierzbowa, Glinkowa, Dworska, Półwiejska, Poprzeczna, Bruszczewska do wiaduktu, Krótka - drogi o łącznej szacunkowej długości 27 km, 2) Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na posypywaniu ulic i dróg mieszanką żwiru z solą na terenie miasta i gminy: - PAKIET V: posypywanie mieszanką żwiru z solą na wyznaczonych odcinkach ulic i dróg na terenie miasta i gminy (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia, przystanki autobusowe) - drogi o łącznej szacunkowej długości przejazdów - 30 km, 3) Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na wywożeniu śniegu z miasta Śmigla - PAKIET VI: wywożenie śniegu ze wskazanych ulic miasta - orientacyjna ilość śniegu do wywozu na odległość do 2 km - 5 000 m³. Usługa będzie rozliczana w systemie godzinowym. Szacuje się czas pracy: a) ładowarka - 80 godz. b) pojazdy kołowe w ilości 4 szt po 80 godz., co stanowi łącznie 320 godz. Usługa wywożenia śniegu będzie prowadzona kompleksowo. Oznacza to, że Wykonawca musi dysponować poza wymaganym sprzętem, odpowiednim zapleczem kadrowym dotyczącym dysponowania osobami mającymi uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) dla każdego z PAKIETÓW (od I do III) dysponowanie po minimum 1 pojeździe samochodowym kołowym z pługiem odśnieżnym z lemieszem z gumą lub po minimum 1 ciągnikiem kołowym z pługiem odśnieżnym z lemieszem z gumą (pojazdy samochodowe lub ciągniki kołowe o mocy nie mniejszej niż 120 KM; lemiesze z gumą o długości minimum 3 m), b) dla PAKIETU IV dysponowanie minimum 2 pojazdami samochodowymi kołowymi z pługami odśnieżnymi z lemieszami z gumą lub minimum 2 ciągnikami kołowymi z pługami odśnieżnymi z lemieszami z gumą (pojazdy samochodowe lub ciągniki kołowe: jeden o mocy nie mniejszej niż 120 KM, drugi o mocy nie mniejszej niż 70 KM; lemiesze z gumą o długości minimum 3 m), c) dla PAKIETU V dysponowanie minimum 1 piaskarką (posypywarką) ciągnioną lub samobieżną, o pojemności zbiornika minimum 3,5 tony, d) dla PAKIETU VI dysponowanie minimum 1 ładowarką o pojemności łyżki minimum 2,5 m³ , z możliwością załadunku śniegu od tyłu pojazdu i z wysięgnikiem o długości minimum 7 m oraz minimum 4 pojazdami kołowymi o ładowności minimum 15 ton - do wywozu śniegu na odległość do 2 km. - dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 108 poz. 908 ze zm.) - w przypadku składania ofert na więcej niż 1 PAKIET powyższe wymagania podlegają sumowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. a) Formularz/e Oferty, sporządzony/e na podstawie wzoru/ów stanowiących Załączniki nr 1 (a-f) do Instrukcji dla Wykonawców (IDW), b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy - do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy lub wybrany PAKIET oddzielnie, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na każdy lub wybrany PAKIET) sam lub jako partner w konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż w jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. 8 IDW w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność utrzymania dróg w stanie przejezdności. 2) Dopuszcza się możliwość zmiany ilości zamawianych usług. Ilość zamawianych usług zależna będzie od warunków pogodowych. Powyższa sytuacja nie będzie podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl , zakładka Przetargi /Usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas