OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Zmiany oraz pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla

Zmiany oraz pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Zmiany oraz pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla

zamieszczone do dnia 28.09.2012 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 18.09.2012 r.
WI.271.9.2012.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla


1. Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” dokonuję zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


• ROZDZIAŁ II, ust. 1

JEST
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, Śmigiel w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek o wadze do 50 g i powyżej 50 g; ich ewentualnych zwrotów oraz realizowanie przekazów pocztowych – zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.)

POWINNO BYĆ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, Śmigiel w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów – zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.)


• ROZDZIAŁ XVI, ust. 1

JEST
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i
doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i
powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów; realizowanie przekazów pocztowych.

POWINNO BYĆ
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów.


• ROZDZIAŁ XVI, ust. 4

JEST
Przez przesyłki pocztowe rozumie się:
1) ekonomiczne i priorytetowe przesyłki listowe nierejestrowane tj. przesyłki
nadane bez pokwitowania,
2) ekonomiczne i priorytetowe przesyłki listowe rejestrowane tj. przesyłki
nadane za pokwitowaniem,
3) paczki pocztowe,
4) przesyłki kurierskie,
5) przekazy pocztowe.

POWINNO BYĆ
Przez przesyłki pocztowe rozumie się:
1) ekonomiczne i priorytetowe przesyłki listowe nierejestrowane tj. przesyłki
nadane bez pokwitowania,
2) ekonomiczne i priorytetowe przesyłki listowe rejestrowane tj. przesyłki
nadane za pokwitowaniem,
3) paczki pocztowe,
4) przesyłki kurierskie.


2. W dniu 17.09.2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy wyjaśniam:


PYTANIA / ODPOWIEDZI

PYTANIE 1
ROZDZIAŁ X: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
„5. Ceny jednostkowe netto podane przez wykonawcę w „Formularzach cenowych”
zostaną uznane za obowiązujące w całym okresie trwania umowy i nie będą
podlegały zmianie.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„5. Ceny jednostkowe netto podane przez wykonawcę w „Formularzach cenowych”
zostaną uznane za obowiązujące w całym okresie trwania umowy i nie będą
podlegały zmianie. Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo pocztowe Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych cen pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę. ”

ODPOWIEDŹ 1
Akceptuję proponowaną zmianę.

PYTANIE 2
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Przedmiot umowy i postanowienia ogólne
„5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług pocztowych na zasadach
określonych w Regulaminie Wykonawcy tj. dostarczania do siedziby Zamawiającego: Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel - jeden raz dziennie, nie później niż do godz. 10:00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku; przygotowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ich nadania we wskazanej placówce wykonawcy.”
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oprócz dowozu korespondencji miał na myśli również odbiór korespondencji do nadania? Czy Zamawiający przesyłki do nadania będzie dostarczał do placówki Wykonawcy we własnym zakresie?
Informujemy, że Wykonawca może świadczyć odpłatnie usługę odbioru korespondencji do nadania. Opłata wynosi 230,00 zł + VAT na miesiąc - odbiór od poniedziałku do piątku.
Jeśli Zamawiający miał na myśli jedynie dowóz korespondencji prosimy o zmianę zapisu na:
„5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług pocztowych na zasadach
określonych w Regulaminie Wykonawcy tj. dostarczania korespondencji do siedziby Zamawiającego: Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel - jeden raz dziennie, nie później niż do godz. 10:00, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.”

ODPOWIEDŹ 2
Akceptuję proponowaną zmianę.

PYTANIE 3
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Przedmiot umowy i postanowienia ogólne
„8. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, wykonawca pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki ( awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„8. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, wykonawca pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki ( awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.”


ODPOWIEDŹ 3
Akceptuję proponowaną zmianę.


PYTANIE 4
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Przedmiot umowy i postanowienia ogólne
„11. Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie
w dniach ich odbioru przez wykonawcę od Zamawiającego.”

Czy Zamawiający miał na myśli odbiór korespondencji do nadania? Informujemy, że Wykonawca może świadczyć odpłatnie usługę odbioru korespondencji do nadania. Opłata wynosi 230,00 zł + VAT na miesiąc - odbiór od poniedziałku do piątku. W przypadku kiedy Zamawiający będzie dostarczał przesyłki we własnym zakresie prosimy o zmianę zapisu na:
„11. Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie
w dniach ich dostarczenia przez Zamawiającego do placówki Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ 4
Akceptuję proponowaną zmianę.

PYTANIE 5
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Zasady rozliczeń
„5. Łączną należność za wykonane w okresie obrachunkowym usługi stanowi suma
opłat za faktyczną ilość przesyłek nadanych, oraz zwróconych po wyczerpaniu
możliwości doręczenia według cen jednostkowych podanych w załącznikach nr
2a i 2b - ustalonych i obliczonych w oparciu o dokumenty nadawcze.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„5. Łączną należność za wykonane w okresie obrachunkowym usługi stanowi suma opłat za faktyczną ilość przesyłek nadanych, oraz zwróconych po wyczerpaniu możliwości doręczenia według cen jednostkowych podanych w załącznikach nr 2a i 2b - ustalonych i obliczonych w oparciu o dokumenty nadawcze i oddawcze.”

ODPOWIEDŹ 5
Akceptuję proponowaną zmianę.

PYTANIE 6
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Zasady rozliczeń
„6. Ceny jednostkowe netto podane przez wykonawcę w Formularzach cenowych będą niezmienne w całym okresie trwania umowy.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„6. Ceny jednostkowe netto podane przez wykonawcę w Formularzach cenowych będą niezmienne w całym okresie trwania umowy. Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo pocztowe Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych cen pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę. ”

ODPOWIEDŹ 6
Akceptuję proponowaną zmianę.

PYTANIE 7
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Wynagrodzenie i warunki płatności
„1. Strony ustalają, na podstawie Oferty Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy wynagrodzenie wykonawcy stanowiące kwotę brutto:…………………………zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………) Wysokość łącznego wynagrodzenia wykonawcy w okresie obowiązywania umowy uzależniona będzie od faktycznej ilości nadanych przesyłek.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„1. Strony ustalają, na podstawie Oferty Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy wynagrodzenie wykonawcy stanowiące kwotę brutto:…………………………zł
(słownie złotych:…………………………………………………………………) Wysokość łącznego wynagrodzenia wykonawcy w okresie obowiązywania umowy uzależniona będzie od faktycznej ilości nadanych i zwróconych przesyłek.”


ODPOWIEDŹ 7
Akceptuję proponowaną zmianę.


PYTANIE 8
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Wynagrodzenie i warunki płatności
„3. Kwotę należną za nadane w okresie obrachunkowym przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca winien wystawić fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca obrachunkowego – za faktyczną liczbę przesyłek nadanych i zwróconych w danym miesiącu.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
3. Kwotę należną za nadane i zwrócone w okresie obrachunkowym przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca winien wystawić fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca obrachunkowego - za faktyczna liczbę przesyłek nadanych i zwróconych w danym miesiącu."

ODPOWIEDŹ 8
Zamawiający zgadza się na poniższy zapis:

3. Kwotę należną za nadane i zwrócone w okresie obrachunkowym przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca winien wystawić fakturę Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca obrachunkowego - za faktyczna liczbę przesyłek nadanych i zwróconych w danym miesiącu."


PYTANIE 9
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Reklamacje
Proponujemy dopisać ust 4. o następującym brzmieniu:
4. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi kurierskiej POCZTEX zgłaszane będą oraz rozpatrywane w oparciu o Regulamin świadczenia usługi pocztowej POCZTEX
w obrocie krajowym wprowadzony Uchwałą nr 263/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A.
z dnia 23 sierpnia 2012r.

ODPOWIEDŹ 9
Akceptuję proponowaną zmianę.PYTANIE 10
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Zmiana umowy
„1. Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
postanowień umowy w zakresie:
…………
3) w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, iż ceny jednostkowe netto wskazane w Formularzach cenowych (stanowiących załączniki nr 2a i 2b do umowy) nie ulegną zmianie”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„3) w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, iż ceny jednostkowe netto wskazane w Formularzach cenowych (stanowiących załączniki nr 2a i 2b do umowy) nie ulegną zmianie”
Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo pocztowe Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych cen pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę. ”

ODPOWIEDŹ 10
Akceptuję proponowaną zmianę.

PYTANIE 11
ROZDZIAŁ XVI: ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Postanowienia końcowe
„1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa pocztowego.”

ODPOWIEDŹ 11
Akceptuję proponowaną zmianę.


PYTANIE 12
Załącznik nr 4a do SIWZ:
„Formularz cenowy służy do porównania ofert złożonych w postępowaniu.
2. Ceny wpisane w kolumnie 4 stanowić będą podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do umowy cennika usług pocztowych Wykonawcy.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„2. Ceny wpisane w kolumnie 4 stanowić będą podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do umowy cennika usług pocztowych Wykonawcy.”
Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo pocztowe Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych cen pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę. ”
ODPOWIEDŹ 12
Akceptuję proponowaną zmianę.

PYTANIE 13
Załącznik nr 4b do SIWZ:
„Formularz cenowy służy do porównania ofert złożonych w postępowaniu.
2. Ceny wpisane w kolumnie 5 stanowić będą podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do umowy cennika usług pocztowych Wykonawcy.”
Prosimy o zmianę zapisu na:
„2. Ceny wpisane w kolumnie 5 stanowić będą podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego do umowy cennika usług pocztowych Wykonawcy.”
Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo pocztowe Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych cen pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę. ”


ODPOWIEDŹ 13
Akceptuję proponowaną zmianę.Prosimy również o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 28.09.2012r. godzina 10.00.

ODPOWIEDŹ
Zgadzam się na proponowaną zmianę terminu składania ofert.


Licząc na odpowiedź w trybie pilnym oraz powołując się na art. 38 ust. 6 ustawy PZP, zwracam się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie konieczności zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ODPOWIEDŹ
Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami nr 4a i 4b zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Burmistrz Śmigla
/-/ Wiktor Snela

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas