OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zadanie pn. Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zadanie pn. Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu

Data publikacji: 15.03.2012
Termin składania ofert: 03.04.2012 godzina 10:00

Śmigiel: Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu
Numer ogłoszenia: 79994 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel , pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, faks 065 5189823.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu. II. Opis przedmiotu zamówienia: PAKIET I - świetlice Bronikowo, Karśnice: A. Istniejący budynek świetlicy w Bronikowie jest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej pełnej i kratowej na zaprawie cementowo -wapiennej. Budynek jest przekryty dachem o konstrukcji stalowej, pokrytej blachą aluminiową falistą a w części przekryty stropodachem pokrytym papą na lepiku. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Ocieplenie istniejącej podsufitki z płyt meblowych wełną mineralną gr 15 cm - 314,85 m2, 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV - montaż: 6szt. okien, 1 szt. drzwi, 3. Wymiana posadzki z płytek lastrykowych w kuchni na płytki z kamieni sztucznych, ułożenie posadzki w w.c. - parter - 33,50 m2, 4. Licowanie ścian w.c. - parter płytkami glazurowanymi - 7,60 m2, 5. Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów - 1081,59 m2, 6. Wymiana grzejników c.o. - 2 szt., 7. Wykonanie nowej elewacji - 544,45 m2. B. Istniejący budynek świetlicy w Karśnicach jest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej pełnej oraz cegły kratowej na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek świetlicy jest budynkiem w jednej części jednopiętrowym a w drugiej (sala) parterowym. Nad częścią piętrową ułożony jest strop z płyt kanałowych prefabrykowanych. Budynek jest przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowym , pokrytym płytami azbestowo - cementowymi (eternit) w części parterowej oraz płytami onduline w części piętrowej. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Wymiana pokrycia dachowego z płyty azbestowo-cementowej - eternitu oraz płyt onduline na pokrycie z blachy powlekanej dachówkopodobnej wraz z robotami towarzyszącymi - 333,96 m2, 2. Ocieplenie stropodachu nad częścią piętrową budynku z wełny mineralnej gr 15 cm - 156,40 m2, 3. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - 6 szt., 4. Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej na PCV - 3 szt., 5. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły metodą iniekcji grawitacyjnej - 57,44 m, 6. Roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbą emulsyjną, malowanie lamperii farbą olejną - 438,89 m2, 7. 3 krotne lakierowanie podłogi sali głównej świetlicy oraz ułożenie paneli podłogowych na scenie - 156,40 m2, 8. Wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną - 499,88 m2. PAKIET II - świetlice Stara Przysieka Pierwsza, Wonieść, Robaczyn: A. Istniejący budynek świetlicy w Robaczynie jest budynkiem murowanym z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek świetlicy jest budynkiem parterowym. Budynek jest przekryty dachem o konstrukcji drewnianej dwuspadowej, pokryty płytami azbestowo -cementowymi. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Wymiana pokrycia dachowego z płyty azbestowo-cementowej - eternitu na pokrycie z blachy powlekanej dachówkopodobnej wraz z robotami towarzyszącymi - 268,55 m2, 2. Ocieplenie stropodachu z wełny mineralnej gr 10 cm - 204,39m2, 3. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - 9 szt., 4. Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na PCV - 2 szt., 5. Wykonanie posadzki typu Plastidur - epoksydowej powłokowej EP gr.0.5mm - 109,79 m2, 6. Roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbą emulsyjną, szpachlowanie części ścian - 378,44 m2, 7. Wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną - 268,09 m2, 8. Zakup oraz montaż opraw rastrowych wraz z podłączeniem - 8 szt. B. Istniejący budynek świetlicy w Starej Przysiece Pierwszej jest budynkiem murowanym z cegły ceramicznej typu Max na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek świetlicy jest budynkiem w jednej części podpiwniczonym, jednopiętrowym a w drugiej (sala) parterowym. Nad częścią piwniczną ułożony jest strop typu Kleina a nad częścią przyziemia i piętra strop z płyt kanałowych prefabrykowanych. Budynek jest przekryty dachem o konstrukcji stalowej, w części jednospadowym (część piętrowa) oraz w części dwuspadowym (sala), pokryty płytami azbestowo - cementowymi (eternit) W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Wymiana pokrycia dachowego z płyty azbestowo-cementowej - eternitu na pokrycie z blachy powlekanej dachówkopodobnej wraz z robotami towarzyszącymi - 373,15 m2, 2. Ocieplenie stropodachu nad częścią piętrową budynku z wełny mineralnej gr 15 cm - 80,78 m2, 3. Rozebranie posadzek z płytek lastryko i wykładziny pcv oraz ułożenie nowych posadzek z płytek z kamieni sztucznych w pomieszczeniu kuchni, magazynu, korytarza (parter i piętro) oraz nowo utworzonego węzła sanitarnego wraz z robotami towarzyszącymi - 125,12 m2, 4. Postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych w nowo utworzonym w.c. - 24,84 m2, 5. Licowanie ścian kuchni i w.c. płytkami glazurowanymi - 96,67 m2, 6. Roboty malarskie wewnętrzne polegające na przygotowaniu starych tynków do malowania, dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbą emulsyjną - 822,19 m2, 7. 3 krotne lakierowanie podłogi sali głównej świetlicy - 191,87, 8. Wykonanie lamperii z tynku żywicznego - 37,16 m2 9. Wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną - 499,07 m2, 10. Wykonanie nowej instalacji c.o.w nowym w.c. - kpl. 1, 11. Wykonanie instalacji wod.-kan. w nowym w.c.- kpl. 1, 12. Wykonanie instalacji elektrycznej w nowym w.c.- kpl. 1. C. Istniejący budynek świetlicy w Wonieściu jest budynkiem murowanym z pustaków ściennych alfa na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek świetlicy jest budynkiem parterowym. Budynek jest przekryty w części dachem o konstrukcji drewnianej (wiązar drewniany wraz z deskowaniem),a w części stropodachem z prefabrykowanych płyt kanałowych z płytą dachową betonową. Całość pokryta jest papą asfaltową. W budynku świetlicy przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 1. Ocieplenie stropodachu przy użyciu płyt styropianowych z papą termozgrzewalną - 316,49 m2, 2. Ułożenie nowej posadzki z wykładziny podłogowej PCV (obiektowej) - 107,40 m2, 3. Wykonanie nowej elewacji z tynku mineralnego z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną - 345,71 m2, 4. Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 5 szt. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Częściach III i IV SIWZ. IV. Wykonawca może zastosować inne materiały niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w przedmiotowej dokumentacji oraz STWiORB (zastosowanie materiałów równoważnych).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie a) dla PAKIETU I - co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont budynku i której wartość wynosiła przynajmniej: - 200 000,00 zł, b) dla PAKIETU II - jedną lub dwie roboty budowlane obejmujące budowę, przebudowę lub remont budynku i których łączna (dla jednej lub dwóch robót budowlanych) wartość wynosiła przynajmniej: - 300 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW (Instrukcji dla Wykonawców) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - W przypadku składania ofert na dwa PAKIETY, powyższe wymagania podlegają sumowaniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łącznie ich wiedza i doświadczenie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: a) dla PAKIETU I - 300 000,00 zł, b) dla PAKIETU II - 400 000,00 zł. - W przypadku składania ofert na dwa PAKIETY, powyższe wymagania podlegają sumowaniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz/e Oferty, sporządzony/e na podstawie wzoru/ów stanowiącego Załącznik nr 1a i 1b do IDW, 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe kosztów zadania na podstawie wzoru stanowiącego Część IV SIWZ (dla PAKIETU I i PAKIETU II), 3. kosztorysy ofertowe sporządzone (dla PAKIETU I i PAKIETU II), zgodnie z zapisami ust. 20 IDW, 4. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, 5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 6. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy - do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
4. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych tj. powódź, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz, b) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, c) z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy, d) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: ­ wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, ­ konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, ­ konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 24 pkt 4. ppkt 1 IDW termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia przedmiotu umowy w następujących okolicznościach: a) Zmiany harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia, b) zmiany zasad dokonania odbioru świadczonych robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbioru, które obciążałyby Zamawiajacego, c) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany płatności wynikających ze zmiany terminów płatności w następstwie wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 4) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 5) Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony. 6) Pozostałe zmiany, o których mowa w ust. 24 IDW możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez Strony umowy protokółów uzgodnień. 7) Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażają na to zgodę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl , zakładka Przetargi/Roboty budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W dniu 04 listopada 2011 r. w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Śmigiel została zawarta umowa o przyznanie pomocy w w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR z siedzibą w Lesznie - ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - świetlice Bronikowo, Karśnice.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa świetlic - opis przedmiotu zamówienia został określony w Sekcji II.1.3).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.08.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - świetlice Stara Przysieka Pierwsza, Wonieść, Robaczyn.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa świetlic - opis przedmiotu zamówienia został określony w Sekcji II.1.3).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas