OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie I – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Wonieść i Spławie; Zadanie II – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Karśnice; w ramach realizacji Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie I – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Wonieść i Spławie; Zadanie II – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Karśnice; w ramach realizacji Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 24 lutego 2012 r.
JRP.271.1.2012.AP

Dotyczy przetargu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie I – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Wonieść i Spławie; Zadanie II – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Karśnice; w ramach realizacji Projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”

W dniu 23 lutego 2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE

1. Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte, np. PKP?
2. Jakie drogi występują na terenie objętym w/w zadaniem – proszę o sprecyzowanie?
3. Czy projektowana sieć przekraczać będzie cieki szczegółowe?
4. Czy na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są obszary chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu?
5. Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie projektów organizacji ruchu?
6. Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?
7. Czy obszar objęty zamówieniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
8. Czy Zamawiający akceptuje zapłatę należności w ratach?
9. Proszę podać miejsce włączenia projektowanej kanalizacji do sieci istniejącej?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku:
­ niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?
­ działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania?
­ wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?
11. Czy teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską i/lub archeologiczną?
12. Czy teren objęty inwestycją znajduje się w planach pod budowę dróg, autostrad?

ODPOWIEDŹ

1. Teren projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny zamknięte np. PKP.
2. Wonieść – Spławie: główne drogi przez wieś Wonieść i Spławie oraz droga ze Spławia do Starego Bojanowa są w zarządzie ZDP w Kościanie; pozostałe drogi są gminne,
Karśnice: główna droga przez wieś i do m. Czacz to droga w zarządzie WZD w Poznaniu; droga w kierunku Bielaw jest w zarządzie ZDP w Kościanie, pozostałe ulice są w zarządzie gminy.
3. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej pomiędzy m. Wonieść i Spławie przekraczać będzie rów podstawowy. Wykonawca na przejście ciek zobowiązany będzie do uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń.
4. Cześć wsi Wonieść leży na terenie obszaru Natura 2000, PLB 300005 Zbiornik Wonieść.
5. Zamówienie nie dotyczy wykonania projektów organizacji ruchu.
6. Projektowane sieci nie przebiegają przez tereny Lasów Państwowych.
7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego istnieje na obszarze pomiędzy wsiami Wonieść Spławie i Stare Bojanowo. Na obszar zajmowany przez wsie Wonieść, Spławie i Stare Bojanowo, na których projektowana będzie sieć kanalizacyjna, konieczne będzie uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
8. Warunki płatności za wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wonieść – Spławie: projektowaną sieć należy wpiąć do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w Starym Bojanowie, ul. Szkolna (przed przejazdem kolejowym).
Karśnice – projektowaną sieć należy wpiąć do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w Czaczu (Nadolnik, przy bloku mieszkalnym)
10. Jednym z kryteriów oceny ofert jest „Termin wykonania” zamówienia, który każdy z Wykonawców może podać inny i na tej podstawie również zostanie oceniona jego oferta. Wykonanie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze, nie jest zadaniem złożonym, który wymagałby uzyskania skomplikowanych uzgodnień czy opinii. Zamawiający nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu wykonania zamówienia.
11. Przedmiotowy obszar, na którym wykonywana będzie dokumentacja projektowa znajduje się pod ochroną archeologiczną.
12. Teren objęty inwestycją nie znajduje się w planach budowy dróg, autostrad.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/Wiktor Snela

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas