OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Śmigla”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Śmigla”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Śmigla”

zamieszczone do dnia 23.01.2012 r.
=======================================================
Śmigiel, dnia 13.01.2012 r.
WI.271.11.2011.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Śmigla”


W dniu 12.01.2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął od Państwa wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


PYTANIE:

Na podstawie pkt.5 ppkt.5.1 oraz pkt.21 ppkt 21.1 SIWZ wnioskujemy zmodyfikowanie treści pkt.12.1 b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. tj. Opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku

Z treści aktualnej :

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje z należytą starannością przynajmniej jedno zamówienie polegające na zorganizowaniu i administrowaniu SPP o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 300 z wykorzystaniem parkomatów przez okres ciągły minimum 12-tu miesięcy. W przypadku wykonywania w/w usługi czasookres częściowego jej wykonania przed upływem terminu składania ofert musi być nie krótszy niż 12 miesięcy.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek ten zostanie uznany za
spełniony, jeśli wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniali go łącznie
(suma wymagań określonych przez Zamawiającego w tym zakresie dotyczy
ilości miejsc parkingowych, nie dotyczy okresu usługi

Na treść nową - zmodyfikowaną

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź
wykonuje z należytą starannością przynajmniej jedno zamówienie polegające
na zorganizowaniu i administrowaniu SPP z wykorzystaniem parkomatów, lub
administrowania parkingami płatnymi, pobierając opłaty przy pomocy
automatów parkingowych o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 300
przez okres ciągły minimum 12-tu miesięcy.
W przypadku wykonywania w/w usług czasookres częściowego jej wykonania przed upływem terminu składania ofert musi być nie krótszy niż 12 miesięcy.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie Zamówienia (konsorcjum), warunek ten zostanie uznany za
spełniony, jeśli wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniali go
łącznie (suma wymagań określonych przez Zamawiającego w tym zakresie
dotyczy ilości miejsc parkingowych, nie dotyczy okresu usługi.


Uzasadnienie:
Przyjęty przez Zamawiającego w SIWZ sposób dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia eliminuje z udziału w przetargu podmioty posiadające wiedzę i wieloletnie doświadczenia w organizacji i administrowaniu parkingami płatnymi strzeżonymi, pobierając opłaty za pomocą automatów parkingowych tj. urządzeń o wyższym stopniu złożoności technicznej od parkomatów w pełni zdolne do spełnienia warunku z organizowania i administrowania SPP.
Zmodyfikowana treść pkt 12.1 b) – zwiększy konkurencyjność
postępowania przetargowego


ODPOWIEDŹ:


Zamawiający dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę zapis.


Zgodnie z zapisami Części I, ust. 5, pkt 5.1. SIWZ, proszę o potwierdzenie faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania niniejszego pisma.Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas