OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 10 stycznia 2012 r.
JRP.271.2.2011.AP


Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 2 stycznia 2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE

1. Wnosimy o wykreślenie w pkcie 20.9 SIWZ oraz § 6 ust. 3 wzoru umowy treści „…w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych”, jako niezgodnego z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie bowiem z art. 632 k.c. wprawdzie wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, jednakże jedynie w zakresie objętym dokumentacją projektową. Natomiast skoro w pkcie 2.15) SIWZ roboty dodatkowe zdefiniowane są jako roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej ani specyfikacji technicznej, to niewątpliwie w przypadku ich wystąpienia konieczne będzie udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych i nie podstaw do żądania ich wykonania od Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej.
2. Wnosimy o zaznaczenie w § 7 ust. 9 wzoru umowy, że odmowa odbioru przez Zamawiającego jest możliwa jeżeli: „…w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne…”
3. Wnosimy o zmianę treści § 9 ust. 3 pkt. 2-3) wzoru poprzez zastąpienie w każdym miejscu słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”, które oznacza zawinione przez wykonawcę opóźnienie. Podobnie wnosimy o dodanie w § 9 ust. 3 pkt. 1) wzoru umowy słów: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Zgodnie bowiem z art. 471 k.c. Wykonawca nie może być karany za skutki okoliczności, które są od niego niezależne.
4. Wnosimy o zmianę treści § 9 ust. 3 wzoru umowy poprzez wykreślenie pktu 5), jako niezgodnego z art. 353/1 k.c. Istotą uprawnienia do odstąpienia od umowy jest bowiem jednostronność takiej czynności prawnej, a wymóg uzyskania zgody drugiej strony na jego dokonanie i to obwarowany wysoką kara umowną jest niewątpliwie sprzeczny naturą stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego, jako że faktycznie uniemożliwia w ogóle Wykonawcy ewentualne odstąpienie od umowy.
5. Wnosimy o uzupełnienie zapisu § 10 ust. 1 wzoru umowy przez dodanie sformułowania, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu, jako że zgodnie z art. 491 § 1 k.c. oraz art. 656 k.c. w zw. z art. 636 § k.c. nie jest dopuszczalne odstąpienie od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania.
6. Czy w § 11 ust. 8 wzoru umowy chodzi o dowody o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia należnego za poprzedni okres rozliczeniowy?
7. Wnosimy o przewidzenie możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w § 13 ust. 2 pkt. 2a) wzoru umowy oraz pkcie 24.4.2a) SIWZ.
8. Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ

1. Treść § 6 ust. 3 wzoru umowy zgodna jest z treścią pkt 20 ust. 8 i 9 SIWZ i nie ulega zmianie.
2. i 3. Treść § 7 ust. 9 oraz § 9 ust. 3 pkt 1-3 pozostaje bez zmian.
4. Treść § 9 ust. 3 pkt. 5) otrzymuje nowe brzmienie: „Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego”
5. Brzmienie § 10 ust. 1 wzoru umowy pozostaje bez zmian. Źródłem odstąpienia od umowy może być zarówno czynność prawna – art. 395 § 1 kc (odstąpienie umowne), jak i ustawa np. art. 491 § 1 kc (odstąpienie ustawowe).
6. W § 11 ust. 8 wzoru umowy chodzi o dowody zapłaty na moment rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą z tytułu wynagrodzenia za wykonane przez Wykonawcę (również Podwykonawcę) roboty budowlane.
7. Brzmienie § 13 pozostaje bez zmian.
8. Zadania nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas